Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 27, 29

float_intro: images-old/komentarz-do-konstytucji-bidzinski.jpg

Publikacja autorstwa dra hab. Mariusza Bidzińskiego, prof. Uniwersytetu SWPS, zawiera komentarz do dwóch przepisów dotyczących podstawowych elementów związanych z tożsamością narodową i funkcjonowaniem państwa. Art. 27 dotyczy języka urzędowego oraz praw mniejszości narodowych w tym zakresie, zaś art. 29 określa miasto, któremu ustrojodawca powierzył status stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Z recenzji dra hab. Grzegorza Koksanowicza z UMCS w Lublinie:

Z pozoru dość oczywista regulacja zawarta w art. 27 konstytucji w rzeczywistości ma charakter wieloaspektowy. Z tego powodu przedstawienie problematyki związanej z ustanowieniem języka polskiego jako języka urzędowego wymaga w pierwszej kolejności identyfikacji płaszczyzn, dla których ma ona istotne znaczenie. W tym kontekście na podkreślenie zasługuje efekt koncepcyjnej pracy Autora w postaci logicznej konstrukcji opracowania. Kolejność prezentowania poszczególnych zagadnień sprawia, że wywód jest klarowny i spójny.

Za zaletę opracowania uznać należy szerokie ujęcie problematyki związanej z regulacją statusu języka polskiego jako języka urzędowego. Autor w interesujący sposób przedstawia znaczenie art. 27 konstytucji dla funkcjonowania państwa jak i osób zamieszkujących jego terytorium bądź przebywających na jego terenie. Ukazanie szeregu powiązań normy art. 27 konstytucji z innymi normami konstytucyjnymi obrazuje rzeczywistą rolę tej regulacji.

dr hab. Grzegorz Koksanowicz

Interesującym wątkiem jest zagadnienie używania języka polskiego przed organami wymiaru sprawiedliwości. Eksponowanie przez Autora tego elementu jest zabiegiem słusznym. Kwestia ta ma bowiem istotne znaczenie dla osób nie władających językiem polskim, przede wszystkim w kontekście gwarancji praw jednostki. Szerokie omówienie znaczenia normy konstytucyjnej wynikającej z art. 27 konstytucji w tym obszarze, stanowi istotną wartość opracowania.

W odniesieniu do art. 29 konstytucji skonstatować trzeba, że analiza treści przedmiotowej regulacji stanowi udany zabieg omówienia szczególnych funkcji i zadań miasta będącego stolicą państwa z rolą tego miasta jako elementu struktury samorządu terytorialnego. Za cenne uznać należy rozważania odnoszące się zarówno do kwestii pojęciowych jak również zagadnień historycznych. Autor w intersujący sposób analizuje „podwójną rolę” miasta będącego stolicą państwa i zarazem jednostką samorządu terytorialnego.

W kontekście brzmienia art. 29 konstytucji na uwagę zasługuje fragment rozważań poświęcony modelom ustrojowym stolicy. Omówienie trzech modeli ustroju miasta posiadającego status stolicy oraz ich ocena stwarza szerszą perspektywę poznawczą i pozwala odbiorcy tekstu na zorientowanie się w szczególnej roli, jaką odgrywa miasto będące stolicą państwa. Kreatywne podejście Autora do prezentowanych zagadnień i rzetelne przedstawienie dotychczasowych ustaleń doktryny i orzecznictwa w analizowanym obszarze, skutkuje kompletnością wywodu.

Na koniec warto odnotować fakt zebrania i wykorzystania przez Autora obszernej literatury przedmiotu. W konkluzji stwierdzić należy, że recenzowany komentarz spełnia wymogi stawiane tego rodzaju opracowaniom i zasługuje na opublikowanie. Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla osób zainteresowanych prawem konstytucyjnym ale także dla praktyków.

komentarz do konstytucji wyroznioneKsiążka ukazała się w wydawnictwie Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

Mariusz Bidziński

dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS – konstytucjonalista, członek Zespołu Doradców do spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu, partner w Chmaj i Wspólnicy sp.k., pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu SWPS, członek rad programowych i naukowych w czasopismach naukowych. Wykładał na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych (WSP TWP, WSGN, Akademia Łazarskiego, Università degli Studi di Sassari), członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autor lub współautor licznych pozycji książkowych i publikacji zbiorowych, jak również komentator i autor opinii dotyczących projektów ustaw i innych aktów prawnych. Zobacz biogram »