Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ocena pozytywna dla psychologii w Sopocie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

Audyt dokumentacji, spotkania z władzami wydziału, rozmowy z pracownikami i studentami, hospitacja zajęć, przegląd infrastruktury – wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zakończyła się oceną pozytywną. Studia psychologiczne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na wydziale spełniają wszystkie kryteria oceny programowej. 

Nowoczesne metody nauczania

W uzasadnieniu swojej decyzji zespół oceniający PKA podkreślił, że koncepcja kształcenia na wydziale opiera się na krajowych i zagranicznych wzorcach, a dzięki zastosowaniu różnorodnych form aktywizujących studentów, jak na przykład: konwersatoria, seminaria, warsztaty, prace zespołowe i projektowe studenci, zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie psychologa i kompetencje społeczne przydatne w każdym miejscu pracy. 

Komisja doceniła udział studentów w pracach zespołów zajmujących się opracowywaniem planów i programów nauczania. Opinie studentów pozwalają dostosować proces kształcenia do potrzeb i oczekiwań przyszłych psychologów.

Wsparcie doświadczonych praktyków

Wykładowcy prowadzą nie tylko aktywną działalność naukowo-badawczą, lecz także praktykę zawodową w obszarze psychologii. Doświadczenie zdobyte poza uczelnią wykorzystują w pracy dydaktycznej, pokazując studentom konkretne przykłady zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Umowy z partnerami zewnętrznymi dotyczące organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia zajęć przez osoby posiadające znaczne pozaakademickie doświadczenie zawodowe zapewniają studentom bezpośredni kontakt z praktykami i umożliwiają poznanie różnych profesji, w których umiejętności zdobywane podczas studiów znajdują zastosowanie.

Współpraca z przedstawicielami biznesu

Komisja zwróciła uwagę na liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym, które umożliwiają współpracę z doświadczonymi praktykami.

Wydział powołał Radę Pracodawców, w skład której wchodzą przedstawiciele firm i instytucji o zróżnicowanym profilu. Opiniują oni program kształcenia i sposoby jego realizacji oraz sylwetkę absolwenta pod kątem oczekiwań rynku pracy.

MOCNE STRONY KONCEPCJI KSZTAŁCENIA

Program uwzględnia najnowszą wiedzę z dziedziny psychologii i nauk pokrewnych, stanowiącą solidną, teoretyczną podstawę umiejętności praktycznych. (…) Nauczający pracownicy są uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach, posiadają niezbędne doświadczenie praktyczne. Metody nauczania są nowoczesne. (...) Moduły specjalnościowe mają charakter praktycznyi uwzględniają doradztwo pracodawców. Student realizuje efekty kształcenia poprzez bezpośredni kontakt z psychologami–praktykami.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologiifilologii w Warszawie, psychologii w Katowicach, psychologii w Sopocie oraz wzornictwiepsychologii w Poznaniu.