Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prestiżowy grant Horyzont 2020 dla zespołu prof. Izabeli Grabowskiej

float_intro: images-old/Biogramy/BIO-Izabela-Grabowska.jpg

Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne z migrantami i dla nich? To główne pytanie badawcze w projekcie „Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację”, prowadzonym przez zespół dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS. Projekt otrzymał prestiżowy grant w programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. 

Młodzi migranci w obliczu integracji

Jak podkreśla Rada Europy: „perspektywa młodzieży rzadko jest uwzględniana w krajowej i międzynarodowej debacie na temat migracji. Potrzeby młodych migrantów powinny być lepiej rozumiane, a ich rola w społeczeństwie europejskim powinna zostać uznana” (COE 2017: 12). Dlatego celem projektu „EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions” (MIMY, w języku polskim: „Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację”) jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją. 

W ramach projektu, prof. Izabela Grabowska wraz z zespołem, proponuje zestaw metod i technik badawczych, takich jak: statystyczna analiza danych wtórnych; jakościowa analiza ustawodawstwa i polityk integracyjnych, zogniskowane wywiady grupowe z młodymi migrantami i ich rodzicami, wywiady częściowo ustrukturyzowane z młodymi migrantami, wywiady eksperckie, analiza dyskursu, wywiady biograficzne, badanie partycypacyjne (eng. participatory action research), badanie mapujące, badanie delfickie.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu.

Program Horyzont 2020

Głównym celem programu Horyzont 2020 jest finansowanie badań naukowych i innowacji w Europie. Jest to największy program, którego budżet na lata 2014-2020 wynosi aż 80 mld EUR. Wymagania są wysokie, a każdy projekt musi wykazać się tzw. europejską wartością dodaną.

Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
  • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Działalność prof. Izabeli Grabowskiej – Młodzi w Centrum LAB

Młodzi w Centrum LAB (Youth Research Center) to ośrodek wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS, nastawiony na badania i aktywizację młodych osób w różnych grupach wiekowych i fazach życia.

Celem Młodzi w Centrum LAB jest dogłębne poznanie zachowań młodych osób będących w różnych grupach wiekowych, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych oraz doświadczających różnych stanów na rynku pracy (zatrudnienia, bezrobocia, bierności), w zmieniającym się świecie. Zarówno działania badawcze, jak i aktywizacyjne mają doprowadzić do zgromadzenia argumentów, danych, wniosków do tworzenia programów działań i aktywnej polityki adresowanej do młodych (evidence-based policy). Celem Młodzi w Centrum LAB jest również wprowadzanie ustaleń naukowych do świata młodych, aby pomagać im i ich edukatorom w procesie poznania i rozumienia otaczającego ich świata. Więcej o Centrum »