Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS laureatami nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

float_intro: images-old/2015/Nagrody/brawo_brawo_brawo.jpg

Miło nam poinformować, że dr Sylwia Bedyńska, dr hab. Izabela Krejtzprof. dr hab. Grzegorz Sędek z Uniwersytetu SWPS zostali laureatami nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Autorzy artykułu naukowego pt. „Chronic Stereotype Threat Is Associated with Mathematical Achievement on Representative Sample of Secondary Schoolgirls: the Role of Gender Identification, Working Memory, and Intellectual Helplessness” otrzymali 10 tys. zł. Serdecznie gratulujemy!

Uczennice vs. matematyka

Matematyka stanowi lingua franca w naukach ścisłych a jej znajomość otwiera drzwi do wielu dobrze płatnych zawodów. Artykuł, który zgłosiliśmy do nagrody im. prof. Romana Czerneckiego poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu stereotypowe opinie, zaszczepione przez przekaz społeczny w głowach uczennic, mają znaczenie dla ich osiągnięć matematycznych. Innymi słowy, czy systematyczne przypominanie sobie stereotypowych opinii, mówiących, że dziewczęta są gorsze z matematyki, przekłada się na oceny szkolne z tego przedmiotu. Zrozumienie tego mechanizmu jest o tyle ważne, że działa on także wtedy, gdy w szkole nie ma jawnej dyskryminacji i nauczyciele nie postrzegają uczniów przez pryzmat stereotypów.

– Nasz artykuł rozszerza znacząco wiedzę dotyczącą mechanizmu zjawiska zagrożenia stereotypem. Pokazujemy, że powtarzające się sytuacje zagrożenia stereotypem – przypominanie sobie przez uczennicę treści stereotypu dotyczącego jej grupy, przekładają się na wyższy poziom bezradności intelektualnej i w efekcie niższe oceny szkolne z matematyki. Ten mechanizm pozwala zintegrować dwa duże obszary badań – nad zagrożeniem stereotypem i wyuczoną bezradnością. Wyjaśnia także przekonująco takie efekty zagrożenia stereotypem jak utrata zainteresowania matematyką mimo posiadanych zdolności, trudne do uzasadnienia w świetle dotychczasowych modeli teoretycznych zjawiska zagrożenia stereotypem (np. modelu Schmader, Johns i Forbes, 2008). Co ważne dla praktyki, uzasadnia użycie technik interwencyjnych stosowanych w celu redukcji efektów wyuczonej bezradności w sytuacji zagrożenia stereotypem – komentuje dr Sylwia Bedyńska.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Misją konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego jest budowanie świadomości kluczowej roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Celem programu jest promowanie edukacji jako przedmiotu badań w polskich instytucjach naukowych oraz wspieranie rzetelnej wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących edukacji w mediach, poprzez nagradzanie istotnych publikacji z tej dziedziny.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego została przyznana w 2018 roku w dwóch kategoriach:

  • artykuł naukowy
  • artykuł publicystyczny

258 sylwia bedynska

dr Sylwia Bedyńska

Psycholog. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół oddziaływania stereotypów. Prowadzi badania nad zjawiskiem zagrożenia stereotypem, czyli nad tym, jak negatywne etykietowanie zdolności członków grupy wpływa na ich rzeczywiste osiągnięcia i funkcjonowanie społeczne. Analizuje znaczenie tego zjawiska dla przebiegu procesów rozumowania na bazie modeli umysłowych oraz strategii stosowanych podczas wnioskowania. Bada rolę zagrożenia stereotypem dla odczuwanej satysfakcji z pracy i poziomu wypalenia zawodowego oraz wpływ aktywizacji negatywnego wyobrażenia na efektywność pamięci operacyjnej, postrzeganie siebie i świata społecznego. Interesuje się również błędami w przetwarzaniu informacji liczbowych i zjawiskiem bezradności intelektualnej powstającym wtedy, gdy mimo efektywnego wysiłku nie można rozwiązać zadań poznawczych. Także edukacyjne problemy uczniów zdolnych są jej szczególnie bliskie. Współautorka książek: „Kim jestem? Przeciwdziałania stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności" (2010) oraz „Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych" (2013). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych.

258 izabela krejtz

dr hab. Izabela Krejtz

Psycholog poznawczy, prowadzi wykłady z zaawansowanej statystyki i metodologii badań psychologicznych. Naukowo zajmuje się badaniami procesów uwagi wzrokowej z wykorzystaniem okulografu oraz neuropsychologiczną diagnozą funkcjonowania poznawczego. Laureatka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

258 grzegorz sedek

prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ograniczeń poznawczych. W tym kontekście interesuje go zwłaszcza, jaki wpływ na ograniczenie zdolności poznawczych mają starzenie się i psychopatologia, a także zaburzenia związane z depresją i ADHD. Bada również rolę stereotypów i uprzedzeń w poznaniu społecznym wśród osób starszych. Jako laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej uzyskał subsydium profesorskie na prowadzenie badań, których efekty mogą przyczynić się do podwyższenia sprawności intelektualnej osób starszych. W ramach kierowanego przez siebie centrum badawczego ICACS koordynuje wiele krajowych i międzynarodowymi projektów, w których wykorzystywane są metody psychofizjologiczne (np. fMRI, EEG, okulografia). Organizuje warsztaty, sympozja i konferencje. Autor i współredaktor wielu książek, w tym „Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu” (2010), „Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych” (2011), „Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia” (2013), a także publikacji w pismach polskich i zagranicznych, m.in. „Cognition and Emotion”, „Journal of Experimental Psychology”, „European Psychologist”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminaria magisterskie oraz zajęcia z zakresu metodologii i planowania badań dla doktorantów.