Aby wyświetlić szczegółowe zasady rekrutacji, wybierz interesujący cię poziom studiów z listy po lewej stronie.

Studia I stopnia (wstęp wolny i progi punktowe)

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • świadectwo dojrzałości,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z egzaminów językowych (dotyczy kierunku Filologia oraz studiów w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj »

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawienie błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcję, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajdziesz tutaj »

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli w momencie aplikowania na studia nie masz ukończonych 18 lat, musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te pobierz, wydrukuj, a następnie podpisane przez ciebie i opiekuna prawnego zeskanuj i załącz do formularza rekrutacyjnego na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego (dotyczy kierunku Filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj »
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18. roku życia.

6. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, musisz dostarczyć do uczelni ww. dokumenty. Pamiętaj, że proces rekrutacji nie zostanie pomyślnie zakończony, jeśli zgodność kopii świadectwa dojrzałości z oryginałem nie zostanie przez nas poświadczona.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Studia I stopnia z listami rankingowymi

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego

Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcja, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Oczekuj na wynik kwalifikacji na listę rankingową

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych otrzymasz informację o tym, że bierzesz udział w kwalifikacji na listę rankingową. Wynik postępowania zostanie opublikowany w formularzu rekrutacyjnym w terminach wskazanych w udostępnionym tam harmonogramie.

5. Zapoznaj się z umową elektroniczną

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli w momencie aplikowania na studia nie masz ukończonych 18 lat, musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

6. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18. roku życia,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji.

7. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Zwróć uwagę na terminy wysyłania dokumentów, które rozpisane są w harmonogramie udostępnionym na stronie formularza rekrutacyjnego.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Studia II stopnia (wstęp wolny i progi punktowe)

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • dyplom oraz suplement do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, a w przypadku braku suplementu – kartę przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
 • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z egzaminów językowych (dotyczy kierunku Filologia oraz kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim). Lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni.

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawienie błędów przed przyniesieniem oryginałów do Biura.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcja, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronach kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po wprowadzeniu wymaganych danych w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli w momencie aplikowania na studia nie masz ukończonych 18 lat, musisz dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te pobierz, podpisz, zeskanuj i załącz do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:

 • oryginał/odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, w przypadku braku suplementu – oryginał karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego (dotyczy kierunku Filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj »
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura rekrutacji.

6. Dostarcz oryginały dokumentów do Biura Rekrutacji

W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni dyplom oraz suplement do dyplomu w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Studia II stopnia z listami rankingowymi

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • dyplom oraz suplement do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, a w przypadku braku suplementu – kartę przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
 • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z egzaminów językowych (dotyczy kierunku Filologia oraz na studiów w języku angielskim). Lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni.

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawienie błędów przed przyniesieniem oryginałów do Biura.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcja, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronach kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Oczekuj na wynik kwalifikacji na listę rankingową

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych otrzymasz informację o tym, że bierzesz udział w kwalifikacji na listę rankingową. Wynik postępowania zostanie opublikowany w formularzu rekrutacyjnym w terminach wskazanych w udostępnionym tam harmonogramie.

5. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po wprowadzeniu wymaganych danych w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli w momencie aplikowania na studia nie masz ukończonych 18 lat, musisz dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te pobierz, podpisz, zeskanuj i załącz do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

6. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:

 • oryginał/odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, w przypadku braku suplementu – oryginał karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego (dotyczy kierunku Filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj »
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura rekrutacji.

7. Dostarcz oryginały dokumentów do Biura rekrutacji

W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni dyplom oraz suplement do dyplomu w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Jednolite studia magisterskie (wstęp wolny i progi punktowe)

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • świadectwo dojrzałości,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z egzaminów językowych (dotyczy kierunku Filologia oraz studiów w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj »

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawienie błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcję, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajdziesz tutaj »

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli w momencie aplikowania na studia nie masz ukończonych 18 lat, musisz dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te pobierz, podpisz, zeskanuj i załącz do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego (dotyczy kierunku Filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj »
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18. roku życia,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura rekrutacji.

6. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, musisz dostarczyć do uczelni ww. dokumenty. Pamiętaj, że proces rekrutacji nie zostanie pomyślnie zakończony, jeśli zgodność kopii świadectwa dojrzałości z oryginałem nie zostanie przez nas poświadczona.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Jednolite studia magisterskie dla magistrów i licencjatów (o przyjęciu decyduje kolejność poprawnego ukończenia procesu rekrutacji)

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszenioweg:

 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź jednolitych studiów magisterskich),
 • suplement do ww. dyplomu (od 2005 r.) lub indeks z uzupełnioną liczbą godzin oraz ocenami.

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawienie błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcję, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajdziesz tutaj

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będzie można dostarczyć je do Biura rekrutacji:

 • oryginał/odpis/kopię poświadczoną notarialnie świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • oryginał/odpis/kopię poświadczoną notarialnie dyplomu studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • oryginał/odpis/kopię poświadczoną notarialnie suplementu do ww. dyplomu (od 2005 r.) lub indeksu z podaną liczbą godzin oraz ocenami,
 • ankietę osobową wygenerowaną z formularza rekrutacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości, kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura rekrutacji.

6. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, musisz dostarczyć do uczelni ww. dokumenty. Na ten kierunek liczy się kolejność zgłoszeń, więc o przyjęciu będzie decydować data nadania dokumentów drogą pocztową bądź ich fizyczne dostarczenie do Biura Rekrutacji. Pamiętaj, że proces rekrutacji nie zostanie pomyślnie zakończony, jeśli zgodność kopii świadectwa dojrzałości, zgodność kopii dyplomu oraz zgodność kopii suplement z oryginałem nie zostanie przez nas poświadczona.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Jednolite studia magisterskie z listami rankingowymi

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego

Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcja, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Oczekuj na wynik kwalifikacji na listę rankingową

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych otrzymasz informację o tym, że bierzesz udział w kwalifikacji na listę rankingową. Wynik postępowania zostanie opublikowany w formularzu rekrutacyjnym w terminach wskazanych w udostępnionym tam harmonogramie.

5. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli w momencie aplikowania na studia nie masz ukończonych 18 lat, musisz dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

6. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18. roku życia,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.

7. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Zwróć uwagę na terminy wysyłania dokumentów, które rozpisane są w harmonogramie udostępnionym na stronie formularza rekrutacyjnego.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym kierunku studiów podyplomowych w okienku: „Aplikuj teraz”. W czasie wypełniania formularza prosimy o podanie danych osobowych i załączenie skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni oraz w przypadku niektórych kierunków dodatkowych dokumentów - szczegółowe wymogi są opisane na stronie każdego kierunku w zakładce: „Rekrutacja”.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Po wypełnieniu formularza kandydat otrzyma powiadomienie o statusie jego aplikacji.

W przypadku kierunków, na których wymagana jest rozmowa rekrutacyjna, Uczelnia kontaktuje się z kandydatem celem umówienia spotkania rekrutacyjnego. Podstawą przyjęcia jest tu wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.