Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

float_intro: images-old/2015/Blog/fireman.jpg

konferencja

czerwiec2-3 2016

Katowice

KONFERENCJA NAUKOWA

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

<

Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny, firma GPE Psychotronics oraz katowicki oddział Polskiej Akademii Nauk.

 

O konferencji

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej. Dotyczy to głównie kierowców, maszynistów, pilotów, pracowników służb mundurowych oraz ratowniczych a także tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych.

Konferencja jest adresowana do:

 • lekarzy i psychologów zajmujących się medycyną i psychologią pracy w tym specjalistów z zakresu psychologii i medycyny transportu;
 • specjalistów z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy;
 • wykwalifikowanego personelu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego;
  instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • pracowników specjalistycznych poradni lekarskich i psychologicznych i /zarówno cywilnych jak i wojskowych;
 • uczelni i Instytutów Naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, których wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do pogłębienia tej istotnej społecznie problematyki;
 • osób zainteresowanych czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjalistów z zakresu ergonomii, prawa, etyki i gerontologii.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

 • specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych - aspekt medyczny, psychologiczny i prawny;
 • problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów i lekarzy;
 • człowiek jako układ dynamiczny – ergonomia sprzężeń zwrotnych między otoczeniem, ciałem i psychiką:
 • przejściowe i trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych,
 • medyczne i psychologiczne ograniczenia oraz bariery aktywności zawodowej,
 • krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy;
 • czynnik rozwojowy przydatności do wybranych zawodów – między ryzykancką młodością, doświadczoną dorosłością a ograniczeniami procesu starzenia;
 • zagadnienia etyczne zatrudniania w zawodach trudnych i niebezpiecznych;
  współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.

W czasie konferencji proponujemy wykład plenarny, wystąpienia uczestników w formie przedstawiania referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach. Planujemy też szereg atrakcji integrujących uczestników Konferencji.

Program

Czwartek 2 czerwca 2016 r.

8:00-9:00 – rejestracja uczestników konferencji

9:00-9:15 – uroczyste otwarcie konferencji przez komitet honorowy i naukowy konferencji

9:15-9:45 – wykład inauguracyjny: „Etyka w zawodach niebezpiecznych: aby wyzwanie nie stało się zagrożeniem” – dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, Śląski Uniwersytet Medyczny

9:45-11:45 – I sesja plenarna: czynniki ekstremalne w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: Irena Leszczyńska z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • „Warunki stresu bojowego – przypadek szczególny”. Karol Cierpica, Fundacja „Dziękuję Ci za służbę”
 • „Stereotyp „silnego mężczyzny” w pracach na platformach wiertniczych. Ocena społeczna, a zdrowie w badaniach podłużnych”. Irena Leszczyńska, Uniwersytet Gdański
 • „Stan stresu indukowanego w obrazie termograficznym”. Krzysztof Krupka, Wojciech Korchut, Instytut Energomedica i GPE Psychotronics Tychy
 • „Stan prawny orzecznictwa psychologicznego i medycznego na Ukrainie” Tatiana Gockaja – rezydent, Ołeksandr Balevych – tłumacz
 • „Wyzwania selekcji do pracy w stacji polarnej. Na podstawie badań pracowników Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie”. Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • „Working Behind the Wall: The Health and Wellbeing of Prison Officers”. Katie Dhingra, Leeds Beckett University, Leeds, UK

11:45-13:25 – II sesja plenarna: diagnoza w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Prowadzący panel: Ryszard Cibor z Polskiej Akademii Nauk

 • „Ocena sprawności psychomotorycznej poznańskich kierowców po 60. roku życia – wnioski z badań pilotażowych programu „Poznaj swoje możliwości – kieruj świadomie”. Barbara Pospieszna, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
 • „Analiza sprawności wzrokowo-ruchowej operatorów maszyn roboczych pod wpływem wibracji niskiej częstotliwości o oddziaływaniu miejscowym oraz hałasu”. Anna Romańska–Zapała, Alicja Kowalska–Koczywara, Politechnika Krakowska
 • „Występowanie chorób układu krążenia i klasycznych czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych u pracowników medycznych pogotowia ratunkowego”. Joanna Piotrkowicz, Kamil Śniszewski, Józefa Dąbek, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Czynniki predysponujące do wystąpienia wypalenia zawodowego u pracowników medycznych pogotowia ratunkowego”. Kamil Śniszewski, Joanna Piotrkowicz, Józefa Dąbek, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Test Zdań Niedokończonych dla kierowców jako metoda wsparcia wywiadu w psychologii transportu”. Ryszard Cibor / Aleksander Korchut, GPE Psychotronics Tychy
 • „Wielozakresowa diagnoza psychologiczna na przykładzie metod naboru kandydatów do policji oraz baterii testów do oceny kierowców pojazdów uprzywilejowanych”. Monika Gęga, Alta Siemianowice Śląskie
 • „Screeningowy model diagnostyczny pozwalający na wytypowanie pracowników o obniżonej zdolności do pracy ze względu na zaburzenia funkcji wykonawczych i przystosowania społecznego”. Urszula Brzezińska, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

13:30-14:30 – obiad

14:30-16:30 – III sesja plenarna: wypalenie zawodowe w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • „Zespół przewlekłego zmęczenia pracowników służby zdrowia”. Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Syndrom wtórnego wypalenia zawodowego jako skutek relacji interpersonalnych w pracy”. Elżbieta Lisowska Uniwersytet SWPS
 • „Dylematy personelu medycznego zaangażowanego w proces leczenia chorych oparzonych”. Anna Zioła, Justyna Glik, Piotr Paździora, Jarosław Łach, Piotr Politowski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Martyna Gruszka, Izabela Kopia, Agata Grzyb, Beata Hornik, Agnieszka Młynarska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16:30-17:30 – dyskusja

17:30 – uroczysta kolacja

18:30 – koncert muzyczny „Klasyka Jazzu” Kosma Kalamarz i Przyjaciele

Piątek 3 czerwca 2016 r.

8:00-9:30 – wizyta w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

10:00-11:40 – IV sesja plenarna: profilaktyka w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: prof. Katarzyna Popiołek, Dziekan katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS

 • „Opieka profilaktyczna w zawodzie ratownika górniczego”, dr hab. n. med. Renata Złotkowska, Alina Mroczek, Ewa Zbrojkiewicz, Karolina Król, Katarzyna Lar, Marcin Ebisz, Mariusz Kuś, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Obszary pomocy psychologicznej służbom kryminalnym”. Dr Bogdan Lach, Uniwersytet SWPS
 • „Czy warunki pracy i zatrudnienia mają wpływ na jakość życia dorosłych mieszkańców województwa śląskiego w wieku 25-44 lata? Wstępne wyniki badań”. Szymon Szernik, Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Identyfikacja obszarów ryzyka w pracy kuratora sądowego”. Joanna Miarka-Lachendro, Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Stan prawny orzecznictwa psychologicznego w Niemczech”. Jakub Paszulewicz – rezydent
 • „Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji”. Marta Stasiła-Sieradzka / Małgorzata Dobrowolska, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

11:40-13:20 – V sesja plenarna: czynniki ryzyka w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Prowadzący panel: Wojciech Korchut z GPE Psychotronics Tychy

 • „Bezpieczne życie z ryzykiem”. Dr hab. Katarzyna Popiołek, profesor Uniwersytetu SWPS
 • „Subiektywne odczuwanie zadowolenia i stresu w pracy zawodowej a poczucie satysfakcji z życia pielęgniarek”. Ewelina Bąk, Beata Naworska, Monika Kadłubowska, Dorota Dobrzyń-Matusiak, Agnieszka Drosdzol-Cop, Agnieszka Foltyn, Halina Kulik, Lesław Niebrój, Czesław Marcisz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej i Śląski Uniwersytet Medyczny
  • „Wpływ dolegliwości bólowych kręgosłupa na jakość życia ratowników medycznych”. Ewelina Grabska, Anna Brzęk, Anna Famuła, Ryszard Plinta, Czesław Marcisz, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Wpływ specyfiki zawodu na stan zdrowia kontrolerów ruchu lotniczego wobec oczekiwań norm zdrowotnych oraz problematyki zagrożeń, profilaktyki i leczenia”. Maciej Szczukowski, University of Roehampton, Londyn
 • „Percepcja niebezpieczeństwa i skłonność do zachowań ryzykownych kierowców”. Krzysztof Horoszkiewicz, Pracownia Psychologiczna
 • „Czy dolegliwości bólowe kręgosłupa mogą wpływać na jakość życia i aktywność fizyczną pracowników straży pożarnej?”. Ewelina Grabska, Brzęk Anna, Śląski Uniwersytet Medyczny

13:30-14:30 – obiad

14:30-16:30 – VI sesja plenarna: jakość życia w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Prowadzący panel: Krzysztof Horoszkiewicz z Pracowni Psychologicznej

 • „Czy można uznać, że zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest zawodem trudnym lub niebezpiecznym?”. Zofia Prażak, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Celnik – zawód trudny i niebezpieczny?”. Agata Tarnowska, Izba Celna we Wrocławiu
 • „Subiektywne odczuwanie zadowolenia i stresu w pracy zawodowej a poczucie satysfakcji z życia położnych”. Beata Naworska, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • „Mobbing, bossing a sexuální obtěžování v profesi zdravotnických pracovníků”. Hana Hajduchová, Sylva Bártlová
 • „Osobowościowe i psychomotoryczne uwarunkowania powodzenia/niepowodzenia w zdawaniu na prawo jazdy”. Wiesław Poleszak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • „Stan prawny orzecznictwa psychologicznego we Francji” – Sonja Zaleśny – rezydent

16:30-17:30 – podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

Komitet Honorowy

Andrzej Eliasz

prof. dr hab. n. hum.

Andrzej Eliasz

Rektor Uniwersytetu SWPS

258 przemyslaw jalowiecki

prof. dr hab. n. med.

Przemysław Jałowiecki

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

258 Katarzyna Popiolek

dr hab. n. hum. prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Popiołek

Uniwersytetu SWPS, 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

violetta Skrzypulec Plinta

prof. dr hab. n. med.

Violetta Skrzypulec-Plinta

Śląski Uniwersytet Medyczny, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

someone

dr n. hum.

Marian Ciesielski

Przewodniczący Komisji Nauk Psychologicznych PAN o/ Katowice

 

Komitet Naukowy i organizacyjny

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz – ŚUM, Przewodniczący komitetu
 • Dr hab. n. hum. Zofia Dołęga – Uniwersytet SWPS, Przewodnicząca komitetu
 • Prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
 • Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – ŚUM
 • Dr hab. n. hum. Prof. USWPS Ryszard Studenski – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. med. Józefa Dąbek – ŚUM
 • Dr hab. n. med. Jacek Durmała – ŚUM
 • Dr hab. n. hum Marek Leśniak – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. hum. Lesław Niebrój – ŚUM
 • Dr hab. n. hum. Danuta Rode – Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. n. med. Jan Szewieczek – ŚUM
 • Dr n. hum. Ryszard Cibor – GPE Psychotronics
 • Dr n. praw. Bogdan Lach – Uniwersytet SWPS
 • Dr inż. Grzegorz Dahlke – Politechnika Poznańska
 • Dr inż. Anna Romańska – Politechnika Krakowska

Gość specjalny

 • Paweł Wdówik – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy

Recenzenci

 • Prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar - ŚUM

Komitet organizacyjny

 • Wojciech Korchut – GPE Psychotronics, Przewodniczący komitetu
 • Patrycja Paczyńska – Uniwersytet SWPS, Przewodnicząca komitetu
 • Monika Bazan – Uniwersytet SWPS
 • Łukasz Dubiel – Uniwersytet SWPS
 • Stefan Gajda – oddział PAN w Katowicach
 • Anna Gruca – Uniwersytet SWPS
 • Aleksander Korchut – GPE Psychotronics
 • Katarzyna Kulwicka - Durmowicz – Uniwersytet SWPS
 • Jakub Kuś – Uniwersytet SWPS
 • Agnieszka Szydełko – GPE Psychotronics

 

 

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą lub mailem na adres biura obsługi konferencji. 

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 580 zł.

W ramach tej kwoty uczestnik ma zapewniony:

 • udział w obradach,
 • możliwość publikacji w monografii konferencyjnej,
 • komplet materiałów zawierający między innymi publikację w formie monografii, wydawnictwa naukowe i reklamowe.

Podana kwota obejmuje:

 • przygotowanie sal wykładowych,
 • obsługę techniczną konferencji,
 • dwa śniadania,
 • dwa obiady,
 • przerwy kawowe,
 • koncert muzyczny,
 • uroczystą kolację.

Opłata dla studentów oraz doktoranów USWPS i ŚUM wynosi 250 zł i nie obejmuje materiałów konferencyjnych oraz udziału w uroczystej kolacji.

Poniżej podajemy nr Konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
 • dla wpłat w Euro: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko oraz tytuł konferencji: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Zgłoszenie będą przyjmowane do dnia 1 maja 2016 r.

Referaty - wymogi formalne

Planowane są 4 sesje plenarne i dodatkowo sesje tematyczne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą drukowane w całości w punktowanych publikatorach naukowych, w tym w czasopiśmie zamieszczonym na liście A MNiSW. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego, a następnie Zespół Recenzentów.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń lub pełnych prac przeznaczonych do druku do dnia 15 kwietnia 2016 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.

Opłata za recenzję zgłoszonej konferencji wynosi 100 zł.

W zgłoszeniu pracy prosimy o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł,
 • afiliacja (pełna nazwa instytucji),
 • dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,
 • streszczenie (do 300 wyrazów).

Wymogi edytorskie pełnych prac:

 • objętość tekstu (w tym tabel), co najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami),
 • format tekstu: Microsoft Word dla Windows lub RTF,
 • układ strony: format A-4, margines górny – 7, 5 cm, dolny – 6,5 cm, wewnętrzny (lewy) – 5,5 cm, zewnętrzny (prawy) – 5,0 cm; czcionka: Arial 12.

Organizatorzy

 

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu
 • GPE Psychotronics
 • Komisja Nauk Psychologicznych PAN w o/Katowice

Partnerzy

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • mojapsychologia.pl - przewodnik po rozwoju osobistym
 • wpsychologii.pl - portal specjalistów

logotypy zawody niebezpieczne

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9
tel.: 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

 

Noclegi

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Poniżej lista hoteli wspólpracujących z organizatorami konferencji, które deklarują rabat dla uczestników. Wskazana rezerwacja do 14 dni przed planowanym terminem.

 • Hotel Katowice – 40-951 Katowice Al. Korfantego 9 tel. +48 32/258 82 81
 • MAKARA pokoje gościnne – 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 20
 • BEST WESTERN PREMIER HOTEL FORUM – 40-147 Katowice ul. Bytkowska 1

Aktualności

 

Zwiedzanie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy uczestników Konferencji do skorzystania z niebywałej okazji zwiedzenia Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Pokaz ratownictwa medycznego i kurs pierwszej pomocy – to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano dla odwiedzających największy w Polsce ośrodek symulacji medycznej.

Nowoczesny obiekt posiada dwie kondygnacje: parter z infrastrukturą informatyczną oraz piętro z salami symulacyjnymi, pomieszczeniami do tzw. debriefingu oraz osobną przestrzenią z symulatorem ambulansu. W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej znalazła zastosowanie cała gama symulatorów firmy Laerdal, od SimMan'ów 3G poprzez symulatory dziecka SimJunior, niemowlęcia SimBaby i noworodka SimNewB aż po najnowszy manekin porodowy SimMom. Symulacja zapewnia szkolenie praktyczne w zakresie dotąd niespotykanym, pozwala studentom na samodzielne działanie, popełnianie i analizę błędów. Symulacja daje możliwość lepszego wyszkolenia studentów, zwiększa bezpieczeństwo pacjentów oraz zwiększa komfort pacjentów przebywających w jednostkach klinicznych.

Zwiedzanie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku od godziny 7:45. Organizatorzy Konferencji zapewniają transport. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czekamy na Państwa maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.