Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jesteśmy w czołówce grantobiorców NCN

float_intro: images-old/2015/ncn-22.jpg

Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowsze statystyki pozyskiwania grantów w latach 2011–2019. Uniwersytet SWPS ponownie znalazł się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce aplikujących o środki na badania z zakresu nauk humanistyczno-społecznych. Intensywna działalność naszych naukowców, doskonałe zaplecze badawcze, dobra administracja i sprawne zarządzanie projektami – to nasze atuty, z których możemy być dumni.

4. miejsce w naukach humanistyczno-społecznych

Według rankingu grantobiorców uczelnie, które otrzymały najwięcej funduszy na badania w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, to Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet SWPS. Jesteśmy zatem 4. ośrodkiem w kraju z najwyższym dofinansowaniem na łączną kwotę 72 mln zł. Dzięki tak dużemu wsparciu NCN zrealizowaliśmy w sumie 175 projektów, co daje nam 7. miejsce pod względem liczby przyznanych grantów. Wyprzedzamy tym samym wiele znamienitych uniwersytetów i jednostek badawczych, w tym instytuty Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy także niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych.
Więcej informacji »

stat. ncn kwotowe

Wykres 1. Kwota (zł) wniosków zakwalifikowanych do finansowania w NCN w latach 2011-2019 w grupie nauk humanistyczno-społecznych

stat. ncn liczbowe

Wykres 2. Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania w NCN w latach 2011-2019 w grupie nauk humanistyczno-społecznych

1. miejsce w psychologii

Coroczne zestawienia NCN pokazują, że Uniwersytet SWPS jest jednym z najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce. W samym 2019 roku otrzymaliśmy ponad 16 mln dofinansowania na realizację kolejnych 30 projektów naukowych.

Nasza uczelnia skupia ekspertów z wielu dziedzin. Prowadzimy badania w zakresie nauk prawnych, socjologii, politologii, kultury i sztuki, ale naszą dyscypliną wiodącą jest psychologia. W 2019 roku złożyliśmy w NCN 46 wniosków o granty na projekty psychologiczne, z czego aż 18 zostało zakwalifikowanych do finansowania. W sumie dostaliśmy prawie 11,5 mln zł. Żadna inna instytucja nie otrzymała tak wysokich środków. Zajęliśmy pierwsze miejsce wśród jednostek ubiegających się o granty w tej dyscyplinie – zarówno pod względem liczby projektów, jak i kwoty przyznanej na ich realizację.

Aktywne pozyskiwanie grantów

Nasi naukowcy prowadzą liczne projekty badawcze, których wyniki są publikowane w prestiżowych pismach polskich i zagranicznych oraz wdrażane w różnych obszarach gospodarki. Co roku uczelnia otwiera nowe laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt. Profesjonalne wsparcie administracyjne gwarantuje wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Korzystamy także z funduszy strukturalnych. Obecnie prowadzimy ponad 220 projektów badawczych na kwotę prawie 108 milionów zł.
Więcej informacji »

Aż 9 laureatów najnowszych konkursów NCN

W maju NCN ogłosiło wyniki najnowszych konkursów, w których Uniwersytet SWPS otrzymał zgodę na finansowanie aż 9 projektów. Na szczególną uwagę zasługują wyniki konkursu Preludium Bis – po raz pierwszy doktorant otrzymuje nie tylko środki na prowadzenie badań, lecz także stypendium na cały okres nauki w szkole doktorskiej. Wszystkie złożone przez nas wnioski otrzymały decyzję pozytywną.
Więcej informacji »

Projekty, które otrzymały finansowanie w najnowszych konkursach:

  • Sieci społeczne a potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość, kierownik projektu dr Katarzyna Growiec, kwota finansowania: 508 920 zł;
  • Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę. Badania mechanizmu i warunków granicznych relacji między nudą i nadmiarowymi zachowaniami konsumenckimi, kierownik projektu dr hab. Agata Gąsiorowska, kwota finansowania: 532 776 zł;
  • Zaufanie do Sztucznej Inteligencji, kierownik projektu dr Katarzyna Samson, kwota finansowania: 640 176 zł;
  • Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych, kierownicy projektu dr hab. Marcin Rzeszutek/dr hab. Ewa Gruszczyńska, kwota finansowania: 252 000 zł;
  • Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Przejściach Transnarodowych i Formowaniu Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Polsce, kierownik projektu mgr Angela Popyk, kwota finansowania: 95 879 zł;
  • Wpływ koordynacji interpersonalnej na efekt ekstrapolacji. Zrozumienie rozprzestrzeniania się skutków naśladownictwa, kierownik projektu dr hab. Wojciech Kulesza, kwota finansowania: 495 840 zł;
  • Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli niezwiązanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne, kierownik projektu dr Monika Kornacka, kwota finansowania: 1 678 176 zł;
  • Czy powtarzalna irracjonalność jest adaptacyjnie racjonalna? Rola zdolności numerycznych i selekcji strategii decyzyjnych w wyborach w warunkach ryzyka i niepewności, kierownik projektu dr hab. Jakub Traczyk, kwota finansowania: 527 400 zł;
  • Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczna w Polsce po 1989 roku, kierownik projektu prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, kwota finansowania: 939 072 zł.

Łączna kwota dofinansowania na wymienione projekty wynosi prawie 5,5 mln zł. Gratulujemy naszym badaczom i życzymy dalszych sukcesów naukowych.