Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Preteksty” do rozważań Wojciecha Burszty

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/books.png

„Preteksty” Wydawnictwa Naukowego Katedra to rozprawa o stanie kultury, mediów i globalnej polityki – próba określenia naszego miejsca w meandrach współczesności.

O człowieku, świecie i kulturze

Książka to rozpisany na kolejne odsłony esej o naszych zmaganiach z czasem i tożsamością, dla których pretekstem jest ogląd świata łączący doświadczenia bycia-w-świecie z nieustannie podejmowanymi próbami nadania mu narracyjnej postaci, co pozwala przemienić indywidualny los w formę bycia-w-kulturze. 

W ten sposób to, co jednostkowe przegląda się w lustrach wszystkich innych opowieści o świecie, pozwalając zrozumieć lepiej własne życie i życie innych.

W tym sensie antropologia jest niekończącym się czytaniem kultury poprzez wpisywanie w jej ramy nas samych: rozglądających się wokół siebie, spoglądających wstecz, radujących się i smucących przemijaniem i trwaniem, ale nade wszystko – starających się znaleźć sens w rozproszonych opowieściach. Myśl łaknie pretekstów, by przemienić je w kolejny pretekst do poszukiwań własnego miejsca w świecie, które zawsze mości się jednak wśród innych ludzi. Dlatego czytamy, oglądamy i słuchamy innych, tylko bowiem w taki sposób możemy lepiej zrozumieć siebie. Nasze życie jest zmaganiem wewnętrznej monokultury z zewnętrzną wielokulturowością.

Autor książki proponuje wędrówkę po tych wszystkich opowieściach, które są dla niego ważne – literackich, antropologicznych, kulturoznawczych, filmowych i artystycznych. Ważne dlatego, że osobiste doświadczenia i profesjonalne zainteresowania tworzą niezerwany splot – są jedną opowieścią o człowieku, świecie i kulturze jednocześnie. 

burszta preteksty...Myśl łaknie pretekstów, by przemienić je w kolejny pretekst do poszukiwań własnego miejsca w świecie, które zawsze mości się jednak wśród innych ludzi...

O autorze

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta – wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Autor kilkanastu książek i ponad 250 artykułów poświęconych kulturze współczesnej. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Interesuje się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i popnacjonalizmu. Zajmuje się badaniami z kręgu antropologii współczesności i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu i symbolu, a także zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych.

W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu antropologii symbolicznej i interpretatywnej, teorii nacjonalizmu i antropologii kontestacji.