logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej
i Procesów Poznawczych

 

Emotion Cognition Lab skupia swoją działalność na eksperymentalnym badaniu procesów poznawczych i regulacji emocjonalnej zarówno w psychologii normalnej, jak i w psychopatologii. Aktualnie prowadzone projekty badawcze dotyczą roli powtarzających się myśli negatywnych (PMN) i nieadaptacyjnych marzeń dziennych.

Idea i cele

Jednym z założeń laboratorium jest wykorzystywanie najnowszych metod i rozwiązań technicznych do pomiarów procesów psychologicznych, a także testowanie, w jaki sposób nowe technologie mogą być użyte w interwencjach psychologicznych. Zainteresowanie to przekłada się bezpośrednio na interdyscyplinarny charakter laboratorium łączący m.in. psychologów, informatyków i inżynierów, a także badaczy zajmujących się doświadczeniami użytkownika (users experience) i projektowaniem partycypacyjnym z udziałem użytkowników końcowych. Wpisuje się tym samym w założenia podejścia typu Living Lab, stwarzającego możliwość bezpośredniego współdziałania badaczy, projektantów i praktyków oraz potencjalnych użytkowników nowych narzędzi i rozwiązań.

Pracownicy Centrum

Monika Kornacka

dr

Monika Kornacka

psycholog, kierownik Centrum

biogram »

someone

dr

Wiesław Kopeć

 

Jagoda Lazarek

dr

Jagoda Lazarek

biogram »

Współpracownicy

prof. Celine Baeyens – Universite Grenoble Alpes, Francja
prof. Celine Douilliez – Universite Catholique de Louvain, Belgia
dr Thierry Atzeni – Universite Grenoble Alpes, Francja
dr Catherine Bortolon – Universite Grenoble Alpes, Francja
dr Jacek Buczny – VU Amsterdam, Holandia
dr hab. Piotr Napieralski – Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka, Polska
mgr Anna Jaskulska – Stowarzyszenie i Living Lab Kobo, Polska

Projekty badawcze

Powtarzające się myśli negatywne

Badania potwierdzają, że to nie negatywna treść myśli jest kluczowa w obniżeniu nastroju, ale sposób przetwarzania tej treści oraz funkcje uwagowe i wykonawcze (tzn. nasze zasoby pozwalające na samoregulację zachowania). Jedną z największych trudności metodologicznych jest zbadanie takich mechanizmów jak PMN, nie opierając się wyłącznie na metodach samoopisowych, ale używając również obiektywnych pomiarów w warunkach jak najbardziej zbliżonych do życia codziennego uczestników badań. Badacze starają się połączyć te dwa wyzwania – warunki ekologiczne i bardzo precyzyjne pomiary laboratoryjne – w projektach finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i w rozpoczynającym się projekcie Sonata 15.

W Centrum rozwijane są nowe metody pomiaru funkcji uwagowych, wykonawczych i procesów poznawczych przy użyciu takich narzędzi, jak: okulografia, aplikacje mobilne i wirtualna rzeczywistość. Nasi naukowcy wykorzystują również dane z pomiarów deklaratywnych i psychofizjologicznych, takich jak reakcje skórno-galwaniczne czy zmienność rytmu serca.

Inicjatywa badawcza HASE

Badania prowadzone w ramach inicjatywy badawczej HASE (Human Aspects in Science and Engineering) we współpracy z czołowymi jednostkami badawczymi, jak XR Lab Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, VR Lab IP PAN czy Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI-PIB, obejmują różnorodne aspekty szeroko rozumianego instrumentarium mixed reality, w tym rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

W ramach tych aktywności badacze starają się m.in. okreslić czy użycie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości może ułatwić treningi poznawcze (trening uważności mindfulness) u konkretnych grup użytkowników, na przykład wśród osób starszych. Innym interesującym wyzwaniem badawczym z tego obszaru jest próba dopasowania otoczenia pracy w warunkach ekologicznych do obciążenia poznawczego osoby pracującej w różnych typach przestrzeni użytkowo-biurowych przy użyciu narzędzi wirtualnej rzeczywistości.

Realizowane projekty

 • Projekt badawczy „Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne” (grant Sonata 15, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji projektu: 2020-2023)
 • Projekt badawczy „Adaptive vs. maladapitve daydreaming – the role of working memory and daydreaming features in momentary affect” (grant Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, okres realizacji projektu: 2020-2021)
 • Projekt badawczy „System InnoSpacesVR do wirtualizacji środowiska testowego do aranżacji przestrzeni składającego się z modułów psychologicznego, akwizycji i integracji danych, wizualizacji przestrzeni w VR oraz integracji z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego” (bon na Innowacje, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, okres realizacji projektu: 2020-2021)
 • Projekt badawczy „Wpływ hamowania na związek dziennych marzeń z zaburzoną regulację emocjonalną - badanie łączące intensywne dzienne pomiary i pomiary okulograficzne” (grant Polonium – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: PPN/BFR/2019/1/00049, okres realizacji projektu: 2020-2021)
 • Programu wymiany bilateralnej między Rzeczpospolitą Polską a Belgią Walonią-Brukselą - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej „Ocena procesów uwagowych w kontekście myśli skierowanych na siebie – rozwój i sprawdzenie trafności okulograficznego zadania Matryce” (okres realizacji: 2020-2021)

Współpraca z organizacjami i centrami badawczymi

 • Centre Hospitalier Amiens, Francja
 • Grupa Laboratory for Study of Daily Experience działająca w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, Uniwersytet SWPS
 • Stowarzyszenie i Living Lab KOBO oraz inicjatywa HASE

Współpraca w ramach inicjatywy badawczej HASE

 • XR Lab PJATK (eXtended Reality Laboratory, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
 • 3D Lab PJATK
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe PJATK w Bytomiu
 • VR Lab Instytutu Psychologii PAN
 • Laboratorium Interaktywnych Technologii Ośrodka Przetwarzania Informacji-Państwowego Instytutu Badawczegov
 • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdańskiej

Kontakt

Emotion Cognition Lab

Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych
Kierownik Centrum: dr Monika Kornacka
e-mail: mkornacka@swps.edu.pl

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Wydział Psychologii w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice