Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości na uczelni

Ustawodawstwo krajowe
Prawo o szkolnictwie wyższym

Zapisy dotyczące zapewnienia jakości na uczelniach są określane i stale nowelizowane w ramach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Obowiązek budowy wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w uczelniach wyższych został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia.

W obowiązującej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązek utrzymywania wysokich standardów kształcenia poprzez doskonalenie systemów zapewnienia jakości został wielokrotnie wskazany i podkreślony jako istotny element funkcjonowania uczelni wyższej.

Przepisy międzynarodowe
System boloński

Europejskie standardy i wskazówki zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym zostały wypracowane w ramach Deklaracji Bolońskiej, a także podczas spotkań ministrów edukacji i szkolnictwa wyższego m.in. w latach 2005 i 2015. Uczelnie ponoszą główną odpowiedzialność za jakość kształcenia i reprezentowanie interesów studentów, pracodawców i społeczeństwa.

Jakość kształcenia powinna być chroniona przez odpowiednie systemy służące rozwijaniu i poprawie jakości oferowanego kształcenia. Wewnętrzne systemy zapewniania jakości powinny dbać o politykę projakościową, m.in. przez okresowy przegląd programów i ich realizacji, odpowiednią jakość kadry dydaktycznej, przejrzysty system weryfikowania efektów uczenia się i dyplomowania czy ewaluację jakości infrastruktury dydaktycznej.