hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 558675

Czy przeciętny Polak interesuje się polityką? Czy zna posłów ze swojego okręgu wyborczego i ministrów rządu? Czy czytał Konstytucję i czy wie jakie przepisy uchwala rząd? Zespół socjologów i politologów z Uniwersytetu SWPS, pod kierownictwem dr hab. Mikołaja Cześnika, prof. Uniwersytetu SWPS, zbada jaki jest stan wiedzy politycznej Polaków i jak ta wiedza wpływa na ich decyzje wyborcze i w konsekwencji na politykę kraju.

 

projekt naukowy

 Wiedza polityczna w Polsce 

 

 

Jednostka realizująca logo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 558 675 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 – wrzesień 2017

 

Czy przeciętny Polak interesuje się polityką? Czy zna posłów ze swojego okręgu wyborczego i ministrów rządu? Czy czytał Konstytucję i czy wie jakie przepisy uchwala rząd? Zespół socjologów i politologów z Uniwersytetu SWPS, pod kierownictwem dr hab. Mikołaja Cześnika, prof. Uniwersytetu SWPS, zbada jaki jest stan wiedzy politycznej Polaków i jak ta wiedza wpływa na ich decyzje wyborcze i w konsekwencji na politykę kraju.

Opis projektu

Założenia i cele

Celem projektu jest analiza stanu wiedzy politycznej Polaków i jej znaczenia dla systemu politycznego. Naukowcy zbadają, czy Polacy są zorientowani w zagadnieniach politycznych i czy ma to znaczenie dla stanu polskiej demokracji. Badania uwzględnią hipotezy badawcze dotyczące ontologii, stanu, dynamiki oraz skutków wiedzy politycznej w Polsce.

Użyteczność wyników

Będzie to pierwsza kompleksowa i usystematyzowana analiza stanu wiedzy politycznej Polaków oraz sposobu rozumienia polityki.

W naukach politycznych funkcjonuje wiele teorii zakładających wybór polityczny jako wypadkową kalkulacji zysków i strat. Do przeprowadzenia takiego rachunku niezbędna jest wiedza na temat polityki. Kompetencje obywatelskie, czyli de facto wiedza polityczna, są również jednym z fundamentów funkcjonowania demokracji. Projekt stawia sobie za cel pierwszą kompleksową i usystematyzowaną analizę stanu wiedzy politycznej Polaków oraz sposobu rozumienia polityki.

dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik projektu

Hipotezy badawcze

Pierwsza grupa dotyczy ontologicznego statusu wiedzy politycznej Polaków. Naukowcy zbadają czy wiedza polityczna jest uniwersalnym, względnie jednorodnym, choć syndromatycznym zjawiskiem czy też jest ona niejednorodnym, wielowymiarowym fenomenem.

Druga grupa hipotez dotyczy stanu wiedzy politycznej w Polsce. Badacze przypuszczają, że wiedza polityczna jest na dość niskim poziomie i jest zróżnicowana międzygrupowo.

Trzecia grupa hipotez dotyczy dynamiki wiedzy politycznej w Polsce. Naukowcy przypuszczają, że wiedza polityczna Polaków poszerzała się w ostatnim ćwierćwieczu, głównie ze względu na intensywną edukację, a jednocześnie pogłębiały się istniejące między grupami społecznymi różnice w zakresie wiedzy politycznej.

Czwarta grupa hipotez dotyczy skutków wiedzy politycznej w Polsce. W tym aspekcie badacze sprawdzą czy wiedza polityczna jest: a) jest silnym korelatem uczestnictwa politycznego; b) jest istotną determinantą stosunku do demokracji i zadowolenia z niej; c) jest silnym korelatem poczucia politycznego sprawstwa. 

Zespół badawczy

258 mikolaj czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, zajmuje się badaniami nad procesem wyborczym
biogram »

258 radoslaw markowski

prof. dr hab.

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki
biogram »

someone

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS 

Michał Wenzel

socjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami polityczynymi
biogram »

258 zerkowska balas

dr

Marta Żerkowska-Balas

politolog, bada mechanizmy kierujące decyzjami wyborców, relacje obywatele - partie polityczne oraz problematykę demokracji
biogram »

someone

dr

Michał Kotnarowski

socjolog, asystent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zajmuje się metodologią badań społecznych, zastosowaniami metod ilościowych oraz analizą zachowań wyborczych

someone

dr

Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

socjolog
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji