Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding
finansowany ze środków europejskich
międzynarodowy
naukowo-badawczy
realizowany

DIASPOlitic:Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Ben Stanley
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ben Stanley

politolog, zajmuje się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środkowo-Wschodniej

zobacz biogram
wartość projektu: 1 819 844 PLN (3 929 000 NOK)
budżet Uniwersytetu SWPS: 227 284 PLN (514 800 NOK)
instytucja finansująca: The Research Council of Norway
instytucja finansująca: Peace Research Institute Oslo
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2020

 

Wejście niektórych krajów bloku wschodniego do Unii Europejskiej dało początek fali migracji z tych krajów do Europy Zachodniej w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszego życia. Zachodzi pytanie jak i czy w ogóle migranci przejmują liberalne wartości i czy re-emitują demokrację do krajów pochodzenia? Poprzez badanie politycznej dynamiki społeczności emigranckich z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do krajów Europy Zachodniej, naukowcy będą starali się odkryć korzenie i czynniki, które nadają ton zmianom społecznym w transnacjonalnej politycznej przestrzeni w Europie.

Kierownikiem polskiego zespołu realizującego projekt „DIASPOlitic: zrozumienie politycznej dynamiki społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracji” jest dr hab. Benjamin Stanley, prof. Uniwersytetu SWPS z Centrum Studiów nad Demokracją.

Opis projektu

Głównym celem projektu DIASPOlitic jest zrozumienie i przeanalizowanie politycznej dynamiki intra-europejskich społeczności emigranckich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ich potencjalnego wpływu na erozję demokracji w Europie. Cel ten wymaga zdefiniowania diaspor UE jako unikalnych społeczności i transnacjonalnych aktorów, śledzenia zmian w poglądach politycznych i tożsamościach oraz charakteru i zakresu ich wpływu na politykę krajów wysyłających i przyjmujących, z implikacjami dotykającymi całą Europę.

Cele drugorzędne

  1. Stworzenie zbioru danych obrazujących zachowania wyborcze diaspor w wyborach krajowych w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz populacji diaspory w 17 państwach UE/EOG.
  2. Zebranie i przeanalizowanie danych ilościowych dotyczących poglądów politycznych i zachowań wyborczych społeczności emigranckich, wraz z częściowo ustrukturyzowanymi wywiadami w 2-4 wybranych grupach w diasporach w Norwegii oraz 1-2 grupach w krajach UE.
  3. Przedstawienie danych, istotnych z punktu widzenia polityki, dotyczących politycznej dynamiki wewnątrz europejskich społeczności emigranckich oraz mogących wpływać na przyszłość demokracji w Europie, oraz zamieszczenie 4 wzajemnie weryfikowanych artykułów.

Zachodzi pytanie jak i czy w ogóle migranci przejmują liberalne wartości i czy re-emitują demokrację do krajów pochodzenia? Poprzez badanie politycznej dynamiki społeczności emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), którzy wyjechali do krajów Europy Zachodniej, będziemy starali się odkryć korzenie i czynniki, które nadają ton zmianom społecznym w transnacjonalnej politycznej przestrzeni w Europie.

Stanley, Ben kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ben Stanley
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Politolog, socjolog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ben Stanleypolitolog, zajmuje się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środkowo-Wschodniej

Przedmiot badań

Jaki związek ma erozja demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej z ogromną falą wewnątrz europejskiej migracji minionej dekady? Podczas gdy powiązania pomiędzy populizmem a emigracją są częste, rola migrantów jako podmiotów zjawiska wzrostu populizmu w Europe jest tematem niewystarczająco zbadanym, na który projekt DIASPOlitic rzuci nowe światło. Od czasu powiększenia UE w latach 2004/2007, około 6 milionów ludzi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przeniosło się wewnątrz UE/EOG. Dotychczas polityczna dynamika tych nowych diaspor UE pozostawała poza zasięgiem zainteresowań badań europejskich. Do tej pory badania nad migracją, w dużej części, zajmowały się innymi niż polityczne, aspektami tego zjawiska. Badacze zaangażowani w ten projekt skupią się na roli społeczności emigranckich jako agentów w szerszym kontekście zmian politycznych w Europie. Wstępne badania modeli głosowania, interpretowane jako wskaźnik przekonań politycznych, wskazują, że niektóre diaspory w UE wykazują silniejsze poparcie dla populistycznych, nacjonalistycznych i nieliberalnych partii oraz kandydatów niż rodzimi mieszkańcy danego kraju. To spostrzeżenie zaprzeczałoby hipotezie, która jest częstym, choć niesprawdzonym, przypuszczeniem w dziedzinie badań diaspory, że migranci „re-emitują demokrację” do swoich rodzinnych krajów. Projekt DIASPOlitic wypełnia zdefiniowaną powyżej lukę badawczą dzięki badaniu politycznych diaspor w UE jako aktorów politycznych, ich modeli głosowania oraz wpływu na politykę krajów wysyłających. Czy diaspory UE przyczyniają się do erozji demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej?

Użyteczność badań

Naukowcy empirycznie:

  • opiszą i zmapują zmiany politycznych preferencji diaspor Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji do UE
  • wyjaśnią przyczyny tych zmian
  • przeprowadzą analizę teoretyczną ich wpływu na zmiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Postawią również następujące pytania badawcze:

  • Jak i dlaczego wyniki głosowań w diasporach różnią się od modeli głosowań w krajach wysyłających?
  • W jaki sposób migracja i doświadczanie demokracji krajów Europy Zachodnie kształtuje tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej: lokalnie zakorzenione samo-identyfikowanie się z „europejskością”?
  • Czy nastąpił „upadek” mitu „Zachodu” w krajach Europy Środkowo-Wschodniej? Jeśli tak, to jaką rolę odgrywają w nim diaspory EU?