Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Mobbing w miejscu pracy

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/mobbing_w_pracy_nowości_wydawnicze.jpg

Statystycznie spędzamy w pracy jedną trzecią życia. Poza oczywistymi przywilejami wynikającymi z zatrudnienia, nie mamy zwykle nic przeciwko, żeby w pracy panowała przyjazna atmosfera, pełna akceptacji i szacunku. Pomiędzy tym życzeniowym myśleniem a rzeczywistością istnieje wyraźny rozdźwięk. Małgorzata Gamian-Wilk w swojej najnowszej publikacji przedstawia badania dotyczące skutków mobbingu pracowników, które nie tylko wpływają na dobrostan jednostek, lecz także na działalność organizacji.  

Uwarunkowania mobbingu

Fragment z tekstu: „Praca jest ważnym aspektem życia człowieka, najważniejszym obok rodziny. Jest źródłem zdrowia zarówno psychicznego, jak i somatycznego, przyczynia się do poczucia szczęścia i sensu życia. Może się jednak wiązać z cierpieniem, odrzuceniem, poczuciem niższości, może być też źródłem pogorszenia zdrowia psychicznego. Występowanie mobbingu jest silnym stresorem i prowadzi do poważnych konsekwencji dla pracowników”. 

Badacze i praktycy mierzą się z problemem prawidłowego postępowania w sytuacji mobbingu oraz udzielania adekwatnej pomocy jego ofiarom. Poznanie organizacyjnych i indywidualnych uwarunkowań tego zjawiska pozwala na skuteczniejsze prognozowanie przebiegu destrukcyjnego konfliktu oraz bardziej efektywne interwencje. W książce przedstawiono wyniki badań poszerzające wiedzę na indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań mobbingu. Wiedza w niej zawarta może przyczynić się do budowania skuteczniejszej prewencji tego zjawiska.

Z recenzji prof. dr hab. Bogdana Wojciszke

Praca ta jest kompletną i wyczerpującą monografią problematyki mobbingu w świetle dotychczasowych badań nad tym społecznie ważnym zjawiskiem. Ponadto przedstawia konstrukcję oryginalnego kwestionariusza mierzącego organizacyjne czynniki ryzyka mobbingu, a także serię siedmiu badań nad organizacyjnymi i osobowościowymi predyktorami mobbingu. Badania te są bardzo wartościowe, wszystkie mają bowiem podłużny charakter z dwukrotnym pomiarem badanych zmiennych na tej samej próbie pracowników w odstępie sześciu miesięcy. Umożliwiło to wyrafinowane, wielozmiennowe analizy statystyczne odpowiadające na pytania, czy zmienne osobowościowe i organizacyjne są przyczyną padania ofiarą mobbingu, czy to raczej doświadczenie mobbingu zmienia osobowść ofiar. 

400 mobbing w pracy wyróżnione tło Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS

O autorce

Małgorzata Gamian-Wilk

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii społecznej. Adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jest członkiem European Association of Social Psychology, International Association on Bullying and Harassment at the Workplace oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii wpływu społecznego, uwarunkowań uległości, mobbingu w miejscu pracy, wykluczenia społecznego.