Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Studenci z Uniwersytetu SWPS ze stypendiami ministerialnymi za znaczące osiągnięcia!

float_intro: images-old/2015/Nagrody/studenci-uniwersytetu-swps-z-ministerialnymi-stypendiami-za-wybitne-osiagniecia.jpg

Czworo studentów naszej uczelni zostało wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Do MNiSW wpłynęło 890 wniosków o przyznanie stypendiów. Ostatecznie przyznano je 362 studentom. Niezmiernie nas cieszy, że w gronie najlepszych znaleźli się nasi studenci. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dla kogo stypendia?

Niemal 900 wniosków o przyznanie stypendiów – tyle dokumentów przeanalizował zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski oceniono metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów.

Nagrodzeni z naszej uczelni:

  • Paweł Marek Brzóska – student czwartego roku psychologii
  • Paulina Katarzyna Lewandowska – studentka piątego roku psychologii
  • Bartłomiej Tomasz Nowak – student czwartego roku psychologii
  • Aleksander Piotr Hyżorek – student piątego roku prawa

O przyznaniu stypendium za osiągnięcia naukowe zadecydowały: publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele z co najmniej 5 ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych.

W ocenie osiągnięć artystycznych istotne były: autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, a także wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw.

Kryterium przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe stanowiły: udział w zawodach, m.in. w igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów.

Znaczące wsparcie finansowe

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. To dla nagrodzonych bardzo istotne wsparcie, które motywuje do dalszej pracy i pozwala realizować się w badaniach naukowych.

Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

Jakie stypendia dla studentów Uniwersytetu SWPS?

Stypendia naukowe, sportowe, socjalne, specjalne oraz preferencyjne kredyty – o takie możliwości finansowania studiów mogą się ubiegać studenci naszej uczelni. Liczba stypendiów przyznanych w roku akademickim 2020/2021:

  • Łącznie – 1183
  • Stypendia Rektora – 583
  • Stypendia socjalne – 320
  • Stypendia specjalne – 241
  • Zapomogi – 39

Sprawdź, jakie są możliwości otrzymania stypendium i złóż dokumenty w odpowiednim terminie »