logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Stosowana analiza zachowania
(kształtowanie zachowań dzieci w terapii)

  • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Monika Zielińska

Adresaci

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis – ABA).
Adresatami studiów są więc psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele – terapeuci, psychiatrzy i terapeuci, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania (m.in.. autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością umysłową, zespołami genetycznymi, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami wydalania, mutyzmem wybiórczym, czy zaburzeniami ekspresji słownej).

Cel

Głównym celem SAZ jest odpowiednia modyfikacja zachowań i ukierunkowanie ich w pożądany sposób, dlatego analityków zachowania zatrudnia się w firmach (np. podnoszenie motywacji), placówkach oświatowych (np. poprawa efektywności uczenia się i nauczania), ośrodkach zajmujących się profesjonalnym szkoleniem i tresurą zwierząt (np. tresura i szkolenie psów przewodników, policyjnych, ratowników). Oprócz poznania głównych założeń Stosowanej Analizy Zachowań, program studiów dotyczyć będzie głównie terapii behawioralnej, która od lat z powodzeniem wykorzystywana jest w terapii osób z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania czy zaburzeniami psychicznymi.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Cztery semestry.

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminów cząstkowych, zaliczenie praktyki i egzaminu praktycznego, obecność na warsztatach. Szczegółowe warunki zaliczenia omawiane są przez kierowniczkę na spotkaniu organizacyjnym.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje cztery semestry zajęć - 310 godzin dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i warsztatów oraz 350 godzin stażu odbytego w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. Staż obejmować będzie obserwację, a następnie naukę pracy z pacjentem prowadzoną pod opieką doświadczonych superwizorów i terapeutów głównych w/w Centrum. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli okazję poznać pacjentów z zaburzeniami rozwoju i zachowania (m.in. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Retta, alalia [zaburzenia ekspresji słownej], nerwiakowłóknikowatość, mutyzm selektywny, nerwica obsesyjno-kompulsywna, tiki ruchowe i głosowe, niepełnosprawność umysłowa, opóźniony rozwój psychomotoryczny u dzieci do lat 3). Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych, średnio dwa razy w miesiącu). Absolwent studiów nabędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z w/w zaburzeniami, metod terapii i diagnozy, pracy z rodziną oraz analizy i redukcji zachowań niepożądanych.
Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji dodatkowych do prowadzenia zajęć z dziećmi z wymienionymi powyżej zaburzeniami w nurcie behawioralnym. Absolwent nabywa przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęcia specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym czy korekcyjno – kompensacyjnym oraz pracy osoby wspomagającej edukację (nauczyciel wspomagający, terapeuta – cień).

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik spotkania rekrutacyjnego.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

  • Ankieta osobowa
  • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
  • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

  • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 560 zł
2 raty 2625 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

]

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00