Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Dobro dziecka jako wartość w prawie

float_intro: images-old/2015/dziecko_2000_1316.jpg

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dobro dziecka jako wartość w prawie 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS – Filia we Wrocławiu
Patronat honorowy: Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty.


Ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną dziecko wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jak każdemu człowiekowi, przysługują mu między innymi prawa do życia i rozwoju, odpowiedniego standardu życia, wolności od przemocy fizycznej, swobody myśli, sumienia i wyznania. Czy prawa te rzeczywiście są respektowane? Gdzie przebiega granica ingerencji ustawodawcy w sytuację dziecka? W jaki sposób prawo chroni dobro dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej? To nieliczne z zagadnień, które zostaną omówione podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dobro dziecka jako wartość w prawie”.

25 października 2018
9.00-15.00
Wrocław

Dobro dziecka jako wartość w prawie

Problematyka konferencji koncentruje się wokół prawa postrzeganego przez pryzmat nauki i systemu przepisów. Myślą przewodnią jest postrzeganie dobra dziecka w różnych gałęziach prawa. Celem konferencji jest m.in. poruszenie problemu granic ingerencji ustawodawcy w sytuację dziecka, a także analizowanie roli prawa w zapewnieniu dziecku opieki, warunków do rozwoju i ochrony przed krzywdzeniem. Organizatorzy wydarzenia chcą zwrócić uwagę między innymi na pozycję dziecka w prawie pracy, prawie cywilnym i administracyjnym, a także na socjalne gwarancje bytowe, jakie system prawa zapewnia rodzinie i dziecku, w tym dziecku niepełnosprawnemu.

Prawo, jako regulator życia społecznego, w sposób szczególny odnosi się do osób wymagających specjalnej ochrony. Rola prawodawcy sprowadza się do tworzenia regulacji, które zapewnią tym osobom dodatkowe zabezpieczenia oraz uchronią je przed skutkami określonych zachowań. Paternalizm prawa objawia się przede wszystkim wobec dzieci, a jego przejawy widoczne są we wszystkich gałęziach prawa. Nie zawsze jednak przepisy działają tak, jak powinny.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń nie tylko pomiędzy przedstawicielami świata nauki, lecz osobami reprezentującymi wymiar sprawiedliwości, system pomocy społecznej i wsparcia rodziny, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, dla których dobro dziecka jest naczelną wartością.

Adresaci konferencji

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych, sędziów, adwokatów, kuratorów, pracowników służb społecznych i organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych rolą prawa w ochronie dobra dziecka.

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Marek Piechowiak
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Program

Część I. Wystąpieia zaproszonych gości | sala 126

9:00 – Powitanie

9:20-9:40 – Prawa dziecka prawami człowieka – prof. dr hab. Marek Piechowiak, Uniwersytet SWPS

9:40-10:00 – Prawa dziecka nieprzystosowanego społecznie – dr Anna Nowicka-Skóra, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

10:00-10:20 – Dobro dziecka w prawie pracy – dr Iwona Wieleba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

10:20-10:40 – Przerwa

10:40-11:00 – Dziecko a prawo dostępu do sądu – dr Olga Hałub, Uniwersytet Wrocławski

11:00-11:20 – Dobro dziecka a rozwód rodziców – Krzysztof Mika, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

11:20-12:00 – Dyskusja

12:00-12:40 – Przerwa

Część II. Prezentacja wybranych referatów uczestników konferencji

Panel: Dobro dziecka w prawie rodzinnym i prawie cywilnym | sala 125

12:40-13:00 – Kto się upomni o prawo dziecka do karmienia piersią? – prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski

13:00-13:20 – Oddziaływanie norm społecznych na ustalanie znaczenia pojęcia dobra dziecka w prawie rodzinnym – wpływ przemian społecznych na znaczenie pojęcia dobra dziecka – Maciej Bieszczad, Uniwersytet Wrocławski

13:20-13:40 – Obowiązek alimentacyjny w prawie polskim i prawie niemieckim – uwagi prawnoporównawcze – dr Anna Banaszewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

13:40-14:00 – Dobro dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym – dr Magdalenna Wasylkowska-Michór, Uniwersytet Zielonogórski

14:00-14:20 – Poszanowanie praw dziecka a wykorzystanie nowych technologii w postępowaniu cywilnym – dr Berenika Kaczmarek-Templin, Uniwersytet Opolski

14:20-14:40 – Mediacja jako przestrzeń dialogu dla rodziny – Patrycja Dorsz vel Drożdż, Dolnośląska Szkoła Wyższa, mediator przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Panel: Dobro dziecka w wybranych obszarach prawa publicznego | sala 126

12:40-13:00 – Dobro dziecka jako wartość konstytucyjna – dr Mateusz Radajewski, Uniwersytet SWPS

13:00-13:20 – Prawnoadministracyjne mechanizmy realizacji dobra dziecka w kontekście solidarności społecznej – dr Radosław Mędrzycki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

13:20-13:40 – Wyrażenie zgody przez dziecko na przetwarzanie jego danych osobowych w świetle rozwiązań przyjętych w art. 8 RODO – dr Justyna Węgrzyn, Uniwersytet Zielonogórski

13:40-14:00 – Dobro dziecka – jako przesłanka legalności zabiegu medycznego – Katarzyna Jarnutowska, Uniwersytet w Białymstoku

14:00-14:20 – Wystarczająco dobry dom (dla) dziecka? Refleksje dotyczące funkcjonowania pieczy zastępczej w Polsce w dobie przemian – Sylwia Zaremba, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”

14:20-14:40 – Dobro dziecka a pomoc państwa z tytułu niepełnosprawności – dr hab. Iwona Sierpowska, Uniwersytet SWPS

 Problematyka konferencji koncentruje się wokół prawnej ochrony dobra dziecka, dotyka spraw aktualnych będących przedmiotem debaty publicznej. Wśród zaproszonych gości są osoby zasłużone dla ochrony praw dziecka, posiadające dorobek naukowy lub inne doświadczenia zawodowe w tym obszarze. To znakomita okazja do zdobycia wiedzy z dziedziny prawa i inspirujących dyskusji w gronie profesjonalistów.


dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS,
członkini komitetu naukowego i organizacyjnego

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia uczestnictwa czynnego zostały zakończone. Dziękujemy. 

 • Zgłoszenie uczestnictwa biernego

  Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

  Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 października 2018 r.

  Organizatorzy zastrzegają możliwości wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeśli wyczerpany zostanie limit miejsc.

Opłaty

Opłata konferencyjna: 150 zł (zwolniona z podatku VAT)

Opłata obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek oraz bezpłatny parking.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegu.

Przewidziane zostało 20 bezpłatnych miejsc dla studentów studiów wyższych na Uniwersytecie SWPS. Studentów zainteresowanych udziałem prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail w domenie uczelni.

Opłatę należy wnieść na konto organizatorów:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

W tytule przelewu prosimy podać tytuł konferencji „Dobro dziecka” oraz imię i nazwisko uczestnika. Potwierdzenie przelewu opłaty konferencyjnej prosimy przesłać na adres [email protected] w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Jest możliwe otrzymanie faktury za opłatę konferencyjną. W tym celu należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” i uważnie uzupełnić dane. Fakturę można otrzymać w wersji elektronicznej lub papierowej (prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu). Faktura zostanie przesłana drogą pocztową na podany w formularzu adres korespondencyjny lub e-mail w terminie 14 dni od dnia konferencji.

Patronat honorowy

 • Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka
 • Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
 • Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Dolnośląski Kurator Oświaty

logotypyPwro

Termin i miejsce

25 października 2018 r. (czwartek)

Uniwersytet SWPS – Filia we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b

Kontakt

Iga Lewicka
e-mail: [email protected]
tel. 71 750 72 50 | tel. kom. +48 785 202 527

Dominika Stępień
e-mail: [email protected]
tel. 71 750 72 93

W sprawach referatów i wystąpień:
dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS
e-mail: [email protected]