Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zgoda jako zdarzenie prawa pracy
naukowo-badawczy
realizowany

Zgodajako zdarzenie prawa pracy

Monika Lewandowicz-Machnikowska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Monika Lewandowicz-Machnikowska

prawnik, zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz polityką społeczną

zobacz biogram
wartość projektu: 176 260 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki prawne
jednostka: Instytut Prawa
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022

projekt naukowy

Zgoda 

 jako zdarzenie prawa pracy

 

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania176 260 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 – marzec 2022

 

Określenie „zdarzenie prawne” lub inaczej „fakt prawny”, to termin prawniczy, który umożliwia analizę stosunków społecznych regulowanych przez prawo. Jednym z nieopisanych dotychczas typów zdarzeń prawnych są „zgody” udzielane sobie nawzajem przez strony stosunku pracy oraz inne podmioty będące podmiotami prawa pracy. Wydaje się, że pojęcie zgody kryje różne, co do charakteru prawnego, zdarzenia. Nad wyselekcjonowaniem istniejących przypadków zgody oraz ustaleniem prawnego charakteru poszczególnych przypadków „zgód” pracuje zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS.

Opis projektu

Cele projektu

Dotychczasowe ogólne opracowania na temat zgody, jako zdarzenia prawa pracy pokazują, że istnieje potrzeba badań teoretycznych dotyczących nieopisanych dotychczas typów zdarzeń prawnych, np. „zgód” udzielanych sobie nawzajem przez strony stosunku pracy oraz inne podmioty będące podmiotami prawa pracy, w szczególności zbiorowego prawa pracy oraz te, które nie należą do kategorii podmiotów prawa pracy.

Celem projektu jest wyselekcjonowanie istniejących w obecnie obowiązującym prawie pracy normatywnych przypadków udzielania zgody, a następnie ustalenie charakteru prawnego poszczególnych przypadków „zgód”, z uwzględnieniem statusu prawnego podmiotu upoważnionego przez ustawodawcę do jej udzielenia. Ponadto dokonanie oceny roli „zgody”, jako instrumentu kształtującego treść, a niekiedy legalizującego zachowanie stron indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Zespół badawczy zamierza również opisać model, bądź modele, zgody, jako szczególny rodzaj czynności konwencjonalnej występującej w stosunkach indywidualnego lub zbiorowego prawa pracy.

Metody badawcze

Zespół dr hab. Lewandowicz-Machnikowskiej planuje przeprowadzić interdyscyplinarne badania dotyczące teoretycznej koncepcji „wyrażania zgody” przez podmioty w zakresie stosunków prawa pracy, z uwzględnieniem mechanizmów psychologicznych zachodzących w procesie udzielania zgody przez pracownika. W związku z tym prowadzone w projekcie badania będą łączyły metody stosowane w prawie i psychologii.

Użyteczność wyników

Wyniki badań pomogą udzielić uogólnionej odpowiedzi na pytanie: Jak powinien wyglądać model lub modele czynności w postaci udzielenia zgody, jako szczególnego rodzaju czynności występującej w stosunkach prawa pracy oraz w jaki sposób ustawodawca może posługiwać się tym instrumentem w celu kształtowania stosunków z zakresu prawa pracy.

Zespół badawczy

Grzyb, Tomasz psycholog, zajmuje się psychologią wpływu społecznego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Tomasz Grzyb
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzybtrener uhonorowany Certificate of Appreciation NATO, specjalista w zakresie wpływu społecznego
dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego