Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Studiów nad Demokracją

Instytut Nauk Społecznych

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi.

Centrum Studiów nad Demokracją uniwersytet swps

Cele badawcze

Członkowie Centrum Studiów nad Demokracją prowadzą badania naukowe dotyczące teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. Działania pracowników centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

Cześnik, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Lyubashenko, Igor
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Igor Lyubashenko
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Katedry Polityki i Polityk Publicznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Igor Lyubashenkopolitolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych
Stanley, Ben
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ben Stanley
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Politolog, socjolog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ben Stanleypolitolog, zajmuje się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środkowo-Wschodniej
Żerkowska-Balas, Marta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców

Projekty
naukowe

Centrum skupia się na badaniu polskiej demokracji, która przez długie lata nie doczekała się kompleksowego opisu, monitoringu i oceny. Członkowie centrum przeprowadzili Demokratyczny Audyt Polski – pierwsze całościowe i porównawcze ujęcie problemu stanu demokracji w Polsce.

Polskie generalne studium wyborcze

Polskie Generalne Studium Wyborcze ma na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik badań empirycznych nad ogólnokrajowymi wyborami, prowadzonych w większości dojrzałych demokracji i stanowiących kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce.

Jest to unikatowy i pionierski w Polsce projekt badawczy. Poprzez swą powtarzalność oraz znaczną liczebność próby jest jednym z najważniejszych w kraju przedsięwzięć badawczych w naukach społecznych. Pozwala na historyczne analizy trendów i dynamiki postaw oraz świadomości politycznej współczesnych Polaków.

ActEU

ActEU to 4-letni, międzynarodowy projekt realizowany przez konsorcjum 12 uczelni z krajów Unii Europejskiej – jedną z nich jest Uniwersytet SPWS. Celem projektu jest zbadanie zaufania obywateli do polityków oraz instytucji politycznych. Więcej informacji na anglojęzycznej stronie projektu

Demokratyczny audyt polski

Pierwsza w Polsce próba całościowego i porównawczego ujęcia problemu stanu polskiej demokracji, z uwzględnieniem trzech perspektyw: instytucji (ich specyfiki i jakości działania, czyli tzw. struktury możliwości), elit politycznych, partii, ich programów (podaży demokratycznej) oraz obywateli, ich preferencji i postaw wobec demokracji (popytu demokratycznego).

Celem Audytu jest stworzenie kompleksowego opisu polskiej demokracji – zarówno procedur demokratycznych, jak i otoczenia prawnego i społeczno-kulturowego. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia, dlatego w ramach projektu analizowane są instytucje polityczne, uwarunkowania prawne, a także postawy społeczne i procesy ekonomiczne. Autorzy korzystają z dorobku nauk politycznych, prawnych, socjologii i ekonomii oraz ogólnodostępnych danych statystycznych.
Czytaj więcej

Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

Podstawowym celem badań jest sprawdzenie wpływu wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej na szczeblu samorządowym w Polsce. Polski ustawodawca wprowadził w 2011 r. (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – „Kodeks Wyborczy”), rozróżnienie na gminy miejskie będące na prawach powiatu oraz gminy miejskie nieposiadające takiego statusu. W wyniku tego, w tych pierwszych rady miejskie będą wybierane zgodnie z regułą większościową (jednomandatowe okręgi wyborcze). W tych drugich natomiast radni będą wybierani w systemie proporcjonalnym z list kandydatów w okręgach wielomandatowych. Ze względu na to, że dana sytuacja tworzy zupełnie niepowtarzalną możliwość oceny wpływu układu instytucjonalnego (reguły wyborcze) w sposób quasi-eksperymentalny, chcemy wykorzystać tę okazję i rzetelnie zbadać wspomniany wyżej wpływ.

Podstawowym celem zespołu badawczego jest zbadanie wpływu tych, de facto, przypadkowo wprowadzonych zmian w regułach wyborczych na szereg zjawisk, które powszechnie postrzegane są jako kluczowe dla oceny jakości współczesnych demokracji i efektywności rządzenia. Zjawiska, jakie chcemy zbadać, to wpływ typu ordynacji wyborczej na: (a) skład wybranych rad i sposób ich funkcjonowania, (b) partycypację wyborczą, (c) poziom sprawstwa politycznego (political efficacy) oraz (d) poziom współuczestnictwa obywateli w procesach zarządzania publicznego. Projekt proponuje przetestowanie szeregu precyzyjnie sformułowanych hipotez i pytań badawczych. Podstawowa logika naszych oczekiwań w zakresie hipotez wywodzi się z teoretycznych oraz empirycznych ustaleń przedstawionych w literaturze dotyczącej wpływu ordynacji wyborczych. Logika i mechanika systemów wyborczych zostały przetestowane przede wszystkim na poziomie krajowym, w związku z tym wiarygodne dane dotyczące poziomu lokalnego są niezwykle rzadkie. Niemniej, nie widzimy fundamentalnych powodów, dla których logika mechaniki reguł wyborczych powinna być zasadniczo odmienna w tych dwóch kontekstach.

Państwo w świadomości społecznej: postawy, oceny, preferencje

Państwo to instytucja towarzysząca ludzkości przez większość jej spisanej historii. Przybierało różnorakie formy i poziom instytucjonalizacji. Pełniło różne funkcje, bywało wysoko cenione i pogardzane. Tworzyło cywilizacje, ale równie często przyczyniało się do ich niszczenia. W nowym badaniu naukowcy z Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS – prof. Radosław Markowski oraz Piotr Zagórski – próbują odtworzyć stan świadomości społecznej Polek i Polaków na temat państwa, jego roli i możliwości.
Czytaj więcej

Publikacje
naukowe

 
Determinants of Democratic Legitimacy: Liberal Democracy and Social Justice

Markowski R. (2016), M. Ferrín and H. Kriesi (eds.), How Europeans View and Evaluate Democracy, Oxford: Oxford University Press.

Normative and Empirical Models of Democracy

Markowski R., (2015), J. Zielonka (ed.), Media and Politics in New Democracies. Europe in a Comparative Perspective, Oxford: Oxford University Press.

Demokracja - gospodarka - polityka. Perspektywa polskiego wyborcy

Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M., (2015), Warszawa: Scholar.

Democratic Audit of Poland 2014

Markowski R., Kotnarowski M., Wenzel M., Żerkowska-Balas M. (2015), Frankfurt am Main: Peter Lang.

Trying to move a rock. Lustration in Ukraine

Lyubashenko I. (2016), New Eastern Europe, 2, 2016, 116-121.

Centrum
w mediach