Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Pozytywna ocena PKA dla filologii

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/kabina-tlumaczeniowa.jpg

Filologia angielska, skandynawistyka, iberystyka, italianistyka – studia filologiczne na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii [dziś Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych] otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium doceniło różnorodną ofertę kształcenia odpowiadającą zainteresowaniom studentów.

Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucja państwową, która działa na rzecz zachowania jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy. Podczas wizytacji na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii zapoznano się z dokumentacją, przeprowadzono spotkania z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, przeprowadzono hospitacje wybranych zajęć i rozmowy ze studentami

Programy dostosowane do potrzeb studentów

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że treści programowe są dostosowane do potrzeb studentów, a różnorodne formy zajęć i stosowane metody dydaktyczne tworzą spójną, a zarazem elastyczną całość. Koncepcja kształcenia jest modyfikowana w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi, którzy pomagają w udoskonalaniu programów nauczania i dostosowywaniu ich do potrzeb potencjalnych pracodawców.

Wyróżniająca ocena dla infrastruktury dydaktycznej i naukowej

Wydział stwarza studentom i pracownikom komfortowe warunki do nauki i prowadzenia działalności badawczej. W raporcie bardzo wysoko oceniono infrastrukturę uczelni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności sale wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i pracownie z najnowszym oprogramowaniem. 

W pracach nad planem i programem studiów, efektami kształcenia, poszczególnymi modułami brali udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Wysoko należy ocenić wdrożony za pomocą projektu UE system monitorowania losów absolwentów.

fragment raportu z wizytacji PKA

Studia filologiczne na SWPS – nauka praktycznych umiejętności

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii stwarza studentom bardzo dobre warunki do rozwoju umiejętności praktycznych. Studia filologiczne – anglistyka, iberystyka, italianistyka, filologia norweska i szwedzka – są prowadzone przez międzynarodowy zespół wykwalifikowanych lektorów, tłumaczy i metodyków, przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych. Przyszli filologowie mają do dyspozycji profesjonalne kabiny do tłumaczeń symultanicznych.

Studenci mają kontakt z najlepszymi wykładowcami w kraju, takimi jak: prof. Hanna Komorowska – ekspert w zakresie bilingwizmu, edukacji językowej i nauczania języka angielskiego; prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich – specjalista w zakresie literatury amerykańskiej i komunikacji międzykulturowej; prof. Tadeusz Rachwał – autor licznych publikacji na temat kultur i literatur anglojęzycznych; prof. Witold Maciejewski – językoznawca, skandynawista; prof. Adam Elbanowski – tłumacz i eseista, znawca literatury Ameryki Łacińskiej.