Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Rafał Muniak

 

Rafał Muniak

 

Profil zawodowy

Magister inżynier Ekonomii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1995 - 2000), absolwent studiów podyplomowych „Dyrektorzy Finansowi” (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 2012-2013). Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych projektów pod kątem finansowym, między innymi: prowadził sprawozdawczość w projekcie „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałanie 2.1.1., wykonywał analizy finansowe oraz prowadził księgowość dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, zarządzał projektem typu STREP (Specific Targeted Research Project eGov-Bus.), finansowanym w ramach Priorytetu 2: „Information Society Technologies” w Szóstym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Był członkiem zespołu do spraw opracowania strategii Warszawskiego Parku Technologicznego oraz członkiem grupy doradczej oceniającej biznesplany firm aplikujących do Inkubatora Technologicznego Warszawskiego Parku Technologicznego. Wdrażał projekt: „Fabryka Innowacji ” w zakresie zadań zleconych PJWSTK przez Lidera Projektu zgodnie z harmonogramem i planem rzeczowo–finansowym.
Prowadzi zajęcia z finansów, rachunkowości, przedsiębiorczości innowacyjnej, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami. Przygotowuje pod względem finansowym wnioski dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej dla uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.