Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_prawnicza_poznan_logo.jpg

Decyzja o rozpoczęciu współpracy gospodarczej z zagranicznym partnerem handlowym może okazać się niezwykle korzystna dla firmy. Mimo to wielu przedsiębiorców zniechęca się już na wstępnym etapie, gdy należy rozeznać się w gąszczu prawnych i podatkowych procedur. Ponadto obawiają się, że początkowo udana współpraca może z czasem przerodzić się w trudny do zażegnania konflikt. Czy słusznie? Konferencja „Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki” ma rozwiać te wątpliwości i dostarczyć jej uczestnikom wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności na zagranicznych rynkach.

 

Konferencja dla przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Kancelaria Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska i Uniwersytet SWPS. Partnerem wydarzenia jest  firma Grant Thornton.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania. 


Decyzja o rozpoczęciu współpracy gospodarczej z zagranicznym partnerem handlowym może okazać się niezwykle korzystna dla firmy. Mimo to wielu przedsiębiorców zniechęca się już na wstępnym etapie, gdy należy rozeznać się w gąszczu prawnych i podatkowych procedur. Ponadto obawiają się, że początkowo udana współpraca może z czasem przerodzić się w trudny do zażegnania konflikt. Czy słusznie? Konferencja „Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki” ma rozwiać te wątpliwości i dostarczyć jej uczestnikom wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności na zagranicznych rynkach.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego » lub poprzez stronę www.stawski-syty.pl/konferencja.

konferencja

styczeń
19 2017

Poznań

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest przybliżenie tematyki związanej z dochodzeniem należności względem kontrahenta zagranicznego. Wśród omawianych zagadnień znajdą się te związane z należytym zabezpieczeniem umowy – tak, aby uniknąć konieczności prowadzenia procesu przed sądem obcego państwa.

Prelegenci przedstawią konkretne narzędzia procesowe, które polski przedsiębiorca może wykorzystać w dochodzeniu swoich roszczeń w postępowaniach transgranicznych oraz w trakcie egzekwowania orzeczenia wydanego w stosunku do kontrahenta zagranicznego. Opowiemy także o procedurze europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, której stosowanie rozpoczyna się w dniu 18 stycznia 2017 roku.

Omówione zostaną także kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia negocjacji nad kontraktem zawieranym z zagranicznym partnerem handlowym.

Konferencję zakończy wystąpienia dotyczące podatkowego rozliczenia płatności w transakcjach zagranicznych, w tym kwestii związanych z podatkiem u źródła.

Program

10.00–10.20 – otwarcie i omówienie programu konferencji, przedstawienie prelegentów

10.20–11.00Przed jakim sądem prowadzone będzie postępowanie w stosunku do kontrahenta zagranicznego? | Adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

11.00–11.45W jaki sposób dochodzić należności od kontrahenta zagranicznego? | Adwokat Marek Syty – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

11.45–12.15 – przerwa

12.15–12.40 Jak wyegzekwować orzeczenie wydane w stosunku do kontrahenta zagranicznego? | Adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

12.40–13.00 – Praktyczne aspekty wykonalności orzeczeń na terenie Niemiec | Adwokat Matthias Matuschewski

13.00–13.15 – podsumowanie dotychczasowej tematyki konferencji

13.15–14.00 – Podatkowe rozliczenie płatności w transakcjach transgranicznych | Doradca podatkowy Małgorzata Samborska – Grant Thornton

konferencja dla przedsiebiorcow 1

konferencja dla przedsiebiorcow 2

Opisy wystąpień

Przed jakim sądem prowadzone będzie postępowanie w stosunku do kontrahenta zagranicznego? 

Dochodzenie wierzytelności w stosunku do zagranicznych partnerów handlowych nie musi wiązać się – jak często się wydaje – z koniecznością wszczynania postępowania sądowego przed sądem państwa obcego. Możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w stosunku do kontrahentów zagranicznych przed sądem polskim można zabezpieczyć już na etapie zawierania umowy.

Pierwsza część wystąpienia będzie dotyczyć kwestii związanych z jurysdykcją sądu właściwego do rozpoznania sporu przeciwko kontrahentowi zagranicznemu. Wskazane zostanie, w jakich przypadkach będzie to sąd polski, a w jakich sąd państwa obcego. Omówione zostaną także metody skutecznego zabezpieczenia możliwości prowadzenia postępowania sądowego przed sądem polskim już na etapie umowy zawieranej z kontrahentem zagranicznym.

Prowadzenie: adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

W jaki sposób dochodzić należności od kontrahenta zagranicznego?

Jednym z czynników wpływających na decyzje przedsiębiorców o prowadzeniu współpracy z zagranicznym partnerem handlowym jest możliwość uzyskania tytułu prawnego pozwalającego na efektywną i szybką egzekucję należności do stosunku do nierzetelnego kontrahenta. Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące spraw transgranicznych stanowią podstawę przeprowadzenia sprawnego i uproszczonego postępowania zmierzającego do uzyskania orzeczenia w stosunku do zagranicznego partnera handlowego. Ograniczeniu ulegają także koszty prowadzenia postępowania. 

W drugiej części konferencji omówione zostaną dwa tryby postępowań zmierzających do uzyskania tytułu względem kontrahenta zagranicznego, a mianowicie – europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i postępowanie zmierzające do uzyskania europejskiego nakazu zapłaty.

Wskazane zostaną obowiązujące uproszczenia proceduralne, a także rozwiązania pozwalające na zaoszczędzenie czasu i kosztów prowadzonego postępowania.

Wystąpienie zakończy się omówieniem perspektyw rozwoju oraz rozszerzenia dostępu do uproszczonych procedur zmierzających do uzyskania tytułu przeciwko kontrahentowi zagranicznemu.

Prowadzenie: adwokat Marek Syty – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Jak wyegzekwować orzeczenie wydane w stosunku do kontrahenta zagranicznego? 

Jak wskazują źródła – niemal 40% europejskich przedsiębiorców byłoby bardziej zainteresowanych zaangażowaniem się w transgraniczne kontakty handlowe, gdyby tytuł prawny uzyskany w jednym państwie członkowskim mógł być wykonywany w innym państwie członkowskim bez konieczności wszczynania jakichkolwiek dodatkowych postępowań. Zmiany prawne obowiązujące od 10 stycznia 2015 roku stanowią realizację wyżej wskazanego postulatu. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Bruksela I bis tytuł prawny wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego – po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia – jest podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego w innym państwie członkowskim.

Podczas wystąpienia omówione zostaną przypadki, w których polski przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonalność orzeczenia w innych państwach członkowskich, a także tryb jego uzyskania oraz związane z tym koszty. Ponadto przeanalizowane zostaną przypadki, gdy uzyskanie wspomnianego zaświadczenia nie jest możliwe ze względu na datę wydania orzeczenia.

Prowadzenie: adwokat Joanna Lubecka – Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Podatkowe rozliczenie płatności w transakcjach transgranicznych

Współpraca gospodarcza z zagranicznym partnerem handlowym wymaga także uwzględnienia aspektu podatkowego. W czwartej części konferencji poruszona zostanie tematyka podatku u źródła, w tym przypadki, kiedy należy go potrącić kontrahentowi zagranicznemu. Omówione zostaną zasady funkcjonowania podatku u źródła w przepisach krajowych, zwolnienie z opodatkowania w przypadku podmiotów powiązanych, transakcje z kontrahentem z kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także planowane zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017 roku.

Wskazane zostaną także zasady obowiązujące dla podatku u źródła od poszczególnych rodzajów transakcji, w tym usług niematerialnych, należności licencyjnych oraz odsetek od zaległości handlowych. Omówione zostaną praktyczne problemy związane z certyfikatem rezydencji, a więc jak wygląda prawidłowo wystawiony certyfikat i jak często należy go pozyskiwać. Opowiemy także o problemach i konsekwencjach podatkowych związanych z brakiem faktury od zagranicznego kontrahenta, a także brakiem płatności za zagraniczną fakturę.

Prowadzenie: doradca podatkowy Małgorzata Samborska – Grant Thornton

Praktyczne aspekty wykonalności orzeczeń na terenie Niemiec

Zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty związane z egzekucją wyroków sądów polskich na terenie Niemiec, w tym czas trwania postępowania oraz związane z nim koszty i formalności.

Przybliżone zostaną także podstawowe różnice pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na terenie Polski i Niemiec.

Prowadzenie: adwokat Matthias Matuschewski

Prelegenci

258 joanna lubecka

Joanna Lubecka – adwokat w kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie dochodzenia roszczeń od dłużników zagranicznych. Przygotowuje i realizuje strategie dochodzenia roszczeń w sprawach transgranicznych przy uwzględnieniu charakteru roszczenia oraz optymalizacji kosztów związanych z jego windykacją. Opracowuje rozwiązania zabezpieczające przyszłą możliwość dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników zagranicznych przez sądem polskim. Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais, uzyskując tytuł Master 2 Juriste européen. Odbyła staż przy Ambasadzie RP w Paryżu, na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego. Doświadczenie prawne zdobywała w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Pracuje w języku angielskim i francuskim. Autorka publikacji w „Biuletynie Euro Info”, „Enterprise Europe Network” przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz bloga prawnego transgraniczne.pl. Jako prelegent uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących dochodzenia należności od kontrahentów zagranicznych. Współautor publikacji „Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny” (Poznań, 2016, wydanie 1).

258 malgorzata samborska

Małgorzata Samborska – doradca podatkowy z Grant Thornton (od 2008 r.). Posiada szesnastoletnie doświadczenie z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym i rozliczeń podatkowych pracowników delegowanych do pracy w innych krajach (ekspatów). Wyróżniona w IX Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (zajęła III miejsce w kategorii: Międzynarodowe prawo podatkowe). Lider biura w Warszawie. Autorka licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej oraz książki „Optymalizacja podatkowa, czyli jak zaoszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych”. Współautorka komentarzy do ustaw o podatkach dochodowych wydawanych przez prestiżowe wydawnictwo C.H. Beck (zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych) oraz książki „Körperschaftsteuer / Podatek dochodowy od osób prawnych 2003”. Jako prelegent uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.

258 marek syty

Marek Syty – adwokat, partner i współzałożyciel spółki Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych oraz prawa autorskiego. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej uczestniczy w międzynarodowych projektach handlowych. Uczestnik spotkań Grupy Prawnej Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jako prelegent uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących umów cywilnych i  prawnego zabezpieczenia ich wykonania. Współautor publikacji „Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Poradnik praktyczny” (Poznań, 2016, wydanie 1) oraz bloga prawnego budownictwo-nieruchomosci.pl. 

258 matthias matuszewski

 

Matthias Matuschewski – adwokat wykonujący zawód na terenie Niemiec. Kwalifikacje prawne uzyskał na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Freie Universität Berlin. Doświadczenie prawne zdobywał, pracując dla międzynarodowej kancelarii prawnej, prokuratury berlińskiej oraz urzędu skarbowego. Od roku 2013 wykładowca prawa na akademii HWR w Berlinie.

 

Organizatorzy

  • Kancelaria Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

  • Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Partner

  • Grant Thornton

Termin i lokalizacja

19 stycznia 2017 r.

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań