Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Konseptualisering av rommet hos polske innlærere – utfordringer og diagnoser

float_intro: images-old/ksiazka-szymanska.jpg

Według danych norweskiego Centralnego Biura Statystycznego, w 2017 roku w Norwegii mieszkało ponad 100 tysięcy Polaków. Tym samym, stanowili oni najlicznieszą gupę obcokrajowców zamieszkujących kraj fiordów. Część z nich postanowiła uczyć się języka norweskiego, co mogło być nie lada wyzwaniem, gdyż różni się on znacznie od polskiego. W swojej najnowszej książce skandynawistka Oliwia Szymańska zwraca uwagę na niektóre trudności natury poznawczej, jakie stają przed Polakami uczącymi się języka norweskiego. 

Konceptualizacja przestrzeni u Polaków

Autorka w książce Konseptualisering av rommet hos polske innlærere – utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med norske påstedspreposisjoner i og på i fokus [Konceptualizacja przestrzeni u Polaków uczących się języka norweskiego – wyzwania i diagnozy. Studium korpusowe z przyimkami i i på w centrum] opisuje trudności w zakresie użycia fraz przyimkowych, z jakimi spotykają się Polacy uczący się języka norweskiego, które wynikają z nieco odmiennej niż w języku polskim konceptualizacji przestrzeni. Szczególną uwagę zwraca na zastosowanie dwóch podstawowych przyimków przestrzennych, w języku polskim w oraz na a także ich norweskich odpowiedników, czyli i oraz på. 

Kluczem do tej analizy jest łagodna wersja relatywizmu językowego głoszącego, że język ojczysty determinuje widzenie świata. Dużą rolę w tym procesie odgrywa więc transfer konceptualny czyli wpływ pierwszego języka na odbiór lub produkcję drugiego.

Jak podaje autorka: „istnieją cztery potencjalne źródła transferu konceptualnego: częściowo odmienna konceptualizacja przedmiotów i miejsc w j. polskim i norweskim, podwójna konceptualizacja miejsc wyrażana w j. norweskim, zakodowane w norweskim przyimku informacje poboczne o danej relacji przestrzennej oraz zróżnicowanie dialektalne języka norweskiego, które w pewnym stopniu rzutuje na dystrybucję przyimków przestrzennych. Na podstawie tych wstępnych diagnoz przeprowadzono dowód na wpływ poszczególnych czynników na akwizycję i dystrybucję przyimków i oraz på w języku norweskim”.

400px szymanska Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.

O autorce

258 oliwia szymanska

dr Oliwia Szymańska

Filolog, skandynawista. Zajmuje się nauczaniem języka norweskiego. Prowadzi intensywne kursy specjalistyczne dla personelu medycznego. Naukowo interesuje się relatywizmem językowym, zjawiskiem transferu konceptualnego i językowego oraz semantyką, kognitywistyką i socjolingwistyką. Wykonuje tłumaczenia z zakresu medycyny, budownictwa, motoryzacji, ochrony środowiska i reklamy. Jest współautorką podręcznika „Norweski. Szybki Start” (2011). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu gramatyki kontrastywnej polsko-norweskiej, gramatyki opisowej języka norweskiego, przekładu tekstów użytkowych, słownictwa i rozumienia tekstów.