Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rada Pracodawców

Wydział Psychologii we Wrocławiu

Rada Pracodawców Wydziału Psychologii we Wrocławiu została powołana 29 czerwca 2023 r. przez dziekana Wydziału dr hab. Tomasza Grzyba, prof. Uniwersytetu SWPS. Jest organem opiniodawczo-doradczym.

Cele i zadania

Celem działalności Rady Pracodawców Wydziału Psychologii we Wrocławiu jest m.in. wspieranie rozwoju wydziału, doskonalenia procesu kształcenia, konsultowanie programów studiów oraz programów praktyk zawodowych w zakresie dopasowania do aktualnych potrzeb rynku pracy a także rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Ważne dokumenty

Pobierz Zarządzenie dziekana i regulamin Rady

Pobierz Uchwałę Kolegium Wydziału

Działalność

Rada podejmuje inicjatywy służące szeroko pojmowanemu rozwojowi Wydziału Psychologii we Wrocławiu na różnych polach.

Rozwój oferty praktyk oraz doskonalenie oferty kształcenia

Pierwsze spotkania Rady Pracodawców w roku akademickim 2023/2024 zapoczątkowały cykl rozmów i działań, których celem jest rozwój oferty praktyk zawodowych oraz doskonalenie oferty kształcenia w zakresie dostosowywania programu studiów do potrzeb rynku pracy.

Rada Pracodawcow Wydził Psychologii we Wrocławiu

Członkowie i członkinie Rady Pracodawców zadeklarowali wsparcie w poszerzaniu bazy praktykodawców, zarówno w obszarze psychologii klinicznej, jak i społecznej psychologii organizacji. Wydział Psychologii we Wrocławiu nawiązał w tym zakresie wstępną współpracę z Fundacją Mental Sfera działającą przy Centrum Terapii MedMental, w ramach której studenci otrzymają możliwość realizacji praktyk wprowadzających do diagnostyki zaburzeń psychicznych u dzieci. Ponadto Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego wyraziło aprobatę dla realizacji praktyk dodatkowych przez studentów w formie prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, a ofertę wolontariatu studenckiego przedstawiło Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków. Powstała także idea współpracy z jednostkami samorządowymi w obszarze organizacji praktyk w ramach specjalności społeczna psychologia organizacji.

W ramach dyskusji o praktycznym przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu psychologa, przedstawiciele pracodawców wskazali na umiejętności i kompetencje, które warto rozwijać i wzmacniać na etapie procesu kształcenia. Wśród nich wybrzmiała potrzeba trenowania umiejętności pisania orzeczeń psychologicznych, syntezy danych i wnioskowania, wykonywania diagnozy funkcjonalnej oraz empatycznego przekazywania informacji pacjentowi/klientowi. Członkowie Rady Pracodawców podkreślili także rolę kształcenia w obszarze mediacji oraz wprowadzania do zajęć tematów związanych z cyberprzemocą oraz wyzwaniami, jakie stawia przed dziećmi i młodzieżą kontakt z nowymi technologiami.

W ramach możliwości organizacyjnych władze wydziału zaplanowały wdrożenie powyższych zaleceń do tematyki zajęć realizowanych w ramach programu studiów. Planowana jest także organizacja dodatkowych fakultetów z obszaru diagnozy czy komunikacji z pacjentem.

Członkowie i członkinie

Kadencja 2023-2025

Ilona Byra
Ilona Byra
Przewodnicząca Rady Pracodawców Czytaj więcej

Ilona Byra

Współzałożycielka i prezeska zarządu Instytutu Heweliusza, propagatorka pracy na rzecz jakości w życiu publicznym, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym i budowania biznesu opartego na partnerstwie. Ma ogromne doświadczenie zawodowe w tworzeniu i rozwijaniu projektów CSR-owych, budowaniu trwałych relacji z biznesem opartych na unikatowych przedsięwzięciach społecznych a także w wypracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań strategii digital na rynku reklamowym i medialnym. Menadżerka z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi, projektami i procesami. Absolwentka Master Class of Management na Uniwersytecie SWPS oraz Programu MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University School of Business.

Izabela Bancewicz-Mikulewicz
Izabela Bancewicz-Mikulewicz
Prezes Fundacji Mental Sfera Czytaj więcej

Izabela Bancewicz-Mikulewicz

Specjalistka psychologii klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz pełni funkcję kierownika specjalizacji w szkoleniu specjalizacyjnym psychologów w dziedzinie psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej, szkolenie w nurcie systemowym w obszarze coachingu dla rodziców. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i różnych grup zawodowych w Centrum Terapii MedMental. Jest współzałożycielką i prezesem Fundacji Mental Sfera, organizacji mającej na celu promowanie holistycznego spojrzenia na człowieka oraz zmianę postaw społecznych w kontekście problemów psychicznych i chorób cywilizacyjnych.

dr Joanna Biegańska-Banaś
dr Joanna Biegańska-Banaś
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Czytaj więcej

dr Joanna Biegańska-Banaś

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doktor nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna po 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym realizowanym w krakowskim centrum szkoleniowo-terapeutycznym Tercognitiva oraz terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ukończyła 4-letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej – neuropsychologii, a także studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii; posiada uprawnienia pedagogiczne. Pracuje jako asystentka w Zakładzie Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz psycholożka Zakładu Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pełni funkcją prezesa Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Maria Grygiel-Frąckiewicz
dr Maria Grygier-Frąckiewicz
Założycielka wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji Czytaj więcej

dr Maria Grygier-Frąckiewicz

Wieloletnia dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu, obecnie psycholożka oraz wieloletnia wykładowczyni uczelni wyższych. Dyplomowana nauczycielka, doktor psychologii klinicznej. Zajmuje się problemami dysleksji młodzieży, trudnościami w nauce, metodyką efektywnego uczenia się i nauczania, rozwiązywania konfliktów, negocjacjami, problematyką ucznia zdolnego. Założyła wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Michał Pogorzelski
Michał Pogorzelski
Dyrektor Biura Projektowania Cyfrowego Doświadczenia użytkownika – PKO Bank Polski Czytaj więcej

Michał Pogorzelski

Od 2018 r. kieruje zespołem Projektowania Cyfrowego Doświadczenia Użytkownika, od 2023 r. jest dyrektorem Biura Projektowania Cyfrowego Doświadczenia użytkownika w PKO Banku Polskim. W ramach biura prowadzone są prace UX/UI writingu oraz badań użyteczności. Odpowiada za projektowanie głównych aplikacji i systemów, które udostępniane są klientom banku. Z wykształcenia socjolog kultury. Jako projektant pracuje ponad 12 lat. Projektowana przez niego aplikacja mobilna IKO została 2 razy z rzędu uznana za najlepszą na świecie w rankingu Retail International Banker, który obejmował 100 aplikacji banków z całego świata i obecnie jest aplikacją obsługującą ponad 5 mln użytkowników w Polsce. Jest pomysłodawcą i koordynatorem Akademii Projektowania UX przygotowaną dla studentów Uniwersytetu SWPS, w ramach której najzdolniejsi studenci otrzymują możliwość odbycia płatnego stażu w Biurze Projektowania Doświadczenia Użytkownika w PKO Banku Polskim (dotychczas odbyły się 4 edycje i przygotowywane są kolejne). Prywatnie wielbiciel koszykówki i klocków Lego oraz tata trzech córek.

Kamil Stefańczak
Kamil Stefańczak
Konsultant Executive Search – Signium Czytaj więcej

Kamil Stefańczak

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert rynku pracy z 20-letnim doświadczeniem w Assessment Center i rekrutacji (pracował między innymi dla Toyota, Hays, IBM). Aktualnie pracuje w Signium, jako konsultant Executive Search na Polskę i Europę Środkową, gdzie wspiera klientów z sektorów Automotive oraz Technology & Engineering, koncentrując się na pozyskaniu menedżerów w obszarach zarządzania operacyjnego, finansów, HR oraz stanowiskach regionalnych.

Martyna Wilk
Martyna Wilk
Ekspertka – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Czytaj więcej

Martyna Wilk

Ekspertka ds. cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka Gminy Wrocław (od 2019 r.). Twórczyni projektu „Wrocławski Wolontariusz IT” nagrodzona tytułem „30 Kreatywnych Wrocławia 2018”. Mentorka organizacji pozarządowych przechodzących transformację cyfrową. Wieloletnia redaktorka prowadząca pisma IT (2011–2017). Autorka książek i innych publikacji o tematyce technologicznej. Członkini Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Liderze Cyfryzacji i resorcie cyfryzacji (2015–2017). Mentorka studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2022). Mobilna doradczyni Sektora 3.0 Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (2018–2022). Pomysłodawczyni konferencji „Cyfryzacja Odpowiedzialna Społecznie” (od 2023 r.). Inicjatorka merytorycznego udziału samorządu wrocławskiego w Szczycie Cyfrowym IGF Polska 2023 (globalna inicjatywa ONZ). Rozwija projekty dotyczące cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie. Prowadzi prelekcje, debaty, szkolenia i warsztaty w tym obszarze – także dla innych ekspertów. Kieruje zespołami projektowymi we współpracy z takimi podmiotami, jak: samorządy, jednostki kultury, szkoły, uczelnie, rady osiedli, NGO, firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korporacje, administracja unijna.