Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela

float_intro: images-old/pandemia-covid-19-a-prawa-i-wolnosci.jpg

Koronawirus wywołał w Polsce nie tylko chaos w życiu społecznym (przede wszystkim związany z lockdownem), ale również wyraźny zalew inicjatyw prawnych, niekoniecznie związanych wprost z pandemią, a nawet w ogóle z nią niezwiązanych. Zamiarem redaktorów monografii „Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela” – prof. Teresy Gardockiejprof. Dariusza Jagiełły z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS – było takie jej skonstruowanie, by czytelnik uzyskał obraz „prawa w pandemii”, bez ukrywania, co stanowiło racjonalne posunięcia władzy, by walkę z nią ułatwić (umożliwić), a co czyniono pod pozorem zwalczania pandemii z myślą, by zmienić kształt prawa na dłużej. Jest to pierwsza w Polsce pozycja literatury prawniczej kompleksowo podejmująca problematykę relacji między gwarancjami konstytucyjnych praw a największym wyzwaniem społecznym i zdrowotnym naszych czasów, jakim jest pandemia koronawirusa.

Fragment wstępu

„W wielu przypadkach epidemia umożliwiła władzy realizacje wcześniej podjętych zamysłów zmiany prawa, które nie powiodły się z przyczyn proceduralnych (jak obszerna nowelizacja Kodeksu karnego) lub z powodu pojawiających się w mediach wątpliwości co do ich zgodności z prawem wyższego rzędu – Konstytucja RP i Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Niepewność, a w początkowym okresie epidemii nawet przerażenie, zmniejszyły wrażliwość na zmiany, a ich ogromna ilość utrudniła bieżące śledzenie (analizę), co się zmienia i jaki ma to związek z epidemią. Jednocześnie polityka przyspieszyła, wypowiedzi ludzi władzy, nie zawsze spójne ze sobą, i nie zawsze pasujące do rzeczywistej sytuacji, często budziły sprzeciw, a co najmniej wzburzenie medialne. Informacje o decyzjach ekonomicznych i związanych z nimi nadużyciach miały posmak sensacji (największy samolot świata, respiratory kupowane za pośrednictwem handlarzy bronią, maseczki bez atestu itp.), odwracających uwagę od tego, jak władza poczynała sobie w zakresie legislacji.

(…) O tych poczynaniach, poziomie techniki legislacyjnej i kształcie merytorycznym pisze Profesor Hubert Izdebski, a Profesor Dariusz Jagiełło omawia zmiany przepisów prawa karnego w związku lub pod pozorem pandemii. O pozorze pandemii piszemy przede wszystkim w związku z faktem, że istotna część zmian w Kodeksie karnym stanowi wprowadzenie w życie przepisów, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny z powodu zastosowania niewłaściwego trybu zwykłej legislacji.

Oceny zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach są ocenami ich autorów, niekoniecznie podzielanymi przez cały zespół. Niektóre z tych ocen z pewnością sprowokują Czytelników do polemiki. To także uważamy za wartość opracowania, trudno bowiem w trakcie trudnego czasu epidemii mieć do końca przemyślane oceny całościowe działań Państwa. Ostateczna ocena będzie możliwa później, niezależnie od tego, jak długo ten niezwyczajny dla społeczeństwa i władzy stan potrwa i jakie zmiany w tym czasie przyniesie.

prof. Teresa Gardocka, prof. Dariusz Jagiełło, redaktorzy monografii

Tom rozpoczyna refleksja historyczna – kalendarium zmian w okresie pandemii i przedstawienie historii prawa w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych w Polsce od czasu jej niepodległego bytu (1918 r.). Następnie rozdziały prowadzą Czytelnika przez te działy prawa, w których nastąpiły najistotniejsze, najbardziej odczuwalne dla ludzi zmiany, niekiedy kuriozalne (zrównanie stanu epidemii ze stanem klęski żywiołowej bez jego konstytucyjnych konsekwencji, wyłączenie odpowiedzialności za przestępstwa osób pełniących funkcje publiczne popełnione w związku ze zwalczaniem epidemii, reorganizacja funkcjonowania ochrony zdrowia, administracyjne kary pieniężne).

Tak więc, nie uznając ocen za ostateczne ani nie uważając tematu za wyczerpany, przedstawiamy Czytelnikom ustalenia i przemyślenia w toku, rezerwując prawo i uznając obowiązek dokonania prezentacji i ocen ostatecznych, gdy sytuacja powróci do normy”.

pandemia covid-19Książka ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O redaktorach

Teresa Gardocka

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej. Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję dyrektora Instytutu Prawa. Prowadzi wykłady z polityki społecznej, prawa karnego międzynarodowego, etyki prawniczej i pracowniczej. Zobacz biogram »

Dariusz Jagiełło

dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Zajmuje się także kryminalistyką i kryminologią. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na przestępstwach popełnianych przy użyciu dokumentów, na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z uzyskiwaniem dowodu z zeznań lub wyjaśnień za pomocą realizowania czynności przesłuchania z wykorzystaniem niedozwolonych metod, oraz na tematyce oddziaływania sugestii na wynik czynności kryminalistycznych. Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Prawa. prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz psychologicznych i prawnych aspektów przesłuchania. Zobacz biogram »