logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Studia psychologiczne prowadzone na II Wydziale Psychologii Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Prezydium PKA bardzo wysoko oceniło koncepcję kształcenia, programy studiów, poziom kadry naukowo-dydaktycznej oraz jakość badań naukowych prowadzonych na wydziale. 

Wysoka ocena dla II Wydziału Psychologii

Jedynie dwie uczelnie w Polsce – w tym nasza – oferują studia psychologiczne z najwyższą oceną PKA. Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu wyróżniono koncepcję i program kształcenia na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. Podkreślono, że model nauczania umożliwia osiągnięcie przez studentów takiego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, który pozwala zarówno na prowadzenie pracy naukowej, jak i działalności zawodowej.

Jako jeden z najlepszych ośrodków badawczych w Polsce wydział realizuje projekty naukowe na najwyższym poziomie. Rezultaty badań prowadzonych w jednostce są wykorzystywane w programach kształcenia, co wpływa na ich wysoki poziom. Komisja zwróciła szczególną uwagę na liczbę znamienitych wykładowców, ich doświadczenie dydaktyczne i wyjątkowy dorobek publikacyjny. Doceniono także skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, który umożliwia odpowiednią weryfikację założeń programowych i ciągłe doskonalenie oferty dydaktycznej.

PKA sprawdziła także infrastrukturę zapewniającą studentom i pracownikom komfortowe warunki do nauki i pracy, profesjonalne wyposażenie sal dydaktycznych oraz specjalistyczne pomieszczenia laboratoryjne. W uzasadnieniu oceny zaznaczyła, że nowoczesny sprzęt służący badaniom psychologicznym umożliwia realizację procesu dydaktycznego oraz badawczego w stopniu ponadprzeciętnym.

W gronie najlepszych ośrodków studiów psychologicznych

II Wydział Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu jest najwyżej ocenianym wydziałem nauk społecznych w Polsce. W 2013 roku otrzymał kategorię A+ przyznawaną przez MNiSW najbardziej prestiżowym jednostkom naukowym w kraju.

Według rankingu edukacyjnego „Perspektyw” z 2016 roku należy go grona pięciu najlepszych jednostek prowadzących studia psychologiczne. Oferuje psychologię na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Kształci przyszłych psychologów klinicznych zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz psychologów biznesu specjalizujących się w rozwoju pracowników, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zwiększaniu konkurencyjności organizacji. 

UZNANE AUTORYTETY W ŚWIECIE NAUKI

Studenci wydziału mają zajęcia dydaktyczne z wybitnymi przedstawicielami swych dziedzin naukowych, uznanymi autorytetami w świecie nauki. Jest to fundament wysokiej jakości nauczania a zarazem gwarancja, iż plany rozwoju kierunku uwzględniają doświadczenia międzynarodowe, jak również potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturalnego.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologiifilologii w Warszawie, psychologii w Sopocie, psychologii w Katowicach oraz wzornictwie i  psychologii w Poznaniu.

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 09-11-2016

Studia ocenione przez PKA

Uniwersytet SWPS jest pierwszą uczelnią niepubliczną, która zgłosiła gotowość poddania się kontroli państwowej instytucji nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Jesteśmy jedną z dwóch uczelni w Polsce, które prowadzą studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 07-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Sopocie

Audyt dokumentacji, spotkania z władzami wydziału, rozmowy z pracownikami i studentami, hospitacja zajęć, przegląd infrastruktury – wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zakończyła się oceną pozytywną. Studia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 04-11-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Katowicach

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 28-10-2016

Ocena pozytywna dla wzornictwa w Poznaniu

Unikatowy program wzornictwa School of Form – nagrodzony przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów – otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek prowadzony na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu spełnia wszystkie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 24-10-2016

Ocena pozytywna dla psychologii w Poznaniu

Na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która opiniuje jakość kształcenia wyższego na wszystkich uczelniach w kraju. Studia psychologiczne prowadzone na wydziale otrzymały ocenę pozytywną. Doceniono...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-10-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii we Wrocławiu

Studia psychologiczne prowadzone na II Wydziale Psychologii Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Prezydium PKA bardzo wysoko oceniło koncepcję kształcenia...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 22-04-2016

Ocena wyróżniająca dla psychologii w Warszawie

Studia psychologiczne prowadzone na Uniwersytecie SWPS w Warszawie otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zdaniem Prezydium PKA wysoki poziom kształcenia na tym kierunku w pełni uzasadnia wydanie tak pochlebnej opinii. Wyróżnienie...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 25-05-2014

Wyróżniająca ocena dla kulturoznawstwa

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kulturoznawstwo w SWPS otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji nadzorującej jakość kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego...

Czytaj więcej

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 20-04-2013

Pozytywna ocena PKA dla filologii

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce z wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Filologia angielska, skandynawistyka, iberystyka, italianistyka – studia filologiczne na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii [dziś Wydział Nauk Humanistycznych i...

Czytaj więcej