logo uswps nazwa 3

Edukacja

 

dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. Uniwersytetu SWPS, neuropsycholog

Warszawa, Wrocław

Szkoła Doktorska
Nauk Społecznych i Humanistycznych

  • kształcenie bezpłatne
  • tryb stacjonarny

Współpraca międzynarodowa

W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy we współpracy z dwiema międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców:

  • Organizacja EUA Council for Doctoral Education zajmuje się doskonaleniem kształcenia doktorskiego w Europie. Członkostwo EUA-CDA umożliwia nam wymianę dobrych praktyk, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi placówkami i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.
  • Organizacja VITAE wspiera działalność badawczą naukowców z całego świata, m.in. za pośrednictwem profesjonalnej platformy, która pozwala nawiązać kontakty w środowisku międzynarodowym i umożliwia dostęp do materiałów, webinarów oraz poradników zawierających informacje pomocne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.
EUA CDE vitae

Wspieramy w rozwoju badawczym

Przyjmujemy osoby, które planują karierę badawczą i akademicką. Stwarzamy im optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery. Wiemy, że najskuteczniejszą formą kształcenia i doprowadzenia do obrony pracy doktorskiej jest zagwarantowanie doktorantom wsparcia mentora, umożliwienie współpracy z badaczami oraz udostępnienie narzędzi, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów zawodowych i dzielenie się doświadczeniem w środowisku międzynarodowym.

Naszą innowacją jest zaangażowanie doktorantów w działalność naszych centrów i zespołów badawczych, w których będą mogli uczyć się realizacji postępowania badawczego na każdym etapie, przygotowywania publikacji, krytycznej dyskusji naukowej, know-how aplikacji grantowych. Gdzie będą mogli obserwować codzienne i niecodzienne działania i osiągnięcia swoich starszych kolegów i koleżanek oraz rozwój ich karier naukowych.

Aby móc poświęcić czas na rozwój badawczy, przez cały okres kształcenia doktoranci otrzymują stypendium w wysokości zgodnej z zapisami Ustawy 2.0. Osoby aktywne zawodowo, które planują wykorzystanie doktoratu na styku nauki i praktyki (biznesu, administracji publicznej, NGO), zapraszamy do realizacji doktoratów eksternistycznych.

 

Zobacz także: Interdisciplinary Doctoral School »

Autorski program kształcenia

SzkDok metoda2


Co nas wyróżnia?

Współpraca z centrum naukowym

Nasi doktoranci od samego początku współpracują z wybranym zespołem badawczym Uniwersytetu SWPS, co pozwala im lepiej zrozumieć meandry świata naukowego. Obserwują pracę akademickich kolegów i koleżanek, poznają zasady prowadzenia projektów, biorą udział w dyskusjach naukowych, nawiązują międzynarodowe kontakty, doskonalą umiejętności przygotowywania artykułów i innych prac naukowych. Praktyka w centrum pozwała zdobyć doświadczenie niezbędne w dalszej karierze.

Program mentoringowy

Oprócz współpracy z promotorem i wybranym centrum badawczym, doktoranci mogą skorzystać z innowacyjnego programu mentoringowego. Stanowi on ważny element zindywidualizowanej działalności dydaktycznej w programie Szkoły Doktorskiej, a jego głównym celem jest zagwarantowanie dodatkowego wsparcia w drodze do doktoratu. Program pomaga młodym naukowcom we wdrożeniu się w nową rolę zarówno edukacyjną, jak i zawodową. Składają się na niego warsztaty grupowe, spotkania peer-mentoringowe oraz konsultacje indywidualne wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom i dążeniom danego doktoranta.

Drzwi do kariery naukowej

Jeśli myślisz o doktoracie na Uniwersytecie SWPS, zobacz, czym różni się kształcenie w szkole doktorskiej od studiów doktoranckich i poznaj nowe zasady rekrutacji. Więcej informacji »

 

WYBIERZ DYSCYPLINĘ WIODĄCĄ,
która odpowiada Twoim zainteresowaniom naukowym.

Literaturoznawstwo

Warszawa Studia:Szkoła Doktorska

Czytaj więcej

Nauki o kulturze i religii

Warszawa Studia:Szkoła Doktorska

Czytaj więcej

Nauki socjologiczne

Warszawa Studia:Szkoła Doktorska

Czytaj więcej

Psychologia

Warszawa Studia:Szkoła Doktorska

Czytaj więcej

Psychologia

Wrocław Studia:Szkoła Doktorska

Czytaj więcej

 

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o drodze do doktoratu, współpracy z zespołami badawczymi, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

 
Finansowanie kształcenia
Tryb stacjonarny
kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MEiN
Stypendia doktoranckie
Przez cały okres nauki wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37% (przed oceną śródokresową) i 57% (po ocenie śródokresowej) wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra.
Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi:
przed oceną śródokresową po ocenie śródokresowej
2104,65 zł netto 3242,29 zł netto
Biuro Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
w Warszawie

Anna Gajowniczek - specjalista
Karolina Janaszek - kierownik biura ISD

tel. 22 517 99 03
e-mail: szkoladoktorska@swps.edu.pl
ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212

Obsługa Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej będzie realizowana wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. W sprawach wymagających osobistej wizyty w biurze, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

 

Biuro Szkoły Doktorskiej
we Wrocławiu

Anna Piotrowska- specjalista

tel. 71 750 72 99
e-mail: doktoranckie.wroclaw@swps.edu.pl
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238, pokój 28

Slider