logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób z kilkuletnim doświadczeniem  w roli Senior/Leader UX Design, Product Design, Service Design.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Product Design Masterclass

 • Rekrutacja trwa. Planowane uruchomienie studiów: luty/ marzec 2020 r.

O studiach

„Kierunek studiów Product Design Masterclass to poziom zaawansowany studiów z obszaru tworzenia i zarządzania produktami cyfrowymi (digital). Korzystając z blisko 10 lat doświadczeń User Experience Design/Product Design oraz kadry z doświadczeniem w pracy w startupach i międzynarodowych organizacjach opracowany został poniższy program.
Program stworzony przez doświadczonych praktyków i rozpoznawalnych ekspertów nawiązuje do realnych wyzwań zawodowych i najlepszych praktyk branżowych. W programie stawiamy duży nacisk na praktyczne ćwiczenia, przekazywanie doświadczenia zdobywanie wiedzy z obszaru w tworzeniu produktów cyfrowych i kierowaniu zespołem projektowym”.

hubert anyzewskiHubert Anyżewski
pomysłodawca i kierownik studiów

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (ok. 16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka to 45 minut zajęć dydaktycznych.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia będą odbywać w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.

Dlaczego warto:

 • doświadczona, wybitna kadra zarządzająca z największych międzynarodowych organizacji
 • liderzy rynkowi z zakresu UX i Product Design od lat kształcący w ramach UX Design
 • eksperci na co dzień realizujący złożone, innowacyjne projekty międzynarodowe
 • praktyczne podejście do nauczania z sukcesami stosowane od prawie 10 lat na kierunku UX Design na Uniwersytecie SWPS
 • autorski innowacyjny koncept studiów podyktowany doświadczeniem rynkowym

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:

 • frekwencja na zajęciach (80%),
 • opracowanie konspektu pracy w trakcie trwania studiów oraz oddanie pracy końcowej, czyli koncepcji produktu w postaci studium przypadku.
 • test z wiedzy, jaki każdy słuchacz pisze indywidualnie na koniec studiów (60 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru).


Praca końcowa liczyć maksymalnie 20 stron zawierających takie elementy jak: analiza problemu biznesowego, analiza konkurencji, założenia projektowe, założenia do produktu, strategię rozwoju produktu, analizę ryzyk dla produktu i założenia realizacji. Praca podlega ocenie przez przydzielonych losowo dwóch ekspertów. Ocena finalna to średnia z ocen 2 ekspertów zatwierdzona przez kierownika studiów. Ocena za pracę jest jedna, całościowa i stanowi ocenę końcową.

Limit miejsc

30 osób

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Opis kierunku

Planowany start studiów: luty/ marzec 2020 r.

Opis studiów

Program składa się z 189 godzin zajęć. Podczas zajęć merytorycznych w formie seminariów i warsztatów w sposób praktyczny i rzeczowy pogłębimy tematykę Product Designu na poziomie zaawansowanym. Do kilkunastu modułów zostaną zaproszeni specjalni goście piastujący najwyższe stanowiska w topowych organizacjach w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Program zakłada 3 główne bloki tematyczne:

Product & Business
Definiowanie produktu cyfrowego w oparciu o wskaźniki biznesowe oraz dostępne dane ilościowe organizacji. W tym module kładziemy duży nacisk na poznanie specyfiki budowania tzw. business cases wraz z poznaniem specyfiki organizacji i produktów globalnych jest bardzo unikatowa wiedzą.

Leadership & Management
Kierowaniem zespołem projektowym w innowacyjnym środowisku przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii to nie łatwe zadanie. Interdyscyplinarność zespołu jak i różnice pokoleniowe i kulturowe, a w tym często praca w modelach zdalnych stawia wyzwania przed kadrą menadżerska. Dodatkowo ważnym elementem jest budowanie wizerunku lidera w grupie. To zadania jakie stoją przed kierownikiem zespołu projektowego.

Design & Delivery
Budując wraz z zespołem produkty w dużych organizacjach na wiele rynków przed zespołem projektowych stawianych jest szereg wyzwań i ryzyk związanych ze skalowalnością rozwiązań, różnicami kulturowymi, językowymi, technologicznymi. Sposób rozwoju czy rozbudowy złożonego systemu na wielu rynkach też budzi wiele wyzwań.
To tylko przykładowe zagrożenia i wyzwania z jakimi mierzą się nie tylko zespoły developerskie, ale i projektanci rozwiązań, a odpowiedzialność bierze na siebie osoba w roli kierownika takiego zespołu.

Cel

Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy z obszaru Product Designu na poziomie zaawansowanym. Do kilkunastu modułów zostaną zaproszeni specjalni goście, piastujący najwyższe stanowiska w topowych organizacjach w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami.
Celem studiów jest pozyskanie wiedzy na temat definiowania produktu cyfrowego o międzynarodowym zasięgu oraz jego wdrażania i rozwoju na wielu rynkach. Przekazywana wiedza praktyczna i teoretyczna obejmuje zakres projektowania, zarządzania oraz strategii biznesowych. Poniżej opisana jest kluczowa wiedza, umiejętności i kompetencje jakie uzyskają słuchacze.

WIEDZA

Strategia produktu cyfrowego:

 • budowanie międzynarodowych produktów cyfrowych
 • budowanie i zarządzanie złożonymi produktami i usługami cyfrowymi
 • budowanie business case I KPI’s dla produktu cyfrowego
 • zaawansowana analityka biznesowa dla produktu

Zarządzanie:

 • budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • rozwiązywanie problemów grupowych
 • budowania własnego wizerunku

Design:

 • projektowanie systemów rozproszonych
 • projektowanie skalowalnych i wielokulturowych produktów
 • praca zwinna (agile) w zespołach rozproszonych

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • budowanie i zarządzanie złożonym produktem cyfrowym
 • budowanie i zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym
 • zrozumienie i umiejętne poruszanie się w środowisku biznesowym dużych organizacji
 • budowanie scenariuszy biznesowych oraz założeń biznesowych dla produktu w tym wskaźników sukcesu ilościowego
 • korzystanie z dużych zbiorów danych
 • tworzenie założeń projektowych i projektowanie skalowalnych systemów rozproszonych
 • wywieranie wpływu na zespół i interesariuszy

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • pozyskiwanie informacji oraz budowanie relacji z decydentami
 • definiowanie produktu z różnymi decydentami
 • zaangażowanie zespołów do współpracy
 • budowanie zespołów interdyscyplinarnych
 • motywowanie i ewaluowanie zespołu
 • przedstawianie postępów prac
 • przyjmowanie krytyki, praca z krytyką
 • przekazywanie informacji zwrotnej
 • rozwiązywanie problemów w grupie

Adresaci

Adresatami programu są osoby, które aspirują do miana liderów zespołów projektowych (Design Lead) lub kierowników zespołów projektowych (Head of Design/Head of UX/Head of Product Design). Program kierowany jest do osób z doświadczeniem min. kilku letnim w roli Senior/Leader UX Design, Product Design, Service Design pracującym w średnich lub dużych międzynarodowych organizacjach.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Studia podyplomowe wymagają zdania egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę. Egzamin odbywa się w jednym terminie dla zainteresowanych Kandydatów. Absolwenci kierunku UX Design/ Product Design z Warszawy, Katowic, Wrocławia nie muszą zdawać egzaminu wstępnego.

Program

Planowany start studiów: luty/ marzec 2020 r.

Ramowy program studiów

BLOK Product & Business

 • Inauguracja - 2h
 • Struktury korporacyjne (Corporate Governance) - 4h
 • Modele biznesowe (Business models) - 11h
 • Prognozowanie oraz analiz danych (Forecasting and Impact Measuring) - 24h
 • Strategia Produktu (Product Strategy) - 10h
 • Brand Experience - 10h


BLOK Design & Delivery

 • Design Principles - 6h
 • Projektowanie systemowe (Design Systems) - 13h
 • Doświadczenie klienta (Customer Experience) - 8h
 • Projektowanie komunikacji (Communication Design) - 7h
 • Articulating design decisions - 12h
 • Technologia (Technology stack building) - 9h
 • Rozwój produktu (Product Improvements) - 12h


BLOK Leadership & Management

 • Personal branding - 18h
 • Tożsamość zespołu (Team identity) - 9h
 • Budowanie zespołu (Team building) - 9h
 • Zarządzanie zespołem (Team management) - 13h
 • Konsultacje - 9h
 • Zakończenie studiów (Graduation) - 3h

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Studia podyplomowe wymagają zdania egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę. Egzamin odbywa się w jednym terminie dla zainteresowanych Kandydatów. Absolwenci kierunku UX Design/ Product Design z Warszawy, Katowic, Wrocławia nie muszą zdawać egzaminu wstępnego.

.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat  1 690 zł
2 raty  8 275 zł
1 rata  16 200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00