Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nowe podejście do metody Design Thinking

Design Thinking (DT) zyskało popularność jako metoda rozwiązywania problemów i generowania pomysłów w kreatywnych zespołach. Jednakże pomimo ogromnego zainteresowania DT nadal mało jest naukowo potwierdzonych dowodów na skuteczność tego narzędzia. Zespół naukowców, którego członkinią była dr Karolina DukałaInstytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, opracował nową, opartą na badaniach empirycznych, metodę Design Thinking.

#jedność grupy #efektywność grupy #design thinking #kreatywna praca w zespole #DTM

Co badaliśmy?

  • Postawiliśmy sobie za cel stworzenie metodologii Design Thinking opartej na badaniach empirycznych i przetestowanie jej skuteczności w zespołach.

W jaki sposób?

Proces tworzenia metody DTMethod odbywał się w następujących etapach:

  1. Przegląd literatury,
  2. Opis DTMethod,,
  3. Weryfikacja koncepcji,
  4. Praktyczne testowanie DTMethod.

Dlaczego to badanie jest ważne?

  • Gdyż stworzyliśmy narzędzie Design Thinking (DTMethod), które okazało się efektywne generowaniu pomysłów i rozwiązań w zdalnej pracy zespołowej. DTMethod można stosować do rozwiązywania różnorakich problemów, na przykład do tworzenia nowych produktów, usług czy procesów. Narzędzie to nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w korzystaniu z Design Thinking, jednak praca zespołu generującego rozwiązania powinna być facylitowa przez osobę przeszkoloną w metodzie Design Thinking.

Głównym atutem DTMethod jest prosta struktura. Jest to zgodne z najnowszą literaturą empiryczną wskazującą, że złożone i/lub niedostatecznie zdefiniowane zagadnienia wymagają jasno zdefiniowanego paradygmatu postępowania. Spójna metodologia stosowania DT, obejmująca podstawowe zasady, role uczestników, narzędzia, koszty i wstępny harmonogram działań pomoże organizacjom wdrożyć Design Thinking jako profesjonalne i narzędzie. Co więcej, dzięki usystematyzowanemu i powtarzalnemu procesowi stosowania Design Thinking więcej organizacji będzie mogło wdrożyć to narzędzie do swojej praktyki. DYTMethod oferuje zunifikowaną i sprawdzoną strukturę, która może być stosowana zarówno do praktycznych projektów jak i w badaniach naukowych.