Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nasi profesorowie w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

W listopadzie odbyły się wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Wśród członków powołanych na kadencję w latach 2017-2020 znalazło się troje wykładowców Uniwersytetu SWPS: prof. Anna Zeidler-Janiszewska z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, prof. Bronisław Sitek w Wydziału Prawa i prof. Bogdan Wojciszke z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie.

Centralna Komisja – instytucja koordynująca standardy rozwoju kadry naukowej 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jest organem administracji rządowej i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Celem działalności Komisji jest nadzór nad procedurą przyznawania stopni i tytułów naukowych w Polsce, stworzenie badaczom możliwości optymalnego rozwoju naukowego i zapewnienie jednolitych standardów przeprowadzania postępowań awansowych w całym kraju.

Komisja przyznaje wydziałom szkół wyższych, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk i pozostałym ośrodkom badawczym uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Powołuje komisje habilitacyjne oraz recenzentów w postępowaniach awansowych. Opiniuje także projekty aktów normatywnych związanych z awansami naukowymi.

Nowo wybrani członkowie – naukowcy cieszący się uznaniem w środowisku akademickim

W skład Centralnej Komisji wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli każdej dziedziny nauki i sztuki. Dokładną liczbę członków oraz warunki ich wyboru określa w rozporządzeniu Premier RP. Członkowie Centralnej Komisji to uznani profesorowie z bogatym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie nauki.

Prof. Anna Zeidler-Janiszewska jest specjalistą w zakresie filozofii kultury. Zajmuje się metodologią humanistyki, estetyką i sztuką współczesną. Pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Prowadzi zajęcia z zakresu kultury wizualnej, strategii badawczych współczesnej humanistyki oraz wykłady dotyczące pamięci Holocaustu i polityk historycznych w wymiarze narodowym, europejskim i światowym. Mandat członka Centralnej Komisji otrzymała już po raz drugi.

Prof. Bogdan Wojciszke jest autorytetem w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, autorem licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi oraz zasad dokonywania ocen moralnych. Jego model dwuwymiarowości ludzkiego poznania społecznego został wyróżniony polskim noblem – jedną z najbardziej prestiżowych nagród naukowych przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Profesor jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Uniwersytetu SWPS. Prowadzi seminaria z zakresu psychologii społecznej, psychologii ogólnej oraz metodologii badań psychologicznych.

Wśród nowo wybranych członków znalazł się także ekspert w zakresie prawa rzymskiego prof. Bronisław Sitek, który w latach 2013-2015 sprawował funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Profesor pracuje na Wydziale Prawa, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, w tym odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym, prawa rodzinnego oraz ochrony interesów Skarbu Państwa.

Wybór trojga naszych wybitnych profesorów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów potwierdza rosnący prestiż środowiska naukowego Uniwersytetu SWPS.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki Uniwersytetu SWPS