Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ocena pozytywna dla psychologii w Katowicach

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/katowice-wyklad-prof-popiolek.jpg

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm, instytucji i placówek kulturalnych w weryfikacji kompetencji zdobywanych przez studentów w toku nauczania i udoskonalaniu programów studiów w celu jak najlepszego przygotowania adeptów psychologii do wejścia na rynek pracy. 

Nowoczesna koncepcja kształcenia

Komisja bardzo przychylnie ustosunkowała się do koncepcji kształcenia oferowanej na wydziale. Treści programowe na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich uwzględniają najnowszy stan wiedzy psychologicznej, potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturalnego oraz wymogi rynku pracy. W procesie nauczania wykorzystano wzorce i doświadczenia krajowe i zagraniczne. Zróżnicowane metody dydaktyczne, w tym aktywizujące formy pracy ze studentami, przygotowują przyszłych psychologów do prowadzenia badań oraz działalności zawodowej.

Aktywność naukowa kadry akademickiej

Doceniono także poziom kadry naukowo-dydaktycznej oraz jej zaangażowanie w problemy psychologiczne lokalnej społeczności Górnego Śląska. Działalność naukowa nauczycieli akademickich koncentruje się na istotnych zagadnieniach europejskiej i światowej psychologii stosowanej, co – jak podkreśliła Komisja – ma bezpośredni wpływ na program studiów i wysoką jakość kształcenia.

Ponadprzeciętna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym

Współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym należy ocenić jako ponadprzeciętną ze względu na jej rozmiar, zakres i odbiór społeczny. Właściwie funkcjonuje system współdziałania z firmami i instytucjami, w których studenci odbywają praktyki. Przedstawiciele tych jednostek weryfikują umiejętności i kompetencje studentów, stanowią źródło informacji o aktualnych potrzebach rynku pracy, konsultują plany i programy studiów. Na podkreślenie zasługuje aktywność pracowników wydziału w propagowaniu wiedzy psychologicznej w różnych kręgach społeczności Śląska. Kontakty z placówkami kultury stwarzają studentom warunki ich osobistego rozwoju.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologii i filologii w Warszawie, psychologii w Sopocie oraz wzornictwie i psychologii w Poznaniu.