Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Instytut Nauk Humanistycznych

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej kieruje dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Jacoby – sinolog, tłumacz, ekspert zajmujący się zagadnieniami polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, szczególnie Chin i Republiki Korei. Interesują go historyczno-kulturowe źródła przemian i procesów zachodzących w tym regionie świata.

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Cele i zadania

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej (CCAW) prowadzi badania regionu Azji Wschodniej, w szczególności Chin kontynentalnych i Tajwanu, Półwyspu Koreańskiego oraz Japonii. Skupia badaczki i badaczy w dyscyplinach nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz nauk o polityce i administracji. W zespole są osoby wywodzące się z tradycji sinologii, japonistyki, koreanistyki, studiów regionalnych oraz osoby reprezentujące różne metodologie i szkoły badawcze. Naszą ambicją jest stworzenie nowoczesnej i inkluzywnej przestrzeni do interdyscyplinarnych badań regionu o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Nazwa Centrum nawiązuje do jednostki powołanej w Uniwersytecie SWPS w 2003 roku przez nestora studiów azjatyckich naszej Uczelni, Profesora Krzysztofa Gawlikowskiego (1940-2021). Misją powołanego jego wysiłkiem centrum miało być nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale również popularyzacja wiedzy o Azji i prowadzenie dydaktyki. Centrum Profesora Gawlikowskiego z biegiem lat rozwinęło się i w latach 2017-2018 roku przekształciło w Zakład Studiów Azjatyckich, który dziś funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie.

Aktualności

Konferencje20-09-2024

Azja Wschodnia: wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość?

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania25-06-2024

New Zealand’s Indo-Pacific Challenge

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania20-06-2024

The Political Factor in China’s Economic Strategy Towards the EU

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania29-11-2023

Empathy with Devils – wykład gościnny prof. Huang Yonga

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania21-06-2023

Chiny: między rywalizacją a współpracą

Czytaj więcej
Konferencje23-06-2022

China in Contemporary International Relations

Czytaj więcej

Doktoranci

Machajek, Piotr
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Piotr Machajek
Specjalizacja
kulturoznawca
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Stanowisko
asystent
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Piotr MachajekZajmuje się badaniem relacji między dyskursem literatury światowej a dyskursem krytyczno-literackim w chińskiej literaturze współczesnej po roku 1989 r. Od 2021 r. absolwent Shanghai Jiao Tong University i doktorant Uniwersytetu SWPS.

Współpracownicy Centrum spoza Uniwersytetu SWPS

Religa, Maria
Etatowy
Nie
Specjalizacja
sinolożka
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Maria Religa
Tytuł
dr
dr Maria Religasinolożka
Szymczyński, Tomasz R.
Etatowy
Nie
Specjalizacja
badacz filozofii polityki i kultur
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. UAM
Imię i nazwisko
Tomasz R. Szymczyński
dr hab., prof. UAM Tomasz R. Szymczyńskibadacz filozofii polityki i kultur
Pejda, Katarzyna
Etatowy
Nie
Specjalizacja
sinolożka
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Pejda
dr Katarzyna Pejdasinolożka

Projekty
naukowe

China Horizons: Dealing with a Resurgent China (DWARC)

Projekt realizowany z grantu Horizon Europe nr 101061700 (konkurs HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07) w terminie 1.11.2022 – 31.10.2025 w konsorcjum dziewięciu partnerów z siedmiu państw unijnych. Instytucjami wiodącymi w projekcie są: Mercator Institute for China Studies MERICS (Niemcy), Bruegel AISBL (Belgia) oraz Copenhagen Business School (Dania). Celem projektu jest wzmocnienie rozumienia współczesnych Chin wśród badaczy i decydentów europejskich w aspekcie politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, co ma wpływać na kształt polityki Unii Europejskiej względem Chin. Celami projektu są również: poszerzenie gremium niezależnych badaczy współczesnych Chin w Europie oraz popularyzacja wiedzy wśród przedstawicieli mediów i opinii publicznej.

Projekt podzielony jest na pięć merytorycznych Pakietów Roboczych (Work Package – WP), poświęconych następującym zagadnieniom:

 • Społeczeństwo i kultura ChRL (WP2)
 • Polityka Komunistycznej Partii Chin (WP3)
 • Gospodarka chińska i jej wpływ globalny (WP4)
 • Regionalna i globalna polityka chińska (WP5)
 • Relacje Chin z Unią Europejską (WP6)

Zespół Uniwersytetu SWPS odpowiedzialny jest za realizację części Pakietu Roboczego nr 2 „Society and Culture” poświęconej kulturze. Badania zespołu naszej Uczelni dotyczą obszarów polityki kulturalnej w ChRL oraz tematyki obyczajowo-społecznej w dziełach literackich i produkcjach artystycznych (teatr, film, sztuki wizualne) powstałych w ChRL w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Zespół Uniwersytetu SWPS stara się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

 • Jakie aspiracje i marzenia młodych Chinek i Chińczyków przedstawiane są w produkcjach artystycznych i dziełach literackich? Jak ukazane są wizje idealnego społeczeństwa?
 • Jak w produkcjach artystycznych i dziełach literackich ukazane są kwestie równouprawnienia, tożsamości seksualnej oraz inne tematy związane z obecnymi ruchami i trendami społecznymi o zasięgu globalnym?
 • Jakie tematy społeczne, które nie znajdują miejsca w oficjalnym dyskursie państwowym obecne są w produkcjach artystycznych i dziełach literackich? O czym to świadczy i co to mówi o współczesnych Chinach?
 • Jak polityki publiczne w sektorze kultury kształtują relacje pomiędzy państwem a artystami i artystkami?
 • Jakie są źródła i polityki finansowania kultury? Jaką wolnością twórczą dysponują artyści i artystki chińskie?
 • Jak Chiny promują swoją kulturę za granicą, w Europie i Azji Wschodniej (Republika Korei, Japonia)? Jakie tematy produkcji są wybierane i jaki przekaz budowany jest przez władze chińskie?

Badania tematyki dzieł literackich i produkcji artystycznych prowadzi dr hab. Marcin Jacoby, a w skład grupy badawczej wchodzą również: dr František Reismüller (Rep. Czeska), dr Anna Gryszkiewicz (Uniwersytet Gdański) oraz mgr Piotr Machajek (Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS).

Badania sektora kultury realizowane były w pierwszej części projektu przez prof. Dorota Ilczuk, a w skład grupy badawczej wchodzili: mgr Tamara Kamińska (doktorantka w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS) oraz dr hab. Marcin Jacoby, prof. USWPS.

Efekty pracy zespołu obejmować będą: artykuły naukowe, policy briefs, webinary oraz podcasty. Wszystkie wytwory pracy grupy dostępne będą w formule Open Access.

Dowiedz się więcej o projekcie

Platforma badawcza

Hermeneutyka wielojęzykowości i praktyka przekładu klasycznych tekstów chińskich

Grupa badawcza „Hermeneutyka wielojęzykowości i praktyka przekładu klasycznych tekstów chińskich” stanowi platformę dla współpracy o charakterze interdyscyplinarnym badaczy reprezentujących cztery uniwersytety: Uniwersytet Warszawski (dr Małgorzata Religa), Katolicki Uniwersytet Lubelski (dr Katarzyna Pejda), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (dr hab. Tomasz R. Szymczyński, prof. UAM) oraz Uniwersytet SWPS (dr hab. Marcin Jacoby, prof. SWPS). Jej zasadniczym celem jest próba ścisłego wiązania praktyki i teorii interpretacji oraz przekładu w przestrzeni klasycznych tekstów chińskiego obszaru kulturowego przy zastosowaniu perspektywy metodologicznej hermeneutyki wielojęzykowości.

Hermeneutyka wielojęzykowości wychodzi przede wszystkim od ustaleń Hansa-Georga Gadamera oraz Jeana Grondina, łączy perspektywę przekładoznawstwa oraz refleksje praktyków przekładu. Stanowi autorską propozycję teoretyczną o charakterze metodologicznym i metodycznym. Służy jednocześnie jako punkt wyjścia dla analiz i interpretacji pól semantycznych konstytuujących się wokół kluczowych terminów obecnych w chińskich tekstach klasycznych.

Celem działań grupy badawczej są nie tylko dociekania teoretyczne dotyczące interpretacji znaczeniowych starożytnych chińskich terminów filozoficzno-etycznych lecz również wspólna praca w celu uzyskiwania możliwie wysokiej jakości przekładów tekstów zajmujących ważną pozycję w obszarze kultury chińskiej. Aktywność grupy łączy w ten sposób praktykę przekładu z teorią interpretacji w duchu hermeneutycznym, zmierzając w kierunku przekraczania tradycyjnie postrzeganego podziału na teorię i praktykę.

Obecnie w ramach prac grupy badawczej realizowana jest analiza strategii tłumaczeniowych w wybranych przekładach dzieła Laozi (Daodejing) na język angielski i na język polski.