Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Terapia poznawczo-behawioralna 2007-2022. Integracja

Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu SWPS, prof. dr. hab. Romana Cieślaka.

O konferencji

Rejestracja zakończona

Adresaci konferencji

słuchacze i absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, psychoterapeuci, wszyscy zainteresowani obszarem terapii CBT

Język wydarzenia: polski i angielski

Terapia poznawczo-behawioralna - integracja
logo Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

O konferencji

Integracja w tytule konferencji odnosi się do kilku obszarów.

Po pierwsze, wybitni polscy i zagraniczni specjaliści omówią obecny status terapii poznawczo-behawioralnej i jej metod w leczeniu zaburzeń emocjonalnych.

Po drugie, konferencja będzie wyjątkowym spotkaniem obecnych słuchaczy i absolwentów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPSnajwiększego w Polsce ośrodka szkolącego w psychoterapii, który obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia. Mamy nadzieję nie tylko na umocnienie relacji wewnątrz społeczności szkoły i uczelni, ale także na integrację środowiska terapeutów pracujących w tym nurcie terapii.

Po trzecie, zapraszając do udziału w konferencji organizacje i osoby zajmujące się działaniami na rzecz ochrony zdrowia, chcemy wzmocnić powiązania między tym środowiskiem a terapeutami poznawczo-behawioralnymi oraz doprowadzić do szerszego wykorzystania psychologicznych metod leczenia i profilaktyki o potwierdzonej empirycznie skuteczności.

Prelekcje odbędą się w języku polskim oraz angielskim i będą tłumaczone symultanicznie.

W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej na świecie i wynikających z niej ewentualnych ograniczeń w podróżowaniu prelegenci wezmą udział w konferencji osobiście lub online.

Zdjęcia z konferencji

Terapia poznawczo-behawioralna 2007-2022. Integracja. Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu SWPS, prof. dr. hab. Romana Cieślaka.

Program

 1. Rejestracja uczestników konferencji oraz wspólne śniadanie i kawa

   

 2. Rozpoczęcie konferencji
  Rozdanie dyplomów

  Ukończenie Szkoły Psychoterapii to ogromny wysiłek czterech lat zdobywania wiedzy i praktykowania psychoterapii. Słuchacze prowadzą terapię co najmniej 10 pacjentów, sporządzają opisy przypadków i nagrania, przygotowują pracę pisemną, a na końcu zdają egzamin komisyjny. Studia podyplomowe umożliwiają ubieganie się o certyfikat PTTPB, lecz ich formalnym ukończeniem na Uniwersytecie SWPS jest uzyskanie określonego ustawą świadectwa ukończenia studiów. Zakończenie jubileuszowej konferencji to znakomita okazja na osobiste wręczenie dyplomów tegorocznym Absolwentom. W ciągu 15 lat istnienia Szkoły Psychoterapii-Poznawczo Behawioralnej Uniwersytetu SWPS ukończyło ją 702 absolwentów – specjalistów w obszarze psychoterapii. Łatwo wyliczyć, jak wiele osób – dorosłych, dzieci i młodzieży – dzięki Ich pracy w całej Polsce uzyskało dostęp do profesjonalnej psychoterapii opartej na badaniach naukowych i zyskało szansę na poprawę jakości życia.

 3. Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach
  prof. Stefan G. Hofmann

  Psychologia kliniczna przeżywa kryzys. Mimo pewnych postępów, które poczyniliśmy, skuteczność naszych terapii i modele, z których korzystamy, nadal mają swoje ograniczenia. Aby przezwyciężyć ten kryzys, powinniśmy radykalnie odejść od modelu utajonej choroby obowiązującego w aktualnej nozologii psychiatrycznej DSM i ICD. Musimy też skończyć z absurdalnie wręcz rozpowszechnionym podejściem do terapii, które polega na zastosowaniu szczegółowych protokołów terapeutycznych dla konkretnych zaburzeń. Terapia oparta na procesach (process-based therapy; PBT) oferuje nową perspektywę. Skupia się na podstawowych procesach biopsychospołecznych zachodzących w konkretnej sytuacji, aby osiągnąć określone cele z danym klientem. Zgodnie z założeniami PBT psychoterapia zazwyczaj obejmuje nieliniowe (w przeciwieństwie do liniowych), dwukierunkowe (a nie jednokierunkowe) i dynamiczne zmiany wielu (nie zaś tylko kilku) powiązanych ze sobą zmiennych. Skuteczna terapia sprawia, że cały system dąży do osiągnięcia stabilnego stanu adaptacyjnego. Aby osiągnąć ten efekt, musimy przyjąć metodyczne, ukierunkowane na analizę i oparte na teorii podejście do zrozumienia zależności pomiędzy różnymi problemami danego klienta. PBT grupuje psychologiczne procesy zmiany w odniesieniu do sześciu aspektów: poznanie, afekt, uwaga, ja, motywacja i obserwowalne zachowanie. Szereg procesów łączy w sobie dwa lub więcej z tych aspektów. Dostosowanie strategii interwencji do odpowiednich procesów zachodzących u danej osoby byłoby dużym postępem w psychiatrii i ważnym krokiem w kierunku medycyny precyzyjnej. Analiza funkcjonalna, będąca podstawą terapii behawioralnej, daje podstawy do zrozumienia tych zależności. PBT uznaje złożoność, wzajemne powiązania i wielowymiarowość problemów występujących u danego klienta. Co do zasady oferuje nowy paradygmat w nauce klinicznej – gromadzenie podłużnych danych idiograficznych o dużej gęstości w celu uchwycenia złożoności psychopatologii przy użyciu dynamicznego podejścia sieciowego w ogólnych ramach nauki ewolucyjnej.

 4. Związek między ruminacjami, perfekcjonizmem i prokrastynacją. Jakie podejście terapeutyczne wobec nich zastosować?
  prof. Eduardo Keegan

  Ruminacja i perfekcjonizm to procesy transdiagnostyczne, które w ostatnich dwóch dekadach wzbudziły znaczne zainteresowanie kliniczne i badawcze. Prokrastynacja jest powszechnym zachowaniem problemowym, które często skłania klientów do podjęcia terapii, a które nasiliło się w ostatnich latach. Ruminacje i dysfunkcjonalny perfekcjonizm są zarówno czynnikami ryzyka, jak i czynnikami podtrzymującymi depresję, myśli samobójcze i inne formy psychopatologii. Terapia zorientowana na proces wymaga większej liczby badań nad czynnikami wpływającymi na zmianę terapeutyczną. W tym wykładzie przeanalizuję związki między ruminacją, dysfunkcjonalnym perfekcjonizmem i prokrastynacją, z uwzględnieniem podejścia klinicznego, zwłaszcza w kontekście zaburzeń depresyjnych.

 5. Przerwa na lunch oraz czas na rozmowy i wspomnienia
 6. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bólu i chorób somatycznych
  prof. Andrzej R. Kuczmierczyk

  Podczas wykładu krótko omówię historię rozwoju psychosomatyki i modelu biopsychosocjalnego. Przybliżę również następujące tematy: definicje i teorie bólu, ocena pacjenta z przewlekłym bólem, leczenie pacjenta z perspektywy terapii poznawczo- behawioralnej (TPB), uczenie się umiarkowanej aktywności, planowanie rozrywek z pacjentem, radzenie sobie z lękiem przed bólem, uświadomienie reakcji pacjenta na ból (takich jak złość lub zaprzeczenie), zidentyfikowanie tych reakcji oraz ich konsekwencji (np. ucieczka).

 7. Kiedy porno przestaje być sexy – czego dowiedzieliśmy się o kompulsywnych zachowaniach seksualnych i ich leczeniu
  dr hab. Mateusz Gola, prof. Polskiej Akademii Nauk

  Kompulsywne zaburzenie zachowania seksualnego (Compulsive Sexual Behavior Disorder; CSBD) dotyczą od około 2 do 6% światowej populacji. CBSD zostało uwzględnione w jedenastej rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseaes; ICD-11) opracowanej przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Badania przeprowadzone w ciągu ostatniej dekady umożliwiły poznanie charakterystyki klinicznej CSBD oraz mechanizmy psychologiczne, kulturowe i neuronalne związane z tym zaburzeniem. Pozwoliły także na wyciągnięcie pierwszych wniosków na temat skuteczności konkretnych podejść terapeutycznych. Podczas wykładu profesor Gola w przystępny sposób przedstawi ramy konceptualizacji CSBD oraz wskazówki dotyczące skutecznych interwencji klinicznych.

 8. Młodzież w XXI wieku: życie w zgodzie z tym, co ważne, jako alternatywna miara sukcesu
  prof. Maria do Céu Salvador

  Każdy z nas chce być szczęśliwy, ale osiągnięcie tego stanu wcale nie jest łatwe. Wyjątkowo trudnym etapem może być okres dorastania, który obfituje w różnego rodzaju wyzwania i oczekiwania związane z odnoszeniem sukcesów. Jak przejść przez życie z poczuciem celu, stawiając czoła wszystkim wymagającym sytuacjom? Dużym wsparciem dla nastolatków w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi i trudnościami emocjonalnymi może być Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Młodzi ludzi są bardziej wrażliwi na zranienie i odrzucenie i z tego powodu częściej starają się unikać trudnych uczuć i/lub dążyć do perfekcji, tracąc z oczu to, co jest w życiu naprawdę ważne. W tym samym czasie próbują określić, kim są, jakimi ludźmi chcą być i jak ma wyglądać ich życie. ACT może pomóc nastolatkom podjąć te wyzwania z naturalną ciekawością oraz zwiększyć poziom ich elastyczności psychologicznej i w ten sposób ułatwić młodym ludziom działanie zgodnie z własnymi celami i wartościami.

 9. Rozmowa: Terapeuta w czasach wojny i kryzysów
  Z gościem specjalnym – profesor Yoną Teichman z Uniwersytetu w Tel Awiwie będą rozmawiać kierujące Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dr hab., Agnieszka Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS i dr Ewa Pragłowska.

  Prowadzenie psychoterapii w niespokojnych czasach stanowi dodatkowe wyzwanie dla obu stron – terapeuty i pacjenta. W tej sytuacji warto poddać refleksji kwestie granic, elastyczności i wierności metodzie, wyzwań związanych z różnicami kulturowymi, przekonaniami, a czasem uprzedzeniami obu stron.

 10. Integracja uczestników konferencji
 11. Noc z gwiazdami: Wspólna konceptualizacja przypadku
  prof. Christine Padesky

  Podczas warsztatu zademonstruję dwie proste metody konceptualizacji przypadku, które mogą być opracowane podczas sesji, z wykorzystaniem języka, jakim posługuje się klient. Wspólna konceptualizacja pomaga klientowi lepiej zrozumieć zasady leczenia i w konsekwencji ściśle ich przestrzegać. Model pięcioczęściowy może być być stosowany w przypadku dowolnej kombinacji problemów klienta w celu szerokiego opisania bieżących trudności w kontekście powiązań myśli, zachowań, reakcji fizycznych, nastroju oraz czynników środowiskowych lub sytuacyjnych. Drugi model – „Box/Arrow In/Arrow Out” – pomaga klientom zidentyfikować czynniki wyzwalające i czynniki podtrzymujące konkretne problemy. Omówię szczegółowo etapy obu podejść i zwrócę uwagę na standardowe pytania i stwierdzenia terapeuty, które mogą być wykorzystane do zachęcenia klienta do zaangażowania się we współtworzenie tych modeli. Zalecana lektura: Padesky C.A., Collaborative Case Conceptualization: Client Knows Best, „Cognitive and Behavioral Practice”, listopad 2020. Artykuł jest dostępny również na stronie internetowej autorki.

Prelegenci

Mateusz Gola
dr hab., prof. PAN
Mateusz Gola
Profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz profesor w Institute for Neural Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, specjalista w zakresie neuronauki, szczególnie uzależnień behawioralnych takich jak CBSD. Autor ponad 120 publikacji popularnonaukowych i naukowych w tak prestiżowych czasopismach, jak „World Psychiatry”, „Lancet Psychiatry”, „Nature Neuropsychopharmacology”, „Journal of Behavioral Addiction” czy „Journal of Sexual Medicine”. Prace te przyczyniły się do umieszczenia kompulsywnych zachowań seksualnych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia.
Stefan Hofmann
prof.
Stefan G. Hofmann
Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta, profesor na Uniwersytecie w Marburgu (Philipps-Universität Marburg) oraz na Uniwersytecie Bostońskim (Boston University). Były prezes Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Association for Behavioral and Cognitive Therapies). Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Cognitive Therapy and Research”. Autor ponad 400 recenzowanych publikacji w czasopismach i 20 książek. Od 2015 jest na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców Highly Cited Researchers. Laureat wielu nagród i wyróżnień, między innymi Nagrody imienia Aarona T. Becka przyznawanej za znaczący i trwały wkład w dziedzinie terapii poznawczej. W swoich badaniach skupia się na mechanizmach zmiany leczenia, przekładaniu odkryć z dziedziny neuronauki na zastosowania kliniczne, sposobach regulacji emocji oraz kulturowych przejawach psychopatologii. Współtwórca terapii opartej na procesach, transteoretycznego modelu psychoterapii opartego na naukach ewolucyjnych, wykorzystującego podejście złożonej sieci do ukierunkowania podstawowych procesów zmiany leczenia za pomocą podstawowych zasad terapeutycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.bostonanxiety.org.
Eduardo Keegan
prof.
Eduardo Keegan
Profesor psychologii klinicznej i psychoterapii oraz kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu w Buenos Aires w Argentynie. Dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Argentyńskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Członek zarządu Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Naukowo interesuje się perfekcjonizmem i procesami w psychoterapii. W 2011 Uniwersytet w Buenos Aires uhonorował go nagrodą „Wielcy Mistrzowie” przyznawaną osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój ich dziedziny wiedzy.
Andrzej Kuczmierczyk
prof.
Andrzej R. Kuczmierczyk
Profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Hertfordshire. Wykładał na Uniwersytecie w Londynie oraz w szkołach medycyny w Nowym Jorku i w Nowym Orleanie, gdzie pełnił funkcję dyrektora medycyny behawioralnej. Specjalizuje się w leczeniu objawów lęku oraz schorzeń psychosomatycznych. Obecnie prowadzi psychologiczną klinikę leczenia przewlekłego bólu oraz zajmuje się rozwinięciem terapii wybaczenia (Forgiveness Impact Therapy; FIT) z perspektywy terapii poznawczo-behawioralnej. Autor publikacji naukowych dotyczących oceny i leczenia chorób psychosomatycznych oraz tomików poetyckich.
Christine Padesky
prof.
Christine Padesky
Współzałożycielka Centrum Terapii Poznawczej (Center for Cognitive Therapy) w Huntington Beach w Kalifornii. Członkini-założycielka Akademii Terapii Poznawczej (Academy of Cognitive Therapy), profesor wizytująca na University of East London oraz czołowa innowatorka w obszarze terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Wraz z dr Kathleen Mooney stworzyła terapię poznawczo-behawioralnej opartą na mocnych stronach, która pomaga klientom w tworzeniu nowych przekonań i strategii zachowań w celu poprawy ogólnego funkcjonowania i relacji z innymi. Udziela konsultacji terapeutom, szpitalom i klinikom zdrowia psychicznego na całym świecie oraz opracowuje materiały szkoleniowe dla terapeutów w formie audio i wideo. Jej prezentacje łączą teorię, empiryzm, kreatywność i umiejętności praktyczne. Laureatka nagrody dla „Najbardziej wpływowego międzynarodowego terapeuty CBT” przyznawanej przez Brytyjskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz nagrody za wybitny wkład w rozwój psychologii przyznawanej przez Kalifornijskie Stowarzyszenie Psychologiczne. W 2007 r. otrzymała nagrodę im. Aarona T. Becka przyznawaną przez Akademię CBT za trwały wkład w rozwój tej dziedziny. Współautorka pięciu książek, w tym „Mind Over Mood”, uznanej przez BABCP za najbardziej wpływową książkę wszechczasów na temat CBT.
Maria do Céu Salvador
prof.
Maria do Céu Salvador
Akredytowana psychoterapeutka oraz przewodnicząca Portugalskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnych. Wykładowczyni na Uniwersytecie w Coimbrze. Prowadzi zajęcia z zakresu modeli poznawczo-behawioralnych oraz terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuje w Center for Research in Neuropsychology and Cognitive and Behavioral Intervention (Centrum Badań Neuropsychologicznych oraz Interwencji Poznawczej i Behawioralnej). Jej główne obszary badań obejmują lęk społeczny, lęk przed testami, depresję u młodzieży i dorosłych oraz modele ich rozumienia (modele drugiej i trzeciej generacji), skuteczność leczenia oraz wypełnianie luki między terapiami drugiej i trzeciej generacji. Prowadzi zajęcia w kilku akredytowanych programach szkoleniowych, zarówno w Portugalii, jak i za granicą.
Yona Teichman
prof.
Yona Teichman
Psycholog kliniczna i emerytowana profesor psychologii klinicznej Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie przez wiele lat kierowała programem psychologii klinicznej dziecka. Terapeutka rodzin, od lat integrująca podejście poznawcze i systemowe, terapeutka poznawczo-behawioralna i superwizorka psychoterapii. Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię kliniczną i społeczną, a w szczególności lęk i depresję. Związana ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS od początku jej funkcjonowania. Od 2012 roku Członkini Honorowa Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W 2013 r. stworzyła Podyplomowy Program Psychologii Klinicznej w The Interdisciplinary Center (IDC) w Hetrzeliya w Izraelu (obecnie The Reichman University). Funkcję kierownika tego programu pełniła do 2018 roku. Ostatnio angażuje się w badania, nauczanie i pisanie na temat superwizji klinicznej.

Formuła wydarzenia

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję została zakończona.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz realizację 13 godzin dydaktycznych.

Wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama niezależnie od formy uczestnictwa.

Opłaty

WCZESNA REJESTRACJA do 10.07.2022 r.

Słuchacz/absolwent Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 499 PLN (110 EUR, 119 USD)
Wykładowca/student Uniwersytetu SWPS 599 PLN (140 EUR, 149 USD)

Członek PTPPB* 649 PLN (150 EUR, 159 USD)
Pozostali uczestnicy 749 PLN (170 EUR, 179 USD)

REJESTRACJA 11.07 – 11.09.2022 r.

Słuchacz/absolwent Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 549 PLN (120 EUR, 130 USD)
Wykładowca/student Uniwersytetu SWPS 649 PLN (150 EUR, 160 USD)

Członek PTPPB* 699 PLN (160 EUR, 170 USD)
Pozostali uczestnicy 799 PLN (180 EUR, 190 USD)

*Składki członkowskie uregulowane do 2022 r. włącznie.

Organizator

logo Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Szkoła Psychoterapii jest Ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zachęcamy do przeczytania rozmowy z założycielkami Szkoły, dr hab. Agnieszką Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS i dr n. hum. Ewą Pragłowską oraz do obejrzenia webinaru „Jak zostać psychoterapeutą?".

Przygotowaliśmy także prezentację osiągnięć Szkoły Psychoterapii.

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Roman Cieślak

Patronat instytucjonalny

 • logo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • logo Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Partnerzy

 • logo Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
 • Logo Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
 • Logo Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Logo PWN

Komitet naukowy

 • dr hab. Agnieszka Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr n. hum. Ewa Pragłowska
 • prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
 • prof. dr hab. Wiesław J. Cubała
 • mgr Ida Derezińska
 • dr n. med. Maria Gałuszko-Węgielnik
 • dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
 • dr n. med. Artur Wiśniewski

Komitet organizacyjny

 • mgr Katarzyna Piotrowicz
 • dr Małgorzata Wawrzyniak