Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ocena pozytywna dla psychologii w Poznaniu

float_intro: /images-old/2015/Aktualnosci/poznan-wyklad.jpg

W 2016 roku na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu (obecnie Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu) odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która opiniuje jakość kształcenia wyższego na wszystkich uczelniach w kraju. Studia psychologiczne prowadzone na wydziale otrzymały ocenę pozytywną. Doceniono założenia programowe i organizacyjne, wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne, jakie otrzymują studenci, oraz aktywność badawczą kadry akademickiej. 

Przygotowanie do działalności badawczej i pracy zawodowej

Komisja potwierdziła, że program studiów psychologicznych I stopnia i jednolitych magisterskich spełnia kryteria oceny i zapewnia studentom odpowiednie przygotowanie do prowadzenia działalności badawczej i pracy zawodowej. Model kształcenia uwzględnia najlepsze wzorce nauczania psychologii, a jego realizacja umożliwia studentom uzyskanie wysokiego poziomu kwalifikacji, niezależnie od trybu studiowania: stacjonarnego czy niestacjonarnego. 

Wydział wspiera studentów w udziale w programach wymiany międzynarodowej i krajowej. Pomaga im również w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem akademickim i otoczeniem społecznym, co ułatwia przyszłym psychologom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Współpraca z doświadczoną kadrą akademicką

Wysoki poziom nauczania na wydziale gwarantują wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem. Komisja podkreśliła, że aktywna działalność naukowo-badawcza w obszarze psychologii ma duży wpływ na sukcesy dydaktyczne jednostki. Rezultaty badań prowadzonych przez kadrę akademicką są publikowane w wiodących czasopismach anglojęzycznych i mają wpływ na treści programowe wybranych przedmiotów.

Studenci często uczestniczą w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze, pod okiem swoich wykładowców biorą czynny udział w realizacji projektów naukowych, niekiedy zostają współautorami publikacji prezentujących osiągnięte wyniki.

NAJLEPSZE WZORCE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Funkcjonowanie kierunku (...) uwzględnia najlepsze wzorce krajowe i doświadczenia międzynarodowe w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia jest również kadra. Studenci mają zajęcia dydaktyczne z wybitnymi przedstawicielami swych dziedzin nauki.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.