Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Honorowi Członkowie Senatu

float_intro: images-old/profesorowie-eliasz-i-strelau2.jpg

Profesorowie Andrzej Eliasz i Jan Strelau – wybitni polscy psychologowie, wyjątkowo zasłużeni dla naszej społeczności – zostali wybrani na Honorowych Członków Senatu Uniwersytetu SWPS. Prof. Eliasz był założycielem i pierwszym rektorem uczelni. Jego wieloletnia praca zadecydowała o sukcesie, jakim jest uzyskanie statusu pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce. Prof. Strelau był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii oraz wieloletnim prorektorem ds. nauki. W uzasadnieniu decyzji podkreślono ich ogromny wkład w rozwój nauki i naszej instytucji.

Jednomyślny wybór

Prof. Dariusz Doliński, przewodniczący Konwentu Godności Honorowych, podczas poprzedniego posiedzenia Senatu dnia 3 marca 2017 r. przedstawił zebranym wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego Senatu prof. Andrzejowi Eliaszowi oraz prof. Janowi Strelauowi. 

W uzasadnieniu wniosku prof. Doliński podkreślił, że prof. Eliasz należy do wąskiego grona najwybitniejszych polskich psychologów. Jego dorobek naukowy, publikowany w kraju i zagranicą, w istotny sposób przyczynił się do zrozumienia roli różnic indywidualnych w funkcjonowaniu człowieka. 

Dla środowiska Uniwersytetu SWPS jest wyjątkową postacią. Jego wieloletnia wytężona praca, zachowywanie najwyższych akademickich standardów i konsekwencja w działaniu sprawiły, że Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 1 czerwca 2015 r. stała się pierwszym (i jak dotychczas jedynym) prywatnym uniwersytetem w Polsce.

„Prof. Jan Strelau jest jednym z najbardziej znanych na świecie polskich naukowców” – zaznaczył w uzasadnieniu wniosku prof. Doliński. Wybitne dokonania profesora w dziedzinie psychologii różnic indywidualnych stanowią oryginalny i trwały wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny naukowej. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich psychologów. Jego dorobek naukowy doceniło kilka uniwersytetów (w tym nasz), przyznając mu tytuły doktora honoris causa, a także wiele prestiżowych nagród. Należy podkreślić ogromny wkład prof. Strelaua w osiągnięcie przez Uniwersytet SWPS obecnej pozycji. 

Przedstawicie Senatu jednomyślnie zagłosowali za wyborem nowych członków, a wynik głosowania został przyjęty owacją na stojąco.

Doniosła uroczystość

Podczas dziesiejszej uroczystości (28 kwietnia 2017 r.) w imieniu Senatu Uniwersytetu SWPS kwiaty i okolicznościowe dyplomy wręczył rektor prof. Roman Cieślak. Opowiedział też dwie anegdoty, które doskonale obrazują znaczenie, jakie dla naszej społeczności mieli, i mają, profesorowie Eliasz i Strelau. „Zabieram Strelaua na majówkę” – mówiła z uśmiechem studentka psychologii, dźwigając podręcznik autorstwa profesora.

„Uczelnia Eliasza” – to z kolei dosyć częste określenie naszego uniwersytetu w środowisku akademickim, chociażby na ostatnim kongresie Narodowego Centrum Nauki, w którym brałem udział – wspominał prof. Cieślak. 

strelau hcs

eliasz hcs

Wyjątkowa atmosfera Uniwersytetu SWPS

Prof. Strelau podkreślił, że jest to dla niego moment wyjątkowy, ponieważ dzieli dzisiaj honor z prof. Eliaszem, jego pierwszym doktorem i wieloletnim współpracownikiem. Wspominał moment, w którym prof. Eliasz zaproponował mu objęcie stanowiska dziekana Wydziału Psychologii na naszej uczelni. Profesor w wystąpieniu podkreślił wyjątkową atmosferę panującą w murach Uniwersytetu SWPS. Dziękował zarówno kolegom naukowcom, jak i pracownikom administracyjnym.

Stworzyć instytucję, z której będziemy dumni

Prof. Eliasz wspominał kongres Firma-Idea: Zarządzanie – Ludzie – Wartości, w którym uczystniczył kilka dni temu. „Firma nie może imitować innych firm. To nie zysk, a jakość i wartości firmy zapewnią jej rynkowy sukces” – to wnioski z wystąpienia prof. Jerzego Hausnera. Przypomniał, że właśnie te wartości przyświecały mu, gdy tworzył naszą uczelnię i nią kierował. 

„Czerpiąc z wzorców najlepszych uczelni zagranicznych, stworzyliśmy własne nowatorskie rozwiązania, które dziś stały się standardem. Stawialiśmy na jakość, interdyscyplinarność oraz wyjątkową kadrę naukową” – mówił prof. Eliasz. Podkreślił, że jego ideą było stworzenie uczelni, z której społeczność byłaby dumna. „Miałem ogromne szczęście, że pracowałem z Państwem. To dzięki Wam zmuszałem się do ciągłego rozwoju. Dziękuję” – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie.

Mamy wielki przywilej znać osoby, które są symbolami nauki i naszej uczelni. 

prof. Roman Cieślak

Prof. dr hab. ANDRZEJ ELIASZ

eliasz andrzej

Prof. Andrzej Eliasz pełnił funkcję rektora Uniwersytetu SWPS przez 20 lat. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Powierniczej naszej uczelni. Oprócz ustawicznych działań na rzecz jakości polskiego szkolnictwa wyższego, reformowania i unowocześniania programów kształcenia, pełnił liczne funkcje naukowe, społeczne i administracyjne, m.in.: zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii PAN, przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości, redaktora naczelnego „Studiów Psychologicznych” oraz redaktora konsultanta „European Journal of Personality Psychology”. Działał w Prezydium KRASP oraz w Radzie do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych, kształtowaniu się temperamentu w rozwoju człowieka i psychologii ekologicznej. Jego wieloletnie badania nad temperamentem i systemem związków temperamentu z cechami osobowości oraz środowiskiem doprowadziły do sformułowania Transakcyjnego Modelu Temperamentu. Idee tam zawarte zostały włączone do różnych badań nad temperamentem. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu, m.in.: „Temperament a system regulacji stymulacji”, „Ryzyko chorób psychosomatycznych: Środowisko i temperament a wzór zachowania”, „Advances in research on temperament”.

Prof. dr hab. JAN STRELAU

strelau jan

Prof. Jan Strelau związany jest z Uniwersytetem SWPS od 2001 roku – był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, przez 10 lat pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury. Był pierwszy przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984-1988) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Różnic Indywidualnych (1993-1995), wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS, 1996-2000) oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (2002-2006).

Profesor jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie psychologii różnic indywidualnych, twórcą Regulacyjnej Teorii Temperamentu. Jest także redaktorem naukowym i współautorem 3-tomowego podręcznika „Psychologia” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000), za który – razem z prof. Dariuszem Dolińskim – w 2009 roku otrzymał pierwszą Nagrodę Teofrasta.

Opublikował około 200 prac, w tym 31 książek, których jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym. Do najbardziej znaczących należą monografie: "Temperament, Activity, Personality" (1983, Academic Press; przekład polski PWN, 1985), "Temperament: A Psychological Perspective" (1998, Plenum Press; przekład polski „Psychologia temperamentu”, PWN, 1998) oraz „Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania” (SCHOLAR, 2014).

Laurat licznych nagród naukowych i odznaczeń, m. in. (New Europe Prize for Higher Education and Research oraz Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, tzw. Polski Nobel). Jest doktorem honoris causa czterech uczelni, w tym Uniwersytetu SWPS.