Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Aktualne wyzwania i perspektywy dotyczące postępowania z nieletnimi

Program Zapisz się

Kogo zapraszamy:

wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji

Języki wydarzenia: polski i angielski

Aktualne wyzwania i perspektywy dotyczące postępowania z nieletnimi

O konferencji

Po kilkudziesięciu latach debaty o potrzebie zmiany Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w dniu 1 września 2022 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nowe przepisy przewidują m.in., że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw obligatoryjnie trafiają do zakładów poprawczych. Ustawa określa też minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie naruszające porządek prawny lub stanowiące przejawy demoralizacji na poziomie 10 lat. Umożliwia też dyrektorom szkół kierowanie uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na rzecz szkoły.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualne wyzwania i perspektywy dotyczące postępowania z nieletnimi”, organizowana przez Wydział Prawa w WarszawieInstytut Prawa Uniwersytetu SWPS, będzie okazją do dyskusji na temat nowych rozwiązań prawnych po sześciu miesiącach od ich wprowadzenia.

Podczas konferencji odbędą się dwa panele eksperckie. Pierwszy, prowadzony w języku polskim, poświęcony będzie zagadnieniom związanym z polskim systemem prawnym. Drugi, prowadzony w języku angielskim, pozwoli na porównanie wybranych aspektów postępowania z nieletnimi w różnych krajach.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz online.

Program

 1. Otwarcie konferencji

  dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS

 2. Współczesny obraz przestępczości w Polsce – wyniki badań aktowych

   

  dr hab. n.pr. Dagmara Woźniakowska-Fajst
 3. Czynniki ryzyka i sukcesu w procesie resocjalizacji nieletnich

   

  dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS
 4. Prace społeczne nieletnich – wykonywanie orzeczeń sądów we współpracy ze środowiskiem lokalnym

   

  dr Michał Szykut, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 5. Przerwa kawowa

   

 6. Wyniki badań ankietowych po wejściu w życie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

   

  dr Ludmiła Dubchak
 7. Środki opiekuńczo-wychowawcze orzekane wobec nieletnich dopuszczających się czynów karalnych przeciwko wolności seksualnej

   

  dr n.pr. Katarzyna Witkowska-Rozpara
 8. Dyskusja

   

 9. Przerwa obiadowa

   

 10. Crime Prevention and Restorative Justice

   

  prof. Artur Hartmann, Uniwersytet Administracji Publicznej w Bremie
 11. Is Youth Justice A Crime?

   

  Robert Cotterell, emerytowany kurator okręgowy South Yorkshire Area
 12. Juvenile Justice System: Parens Patriae and Punishment

   

  prof. Katarzyna Celińska, City University of New York
 13. Dyskusja

   

 14. Zamknięcie konferencji

   

Prelegenci

Katarzyna Celińska
prof.
Katarzyna Celińska
Socjolożka i prawniczka. Profesor nadzwyczajna na City University of New York (CUNY) i członkini programu doktoranckiego w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. W swojej działalności koncentruje się na zagadnieniach z obszaru kryminologii, polityki kryminalnej oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Robert Cotterel
 
Robert Cotterel
Ostatnie 35 lat swojego życia poświęcił działaniom na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i sektora publicznego. Zawodowo i wolontaryjnie pracował z młodzieżą, zajmował się edukacją i mentoringiem oraz oceną, planowaniem i zarządzenim ryzykiem związanym z nadzorem kuratorskim. Pełni funkcję przewodniczącego lokalnej organizacji charytatywnej SADACCA.
Liudmyla Dubchak
dr
Liudmyla Dubchak
Stypendystka programu dla ukraińskich nauczycieli akademickich z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca Fundacji dla Polski. Prowadzi działalność naukowo-badawczą na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Wcześniej wykładała m.in. na Państwowej Akademii Spraw Wewnętrznych w Kijowie, była adiunktką na Wydziale Parlamentaryzmu i Zarządzania Politycznego Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy w Kijowie oraz na Wydziału Polityki Regionalnej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Pełniła także funkcję zastępcy dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju terytorialnego Ogólnoukraińskiego Związku Rad Okręgowych i Regionalnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce polityki kryminalnej w Ukrainie i Polsce, również od strony organizacyjno-prawnej, zasadach rozwoju systemu penitencjarnego i kształcenia specjalistów służby więziennej oraz polityce państwowej Ukrainy i Polski w postępowaniu z nieletnimi, którzy popełnili czyny zabronione.
Przemysław Frąckowiak
dr hab., prof. ANS
Przemysław Frąckowiak
Kierownik Katedry Kryminalistyki na Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Nauczyciel akademicki i praktyk z trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w zakresie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej nieletnich. Doktor Honoris Causa International University of Economics and Humanities in Rivne w Ukrainie. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Kierował Okręgowym Zespołem Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Łączy teorię z praktyką pracując jako pedagog w zakładzie poprawczym. Autor i współautor licznych publikacji i ekspertyz dotyczących funkcjonowania zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół problematyki efektywności procesu resocjalizacji młodzieży, systemów profilaktyki społecznej i resocjalizacji, kapitału społecznego w kontekście oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz uwarunkowań przestępczości nieletnich.
Arthur Hartmann
prof.
Arthur Hartmann
Profesor na Uniwersytecie Administracji Publicznej w Bremie (Niemcy). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu projektów badawczych. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół kary pozbawienia wolności w Niemczech, praw osób poszkodowanych, roli mediacji w postępowaniu karnym oraz zależności pomiędzy przestępczością a migracją.
Michał Szykut
dr
Michał Szykut
Adiunkt oraz współpracownik w Katedrze Kryminalistyki na Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Wcześniej wieloletni wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor licznych publikacji z zakresu funkcjonowania systemu probacji w Polsce i na świecie. Uczestnik staży zagranicznych w South Yorkshire Probation Area (Sheffield, Wielka Brytania) oraz Harrys County Community and Correction Department (Houston, Stany Zjednoczone). Pomysłodawca i realizator międzynarodowego projektu badawczego „Tworzenie systemu probacji w Polsce i Wielkiej Brytanii – problemy pedagogiczne i społeczne” (2007 – 2010) we współpracy m.in. z Association of Black Probation Officers z Wielkiej Brytanii. Zainteresowania naukowe sytuuje w obszarze komparatystyki probacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów anglosaskich oraz konceptów zaangażowania środowisk lokalnych w wykonywanie orzeczeń sądowych. Aktualnie przygotowuje międzynarodowy projekt badawczy dotyczący pracy ze sprawcami przestępstw seksualnych w systemie probacji.
avatar
dr n.pr.
Katarzyna Witkowska-Rozpara
Adiunktka w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej i kierowniczka Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini European Society of Criminology (ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii. Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę polityki kryminalnej, w tym interakcji między mediami, przestępczością a polityką karną, zagadnienia związane z prognozowaniem kryminologicznym (także w kontekście środków probacyjnych). Zajmuje się również problematyką przestępczości i reakcji na przestępczość w Arktyce oraz szeroko rozumianym zagadnieniem wiktymizacji ludności rdzennej w rejonach polarnych.
Dagmara Woźniakowska-Fajst
dr hab. n.pr.
Dagmara Woźniakowska-Fajst
Kryminolożka. Kierowniczka Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorka habilitowana nauk prawnych, kryminolożka. Adiunktka w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Naukowo interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy

 • Wydział Prawa w Warszawie
 • Instytut Prawa

Miejsce

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31, s. S305