Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Prawne aspekty e-votinguna tle porównawczym

Marcin Rulka
kierownik projektu
Marcin Rulka

wartość projektu: 82 120 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki prawne
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016

projekt naukowy

Prawne aspekty

e-votingu na tle porównawczym

 

Jednostka realizującaswps poznan white
Kwota dofinansowania 82 120 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2013–2016

Zamiast wizyty w lokalu wyborczym – oddanie głosu za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na komputerze albo telefonie. Głosowanie elektroniczne wciąż znajduje się na etapie prób i eksperymentów. Jego powszechne zastosowanie, również w polskim prawie wyborczym, wydaje się jednak kwestią czasu. Projekt realizowany pod kierownictwem dr. Marcina Rulki dotyczy porównawczej analizy procedury wyborczej pod kątem wprowadzania e-votingu w Polsce.

Założenia projektu

Porównawczy charakter projektu umożliwi przedstawienie poglądów doktryny prawa konstytucyjnego w badanych państwach oraz regulacji prawnych, które nie sprawdziły się.

Pozwoli to być może na uniknięcie podobnych rozwiązań przy projektowaniu polskiej regulacji w tym zakresie, a na pewno skłoni polską doktrynę przedmiotu do szerszego zainteresowania się tym zagadnieniem.

Przedmiotem sporów wyrażonych już w licznych orzeczeniach sądowych jest zgodność e-votingu z zasadą równości, a zwłaszcza z zasadą tajności głosowania, co wymaga szczególnego rozważenia. Prowadzone badania mają na celu przede wszystkim szczegółowe przedstawienie procedury wyborczej związanej z głosowaniem elektronicznym, jak np. rejestracja wyborców, oddawanie głosu, ustalanie wyników głosowania itd.

Porównanie tych regulacji pozwoli na zaprezentowanie propozycji, które – zdaniem badaczy zaangażowanych w realizację projektu – mogą być wykorzystane również w Polsce.

Zespół badawczy

prof. Krzysztof Skotnicki
wykonawca w projekcie

Wyniki badań 

Projekt miał na celu analizę obecnie funkcjonujących w różnych państw systemów głosowania elektronicznego z punktu widzenia zgodności z wymogami rzetelnej procedury wyborczej, które przejawiają się najsilniej w zasadach prawa wyborczego.

Kluczową dla projektu publikacją był artykuł dotyczący orzecznictwa sądowego w zakresie e-votingu. Publikacja pokazuje, że istnieją poważne wątpliwości co do zgodności e-votingu, przede wszystkim z zasadą tajności głosowania oraz zasadą równości wyborów. Ustalenie te były bardzo ważne w trakcie pisania artykułu podsumowującego projekt, dotyczącego zgodności e-votingu z zasadami prawa wyborczego.

W związku z poważnymi wątpliwościami w zakresie zgodności e-votingu z zasadami prawa wyborczego zarówno tymi expressis verbis wynikającym z konstytucji, jak i wyprowadzonymi z innych jej przepisów, należałoby ograniczać stosowanie tego sposobu głosowania. Tym bardziej, że można wykorzystać silniej osadzone w procedurze wyborczej głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika.

Zastosowanie e-votingu wydaje się zasadne jedynie w przypadku głosowania poza granicami kraju. Wynika to z faktu, że w związku z czynnikiem transgranicznym inne sposoby głosowania nie przedstawiają się już tak korzystnie w porównaniu z e-votingiem. W przypadku głosowania elektronicznego problem transgraniczności w zasadzie nie występuje.

Kolejny ważny czynnik to niewielka z reguły liczba głosów oddawana za granicą, która zwykle nie wpływa na wynik wyborów w znaczeniu możliwości sformowania większości parlamentarnej.

Wnioski

W ramach projektu oceniono zgodność funkcjonujących w wielu państwach rozwiązań w zakresie głosowania elektronicznego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że e-voting w wielu przypadkach uniemożliwia dochowanie wymogów niektórych zasad prawa wyborczego, a szczególnie zasady tajności głosowania. Zdaniem informatyków nie ma bowiem takiego systemu informatycznego, który zagwarantowałby, że treść głosu danego wyborcy nie zostanie ujawniona. Istnieje również duże zagrożenie zmiany treści głosu, co z kolei godzi w zasadę równości wyborów.

Stosowane przez niektóre państwa rozwiązanie polegające na stworzeniu wyborcom możliwości unieważnienia swojego głosu oddanego elektronicznie poprzez zagłosowanie w formie tradycyjnej nie stanowi rozwiązania tego problemu, gdyż wyborca w opisanej sytuacji nie jest świadomy zmiany treści swojego głosu.

Zrealizowany projekt powinien przyczynić się do szerszego zajęcia się problematyką dopuszczalności głosowania elektronicznego w polskiej doktrynie prawa. Dotąd bowiem zagadnienie e-votingu było rozpatrywane głównie w obszarze informatyki, politologii czy socjologii.

Wyniki przeprowadzonych w projekcie badań mogą w przyszłości wpłynąć na przyjęcie regulacji dotyczących głosowania elektronicznego w odpowiednim kształcie. To może przyczynić się do zwiększenia partycypacji obywateli w życiu politycznym kraju przy zachowaniu swobody wyrażania przez nich poglądów.

Publikacje

  • Republika Indii: wyrok Sądu Najwyższego z 27 września 2013 r. w sprawie prawa do głosowania przeciwko wszystkim kandydatom, sygn. akt nr 161/2004. Przegląd Sejmowy, 2, 223-228. Doi: brak. Rulka, M. (2015).
  • Orzecznictwo dotyczące konstytucyjności regulacji umożliwiających głosowanie elektroniczne (Niemcy, Austria, Estonia, Indie). Przegląd Sejmowy, 6, 217-228. Doi: brak. Rulka, M. (2015).
  • VERYFING THE VOTE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO (BREGENZ/LOCHAU 29-31.10.2014 R.). Państwo i Prawo, 1, 120-122. Doi: brak. Rulka, M. (2016).
  • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Conference for eDemocracy and open Government), Krems (Austria), 20–22 maja 2015 roku. Studia Wyborcze, t. XX, 93-98. Doi: brak. Rulka, M. (2015).
  • Partycypacja elektroniczna na szczeblu lokalnym na przykładzie budżetu partycypacyjnego Miasta Łódź. (132-141). Warszawa, Diffin. Rulka, M., Niżnik-Dobosz, I. (2014).
  • E-voting a zasady prawa wyborczego Przegląd Sejmowy (w procedurze recenzyjnej).
  • Rozwój instytucji demokracji bezpośredniej oraz pośredniej jako szansa na likwidację deficytu demokracji w Unii Europejskiej, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zagrożenia dla integracji europejskiej na początku XXI wieku (w druku).
  • E-Voting Case Law. A Comparative Analysis, Ashgate, Dorchester 2015. s. 294, Studia Wyborcze, Tom 21, s. 135-146. Ardita Driza Maurer, Jordi Barrat (eds.).

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]