logo uswps nazwa 3

Studia

Kulturoznawstwo czerpie z rozmaitych „skrzynek narzędziowych” – od etnografii po ekonomikę. Pokazujemy, jak z nich korzystać, by lepiej rozumieć, a może nawet zmieniać otaczający nas świat.

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Humanistycznych

Nauki o kulturze i religii

 • kształcenie bezpłatne
 • tryb stacjonarny

Drzwi do kariery naukowej

Jeśli myślisz o doktoracie, zobacz, co wyróżnia Szkołę Doktorską Uniwersytetu SWPS, dowiedz się, na czym polega nasz autorski model kształcenia i poznaj nowe zasady rekrutacji.
Strona Szkoły Doktorskiej »
FAQs »

 

Organizacja kształcenia

Nasi doktoranci mają bezpośredni kontakt z najwyższej klasy specjalistami w kraju, takimi jak profesorowie: Wiesław Godzic – znany medioznawca i filmoznawca, Dorota Ilczuk – ceniona ekonomistka, teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych. Kadrę stanowią wykładowcy z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w WarszawieInstytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS.

Pod ich okiem przygotowują prace z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-kulturowej: od antropologii współczesności, poprzez analizy z pogranicza kulturoznawstwa i estetyki odniesione do różnych praktyk artystycznych (plastyka, teatr, literatura, praktyki wielo- i intermedialne), po zagadnienia związane z kulturą popularną i nowymi mediami ekspresji i komunikacji oraz ekonomiką kultury.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, warsztatów oraz indywidualnych spotkań z promotorami, co umożliwia zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do prowadzenia zaawansowanych badań kulturoznawczych. Jednocześnie spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Stypendia doktoranckie

Oferujemy bezplatne kształcenie stacjonarne. Przez cały okres nauki doktoranci otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37%, a po ocenie śródokresowej – 57% wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia. Stypendia podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej gromadzą kapitał emerytalny. W praktyce wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi co najmniej: 2104,65 zł netto (przed oceną śródokresową), 3242,29 zł netto (po ocenie śródokresowej).

Doktoranci otrzymują także wsparcie finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Zespoły badawcze

Kształcenie w Szkole Doktorskiej skierowane jest do osób, dla których doktorat jest ważnym etapem na drodze rozwoju kariery naukowej. Z uwagi na inter- i transdyscyplinarny charakter badań kulturoznawczych zapraszamy absolwentów różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

Nasi doktoranci od początku współpracują z zespołem badawczym, którego działalność najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom naukowym. Wspierają wybrane centrum w różnego rodzaju przedsięwzięciach, obserwują pracę badaczy, poznają środowisko, uczestniczą w konferencjach i debatach. Współpraca z naukowcami umożliwia zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia zaawansowanych badań kulturoznawczych.

Kandydaci powinni zapoznać się z opisem naszych centrów i zespołów badawczych oraz listą promotorów działających w poszczególnych jednostkach i zastanowić się, do którego centrum/zespołu chcieliby dołączyć. To pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS.

Szkoła Doktorska przyjmuje także stypendystów programów badawczych prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu SWPS. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale rekrutacyjnej.

Program mentoringowy

Uczestnicy Szkoły Doktorskiej mogą skorzystać z innowacyjnego programu mentoringowego, którego celem jest zagwarantowanie dodatkowego wsparcia na drodze do doktoratu. Na program składają się warsztaty grupowe oraz spotkania peer-mentoringowe sprzyjające integracji środowiska doktorantów i wymianie doświadczeń. Nieformalna atmosfera zajęć daje możliwość m.in. podzielenia się swoimi pomysłami, przedyskutowania wątpliwości, zasięgnięcia porady kolegów i koleżanek. Ważnym elementem programu są indywidualne konsultacje z ekspertem ds. mentoringu i rozwoju kariery ukierunkowane na pomoc w zakresie planowania pracy, wyznaczania celów oraz radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby rozpoczynające karierę naukową.

Jesteśmy pierwszą polską instytucją, która została członkiem brytyjskiej organizacji Vitae, wspierającej działalność badawczą i rozwój karier naukowców z całego świata. Dzięki tej współpracy nasi doktoranci mogą korzystać z profesjonalnej platformy, która pozwala nawiązać kontakty w środowisku międzynarodowym i umożliwia dostęp do materiałów, webinarów oraz poradników zawierających informacje pomocne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Ważne terminy

 • 1 kwietnia - 30 czerwca 2021 r.

Rozmowy z potencjalnymi promotorami i kierownikami centrów/zespołów badawczych

 • 1-11 lipca 2021 r.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i dostarczanie kserokopii dokumentów

 • do 20 sierpnia 2021 r.

Ocena aplikacji rekrutacyjnych

 • 21 sierpnia -10 września 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

 • po 18 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników

 • po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej

Dostarczenie oryginałów dokumentów

Zobacz nasze centra i zespoły badawcze

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

Centrum łączy praktyków i teoretyków działających w obszarze gospodarki kreatywnej. Nie tylko analizuje rozwój gospodarki kreatywnej, lecz także pobudza jej rozwój w Polsce i Europie. W tym celu współpracuje z indywidualnymi osobami oraz instytucjami sektora publicznego, prywatnego, komercyjnego oraz non-profit.

 

kontakt

strona www

Zespół filmoznawczy

Zespół zajmuje się badaniami nad filmem polskim i zagranicznym w kontekście społecznym, kulturowym oraz historycznym. W kręgu zainteresowań naukowców z zespołu znajdują się także antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.

 

kontakt

Zespół humanistyki cyfrowej

Zespół zajmuje się badaniami usieciowionych mediów cyfrowych, zwłaszcza empirycznymi badaniami osadzonymi w perspektywie materialistycznej, co nie wyklucza jednak możliwości prowadzenia analiz historycznych, zwłaszcza uwzględniających narzędzia wypracowane przez archeologię mediów. Aktualnie prowadzone projekty obejmują entograficzne badanie użytkowniczek i użytkowników smartfonów, publiczności gier sieciowych oraz tzw. skrzywienia algorytmicznego.

 

kontakt

Promotorzy naukowi 2021/2022

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o drodze do doktoratu, współpracy z zespołami badawczymi, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

 

Wybór centrum lub zespołu badawczego i promotora

 • Przed rozpoczęciem rekrutacji kandydaci mogą odbywać rozmowy z potencjalnym promotorem naukowym i kierownikiem centrum badawczego lub zespołu badawczego, którego członkiem jest promotor (wybranymi zgodnie z zainteresowaniami badawczymi kandydatów) – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.
 • Sprawdź obszary działalności jednostek badawczych wymienionych na stronie i wybierz centrum lub zespół, z którym chciałbyś współpracować. Zapoznaj się z biogramami promotorów z danego centrum lub zespołu, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów. Biogramy promotorów będą dostępne w marcu 2021 roku.
 • Skontaktuj się z wybranym centrum lub zespołem badawczym. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chciałbyś przygotowywać pracę doktorską.
 • Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora, poproś kierownika centrum lub lidera zespołu badawczego o rekomendację do podjęcia współpracy.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Rejestracja w systemie od 1 do 11 lipca 2021 roku
  • Wypełnij formularz rekrutacyjny.
  • Załącz skany wymaganych dokumentów (w formacie jpg lub pdf).
  • Skontaktuj się z wybranym centrum lub zespołem badawczym. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chciałbyś przygotowywać pracę doktorską.
  • Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora, poproś kierownika centrum lub lidera zespołu badawczego o rekomendację do podjęcia współpracy – wzór pisma »
 2. Dostarczenie kserokopii dokumentów do Biura Szkoły Doktorskiej do 11 lipca 2021 roku
  • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla danej dyscypliny
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia)
  • projekt konspektu przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w warunkach rekrutacji
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • formalną akceptację centrum badawczego lub zespołu badawczego
  • oświadczenie dotyczące pozostawania w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację do Szkoły Doktorskiej, w następujący sposób:
  • preferowana forma dostarczenia: tradycyjną pocztą (lub kurierem) na adres odpowiedniego Biura ISD (Warszawa lub Wrocław). Dokumenty należy przesłać w formie kserokopii
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (wymagane jest stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa »). Dokumenty składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) muszą być podpisane przez kandydata.
 3. Rozmowy kwalifikacyjne od 21 sierpnia do 10 września 2021 roku
  • O szczegółowych terminach rozmów kandydaci będą informowani drogą mailową lub za pomocą systemu rekrutacyjnego.
  • O możliwości przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej online kandydaci zostaną powiadomieni elektronicznie.
 4. Egzamin językowy
  • Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR), będą zobowiązani do samodzielnego przygotowania i przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej konspektu rozprawy doktorskiej w języku angielskim.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji po 18 września 2021 roku
  • Ogłoszenie osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (indywidualne konto kandydata).
 6. Przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu (warunek konieczny) po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej
  • Po zakwalifikowaniu się do Szkoły Doktorskiej niezbędne jest przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu w odpowiednim Biurze ISD w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Finansowanie kształcenia
Tryb stacjonarny
kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MEiN
Stypendia doktoranckie
Przez cały okres nauki wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37% (przed oceną śródokresową) i 57% (po ocenie śródokresowej) wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra.
Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi:
przed oceną śródokresową po ocenie śródokresowej
2104,65 zł netto 3242,29 zł netto

Kontakt

 • 22 517 99 03
 • szkoladoktorska@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Obsługa Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej będzie realizowana wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. W sprawach wymagających osobistej wizyty w biurze, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

Opłata rekrutacyjna

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

 

The Challenges of Humanities of the 21st Century

„Wyzwania humanistyki XXI wieku” to cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z rożnych dziedzin związanych z szeroko pojętą humanistyką. Po wykładzie doktoranci zasiadają z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole. Nieformalna atmosfera sprzyja nieskrępowanej dyskusji oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować stażami naszych doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych.
Więcej informacji »

Slider