Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia)
naukowo-badawczy
realizowany

Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia)

Marta Wróblewska
kierownik projektu
dr
Marta Wróblewska

 

zobacz biogram
wartość projektu: 290 831 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: językoznawstwo
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025

Dr Marta Wróblewska z Uniwersytetu SWPS bada nową akademicką praktykę ewaluacyjną, czyli ocenę „wpływu badań”. Naukowczyni z naszej uczelni przygląda się procesowi wprowadzania „wpływu” jako kryterium oceny nauki w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Norwegii i Polsce. Projekt opiera się na metodach i teoriach językoznawstwa, socjologii i filozofii.

Projekt jest finansowany z grantu NCN nr. 2022/47/B/HS6/01341.

Cele projektu

Celem projektu jest całościowe zbadanie nowej praktyki ewaluacyjnej w środowisku akademickim: oceny „wpływu badań”. Badanie to oferuje interdyscyplinarne spojrzenie na temat, koncentrując się na wyłaniającym się na naszych oczach, zupełnie nowym gatunku tekstu akademickiego, czyli „studium przypadku wpływu”. Gatunek ten służy badaczce jako pryzmat, przez który można badać powiązane praktyki społeczne w środowisku akademickim trzech krajów: Polski, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Jak pisanie tekstu autobiograficznego wpływa na nas jako autorów? Jak zmienia się nasze postrzeganie siebie, gdy sporządzamy życiorys, dziennik, pamiętnik czy choćby wpis na Facebooku o osiągnięciu, z którego jesteśmy dumni?

Niniejszy projekt badawczy skupia się na nowym gatunku tekstu akademickiego – opisie wpływu. Opisy wpływu to dokumenty przekazywane przez badaczy akademickich do okresowej oceny. Zmuszają naukowców do zastanowienia się nad wpływem ich pracy na rzeczywistość pozauniwersytecką (edukację, kulturę, dyskurs polityczny, gospodarkę) i do przekonującego przedstawienia tego wpływu. „Wpływ” (impact) stał się kluczowym pojęciem w ocenie nauki w ciągu ostatniej dekady. Jego ocena może stanowić nawet 25 proc. oceny końcowej ocenianej jednostki.

Istnieją różne modele oceny wpływu, ale obecnie najbardziej rozpowszechnionym jest podejście oparte na ocenie „opisów wpływu” (impact case studies). Podejście to zostało wprowadzone w Wielkiej Brytanii i stanowi ono punkt odniesienia dla twórców polityk naukowych w innych krajach. Wśród nich są Norwegia i Polska.

Projekt przygląda się procesowi wprowadzania „wpływu” jako kryterium oceny w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Norwegii i Polsce. Wykorzystuje metodologię analizy dyskursu, aby prześledzić, w jaki sposób nowa akademicka wartość jest konstruowana społecznie i jak wpływa na wzorce komunikacyjne naukowców.

Marta Natalia Wróblewska
Wróblewska, Marta kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Wróblewska
Miasto
warszawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
jezykoznawstwo
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Stanowisko
adiunkt
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Marta Wróblewska 

Metodologia

Autorka badania wykorzystuje porównawczą analizę dyskursów, przyglądając się praktykom związanym z ewaluacją wpływu badań naukowych w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Norwegii i Polsce.

Użyteczność wyników

Badanie wniesie wkład w wyspecjalizowane dziedziny badań: językoznawstwo, studia nad szkolnictwem wyższym, badania nad praktyką ewaluacyjną, badania rządomyślności. Dodatkowo może dostarczać informacji natury praktycznej: wyniki będą interesujące dla menedżerów uniwersytetów, personelu administracyjnego i twórców polityk naukowych.