Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego
naukowo-badawczy
zakończony

Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatycznea symptomy stresu pourazowego

Magdalena Leśnierowska
kierownik projektu
dr
Magdalena Leśnierowska

psycholożka, zajmuje się projektowaniem i testowaniem efektywności interwencji psychologicznych wykorzystujących nowe technologie, zwłaszcza w obszarze radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi

zobacz biogram
wartość projektu: 99 600 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2017 2018 2019 2020 2021

Naukowczyni z Centrum Badań nad Stresem (StresLab) bada powiązania pomiędzy pośrednią ekspozycją na traumatyczne wydarzenia a występowaniem symptomów PTSD.

Założenia projektu

Celem projektu jest eksploracja związków pomiędzy różnymi wskaźnikami pośredniej ekspozycji na zdarzenia traumatyczne a symptomami stresu pourazowego (PTSD) oraz weryfikacja w kontekście pośredniej ekspozycji na traumę twierdzeń wynikających z dwóch modeli teoretycznych. Modele te oryginalnie odnoszą się do rozwoju symptomów PTSD w efekcie bezpośredniej (osobistej) ekspozycji. Wyróżniamy model poznawczy (Foa i Rothbaum, 1998) i społeczno–poznawczy (Benight i Bandura, 2004). Pośrednia ekspozycja na traumę oznacza konfrontację z traumatycznymi doświadczeniami innych osób (bez osobistego udziału w zdarzeniu), która prowadzić może do rozwoju klasycznych objawów PTSD (DSM–5, APA, 2013).

Numer projektu: 2016/21/N/HS6/02837

Zasadniczym obszarem naszych badań jest pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne, czyli konfrontacja z traumatycznymi treściami, bez osobistego udziału w danym zdarzeniu. Projekt stanowi oryginalny wkład w problematykę psychologicznych konsekwencji traumy poprzez systematyczną i ekstensywną analizę roli poszczególnych aspektów ekspozycji oraz czynników społeczno-poznawczych w procesie rozwoju symptomów stresu pourazowego (PTSD). Ocenie poddane jest podobieństwo mechanizmu traumatyzacji pośredniej i bezpośredniej. Badania realizowane są na reprezentatywnej próbie z populacji ogólnej osób dorosłych. Pozwala to na weryfikację istniejących wyników uzyskanych w grupach celowych, dostarczając jednocześnie unikalnych danych na temat specyfiki ekspozycji oraz rozpowszechnienia symptomów PTSD wśród dorosłych Polaków.

Leśnierowska, Magdalena kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Leśnierowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik ds. aktywno\u015bci naukowo-spo\u0142ecznej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Leśnierowskapsycholożka, zajmuje się projektowaniem i testowaniem efektywności interwencji psychologicznych wykorzystujących nowe technologie, zwłaszcza w obszarze radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi

Metodologia

Badania proponują zróżnicowane i komplementarne rozwiązania metodologiczne:

  1. metaanaliza dostępnych badań;
  2. badanie przekrojowe w populacji dorosłych Polaków;
  3. badanie populacyjne o charakterze podłużnym.

Użyteczność wyników

Uzyskane wyniki pozwolą na poszerzenie wiedzy dotyczącej roli pośredniej ekspozycji w procesie wtórnej traumatyzacji. Zaproponowane zostanie złożone narzędzie do pomiaru pośredniej ekspozycji na traumę. Natomiast weryfikacja modeli traumy oryginalnie dotyczących pierwotnej traumatyzacji pozwoli na lepsze rozumienie mechanizmów traumatyzacji wtórnej. Uzyskane wyniki stanowić będą argument w dyskusji na temat odrębności versus tożsamości koncepcyjnej zjawiska pierwotnej i wtórnej traumatyzacji (McNally, 2009). Dodatkowo uzyskane zostaną unikalne dane dotyczące rozpowszechnienia pośredniej ekspozycji na traumę oraz związanych z tym symptomów PTSD w ogólnej populacji dorosłych Polaków.