Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce
naukowo-badawczy
realizowany

Kultura organizacyjna w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów w Polsce

Agnieszka Golińska
kierownik projektu
Agnieszka Golińska
dr

psycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 17 930 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023

Projekt, którym kieruje dr Agnieszka Golińska, ma za zadanie zbadać, jaką rolę w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów pracujących w Polsce odgrywa kultura organizacyjna. Czy z czasem pracownicy i pracowniczki spoza naszego kraju przejmują elementy tzw. trzeciej kultury (poza kulturą rodzimą i polską), czyli kultury organizacyjnej firmy, w której są zatrudnieni?

Projekt jest finansowany w ramach programu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki w latach 2022–2023, nr projektu 2022/06/X/HS4/01099.

Założenia

Celem projektu jest określenie, jaką rolę w procesach akulturacji międzynarodowych profesjonalistów pracujących w Polsce odgrywa kultura organizacyjna. Ramy teoretyczne stanowić będą dwa modele badawcze:

  • Trójwymiarowy (3D) Model Akulturacji (Ferguson, Bornstein i Pottinger, 2012)
  • Rozszerzony Model Względnej Akulturacji (RAEM) (Navas i in., 2005)

Modele te ujmują akulturację jako proces złożony i zależny od kontekstu. W projekcie postawione zostały następujące pytania badawcze:

  1. Czy oprócz kultury rodzimej oraz kultury polskiej, przedstawiciele tej grupy przyjmują także elementy kultury organizacyjnej firmy, w której są zatrudnione (trzecia kultura)?
  2. Jakie domeny (obszary) akulturacji są ważne z punktu widzenia adaptacji międzynarodowych profesjonalistów w polskich organizacjach?

Pomysł na projekt zainspirowany jest obserwowaną luką w badaniach nad akulturacją oraz możliwością uzyskania synergii metod badawczych wypracowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz psychologii – w obszarze, w którym z punktu widzenia organizacji zrozumienie procesów związanych z adaptacją pracowników międzynarodowych ma kluczowe znaczenie. W ramach badania planowane jest przeprowadzenie wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z profesjonalistami, którzy minimum rok mieszkają w Polsce i pracują na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich.

Metodologia

  • badania jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • technika zarysu postaci (Murdock i Gales, 2021)

Użyteczność wyników

Na podstawie badań pilotażowych przygotowany zostanie wniosek grantowy na 3-letnie badania podstawowe, mające szansę stać się ważnym głosem w dyskusji na temat akulturacji i roli kultury organizacyjnej w tym procesie, a także okazją do zaprezentowania na arenie międzynarodowej Polski jako atrakcyjnego kraju dla migracji wysoko wykwalifikowanych specjalistów.