hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 194766

Potrzeba posiadania poczucia sensu uznawana jest za jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka i podstawowy motyw społeczny. Nie dla wszystkich jednak potrzeba poczucia sensu jest jednakowo ważna i nie wszyscy jednakowo silnie reagują na jej zagrożenie. Zespół pod kierownictwem dr Katarzyny Centarero zbada, w jaki sposób ludzie różnią się natężeniem potrzeby poczucia sensu i jak wpływa to na ich dobrostan.

projekt naukowy

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych 

w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Próba empirycznej weryfikacji założeń ogólnego modelu podejmowania decyzji

Jednostka realizującawroclaw logo white
Kwota dofinansowania 194 766 PLN 
Jednostka finansującamnisw logo white

Okres realizacji projektu: 2015–2018

Czy osoby o wysokich zdolnościach numerycznych w mniejszym stopniu ulegają negatywnemu wpływowi emocji, a ich postanowienia są rzeczywiście bardziej racjonalne? Zależności między zdolnościami numerycznymi a procesami afektywnymi w trakcie podejmowania ryzykownych decyzji zbada Kamil Fuławka, laureat Diamentowego Grantu, konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Założenia projektu

W ostatnich latach badacze coraz więcej uwagi poświęcają roli emocji w procesie podejmowania decyzji. Przedmiotem prac badawczych są m.in. wpływy emocji wynikających z samej natury decyzji (np. strach przed skutkiem ubocznym leku) oraz oddziaływania emocji niezwiązanych bezpośrednio z procesem decyzyjnym (np. aktualny nastrój). Rezultaty badań systematycznie wykazują, że emocje doświadczane w momencie decyzyjnym mogą skutkować zachowaniem niezgodnym z przewidywaniami normatywnych teorii.

Jednocześnie rośnie zainteresowanie naukowców związkiem zdolności numerycznych z jakością podejmowanych przez ludzi decyzji. Liczne eksperymenty dowodzą, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych częściej podejmują racjonalne decyzje, zarówno w kontekście finansów, jak i zachowań związanych ze zdrowiem. Wpływ na to ma bez wątpienia lepsze rozumienie koncepcji prawdopodobieństwa i adekwatne stosowanie tej wiedzy w codziennym życiu.

Najnowsze i wciąż nieliczne prace z obszaru podejmowania decyzji ryzykownych dotyczą interakcji procesów afektywnych z poziomem zdolności numerycznych. Badacze wykazują na przykład, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych w trakcie podejmowania decyzji w mniejszym stopniu ulegają niekorzystnym oddziaływaniom emocji.

Celem projektu jest weryfikacja założeń modelu wyboru nasyconego emocją oraz identyfikacja roli procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji ryzykownych. Problem ten jest szczególnie ważny w domenie medycznej, gdzie decydentom często towarzyszą intensywne emocje, na których negatywny wpływ najbardziej podatne są osoby o niskich zdolnościach numerycznych.

Kamil Fuławka, kierownik projektu

 Cele projektu

Celem projektu jest szczegółowe zbadanie charakteru interakcji zdolności numerycznych i procesów afektywnych podczas podejmowania decyzji ryzykownych. W badaniach zostaną wykorzystane wystandaryzowane procedury eksperymentalne oraz miary psychologiczne.

Jedna z głównych hipotez badawczych zakłada, że osoby o wysokich zdolnościach numerycznych podejmują lepsze decyzje, również dlatego że doświadczają bardziej adekwatnych emocji związanych z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń.

Dodatkowo, uzyskane wyniki umożliwią weryfikację teoretycznych założeń najnowszego modelu podejmowania decyzji, zgodnie z którym możliwe jest zaistnienie interakcji pomiędzy cechami decydenta a procesami emocjonalnymi, wspólnie kształtującymi proces podejmowania decyzji.

Zespół badawczy

258 kamil fulawka

 

Kamil Fuławka

kierownik projektu
Student psychologii na Uniwersytecie SWPS. Laureat konkursu Diamentowy Grant 2015

kfulawka@st.swps.edu.pl

258 Tomasz Zaleskiewicz

prof. dr hab. 

Tomasz Zaleśkiewicz

opiekun naukowy 

psycholog społeczny, zajmuje się badaniem zachowań ekonomicznych, inwestowaniem pieniędzy czy podejmowaniem decyzji finansowych

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji