Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia

WSZJK, czyli co?
Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) to zbiór procedur, zasad i instrukcji umożliwiających systematyczne doskonalenie procesów kształcenia studentów na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych na naszej uczelni. Procedury i zasady dotyczą najistotniejszych kwestii studenckich, takich jak ewaluacja zajęć, tworzenie i doskonalenie programów studiów, hospitacji zajęć, metod i sposobów realizacji efektów uczenia się, a także rozwoju kompetencji nauczycielek i nauczycieli akademickich.

Po co nam rozwiązanie systemowe

Uniwersytet tworzy system po to, aby monitorować proces kształcenia, zbierać i gromadzić dane i wykorzystywać je do doskonalenia jakość edukacji osób studiujących.

Potrzebujemy spójnego systemu, który pozwoli nam scalić dobre praktyki i rozwiązania z poszczególnych wydziałów, zastosowane w ramach określonych kierunków, a także ujednolicić standardy zapewniające jakość kształcenia np. w obszarze tworzenia nowych kierunków studiów.

Potrzebujemy tego, aby myśląc o Uniwersytecie SWPS, wystarczyło stwierdzenie: ta uczelnia oznacza wysoką jakość kształcenia.

Nasz system ma być odpowiedzią na pytanie, jak z rekrutowanych studentów wykształcić najlepszych absolwentów, a także jakie procedury czy instrukcje są potrzebne, by wspierać studentów w ścieżce kształcenia.

Jaki jest nasz cel nadrzędny

Uporządkowanie i rozwój procesów organizujących dydaktykę w całym Uniwersytecie. Uspójnienie i ujednolicenie procedur, instrukcji wspierajacych i doskonalących jakość kształcenia w ramach wszystkich prowadzonych kierunków.

Jaki ma być WSZJK na Uniwersytecie SWPS
Sprawnie zarządzany, spójny i stale doskonalący się

 1. Sprawne zarządzanie: to koordynacja działań wewnątrz- i międzywydziałowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach kształcenia.
 2. Kompleksowy i spójny: system jest zbiorem powiązanych ze sobą celowych procesów, procedur i zasad zapewniających jakość kształcenia; spójny z misją i strategią Uniwersytetu SWPS.
 3. Stale ewaluowany: cykliczne poddawanie autorefleksji przygotowanych procedur i analiza uzyskanych z ich pomocą danych (np. dane z ewaluacji czy hospitacji zajęć) pod kątem celów związanych z doskonaleniem jakości kształcenia.

Mapa procesów

WSZJK koncentruje się wokół osoby studiującej. Pracownicy pionu akademickiego i pionu organizacyjnego Uniwersytetu SWPS analizują procesy kształcenia obejmujące pełen cykl życia studenta, zaczynający się od rekrutacji i trwający aż do dyplomowania – Główne Procesy Kształcenia.

Jednocześnie w systemie pojawiają się Procesy Wspierające i Wspomagające związane z doskonaleniem kompetencji kadry akademickiej, podnoszeniem poziomu umiędzynarodowienia na poszczególnych kierunkach studiów, infrastrukturą uczelni oraz dostępem do zasobów bibliotecznych. Wraz z tymi procesami realizowane są działania w obszarze Procesów Monitoringu i Kontroli, które pozwalają na analizę wyników monitoringu i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących. Są to również działania realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, związane z tworzeniem i doskonaleniem programów studiów poprzez dostosowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, a także z oceną warunków i sposobów podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Główne Procesy Kształcenia

 1. Tworzenie i doskonalenie programów studiów
 2. Rekrutacja studentów
 3. Onboarding studentów
 4. Organizacja dydaktyki: obsada, wskazanie terminów i miejsc zajęć, rozliczenie zajęć
 5. Realizacja dydaktyki, w tym: weryfikacja osiągania efektów uczenia się
 6. Zarządzanie indywidualnym przebiegiem procesu uczenia się studentów
 7. Organizacja i rozliczanie praktyk studenckich
 8. Dyplomowanie

Procesy Wspierające i Wspomagające

 1. Rekrutacja kadry dydaktycznej
 2. Rozwój kadry dydaktycznej: szkolenia, aktywność naukowa, eksperckość
 3. Pozadydaktyczne wspieranie rozwoju studentów: organizacje studenckie (koła naukowe), stypendia naukowe, VISy, projekty społeczne, konferencje
 4. Wspieranie funkcjonowania studentów: stypendia socjalne, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, oferta sportowa, wydarzenia networkingowe
 5. Zapewnianie infrastruktury i wyposażenia
 6. Zapewnienie dostępu do zasobów bibliotecznych

Procesy Monitoringu i Kontroli

 1. Zapewnianie spójności procesów dydaktycznych ze środowiskiem prawnym
 2. Zapewnienie prawidłowego (terminowego) obiegu dokumentacji (sylabusy, protokoły, modyfikacje programów) + procedura odwoływania zajęć + archiwizacja
 3. Monitorowanie procesu dydaktycznego (ankiety/ hospitacje), weryfikacja i monitorowanie efektów uczenia się (oceny semestralne, przegląd prac cząstkowych, prac dyplomowych)
 4. Ewaluacja programów kształcenia: zgodność z wymogami MEiN/ PKA, ewaluacja biznesowa, losy absolwentów, monitorowanie programów nauczania zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego (stypendia socjalne, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, oferta sportowa, wydarzenia networkingowe)

Zapraszamy do kontaktu
Masz pytanie dotyczące WSZJK? Napisz do nas?

 

Skontaktuj się
z nami

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia

 

Dane teleadresowe

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa