hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psycholodzy praktycy

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neuropsychologia kliniczna
i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

kieorwnik neuropsychologia metta pieszka"Myślę, że studiowanie neuropsychologii jest bardzo ciekawe. Pozwala uzupełnić wiedzę o człowieku. Umożliwia lepsze rozumienie człowieka. Integruje w naszym umyśle obraz człowieka, tak często podzielonego na: „biologicznego" i „psychicznego". Otwiera nas i uwrażliwia na złożoność relacji: człowiek- otoczenie, mózg-zachowanie. Podjęcie kształcenia w tym zakresie pozwala analizować zjawiska psychopatologiczne w kategoriach wykraczających poza historyczne, jakkolwiek bardzo popularne, podejście związane z pojęciem „organiczności", by ostatecznie odseparować się od pojęcia „organiki". Moją intencją jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, w tym zaprezentowanie procesu diagnozy, badania, wnioskowania, specyfiki klinicznego myślenia neuropsychologicznego i analizy przypadków. W tym kontekście nie mogło zabraknąć rozważań, zarówno na temat neuroanatomii funkcjonalnej, neuropsychiatrii rozwojowej, jak i neurologii klinicznej czy mózgowych mechanizmów zachowania z perspektywy neuroobrazowania. Chciałam zaproponować program, który sama chciałabym realizować w ramach mojego własnego kształcenia z zakresu neuropsychologii. Mam nadzieję, że mi się to udało."

Joanna Metta-Pieszka
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Psycholodzy praktycy zainteresowani neuropsychologią oraz diagnozą neuropsychologiczną, gotowi do rozwoju wiedzy w dziedzinie neuropsychologii klinicznej jako nauki interdyscyplinarnej, obejmującej elementy neurologii, neuroanatomii funkcjonalnej, neuroradiologii, neuropsychiatrii.

Warunkami podjęcia studiów są:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów)
 • bieżąca aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną, diagnozą psychologiczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu). Posiadanie stałego kontaktu z pacjentami umożliwiającego przygotowanie opisu przypadku z praktyki własnej realizowanego w trakcie kształcenia.

CEL

Celem studiów jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, nabycie przez słuchaczy studiów umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej oraz poznanie metod terapeutycznych wybranych deficytów mózgowych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego, omówienie problematyki związanej z relacją mózg-zachowanie, klinicznym myśleniem neuropsychologicznym, badaniem i diagnozą, przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów tych zagadnień, w tym problemów współczesnej neuropsychologii.

Dlaczego warto?

 1. Możliwość zdobycia kompetencji w obszarze o znacznym deficycie specjalistów.
 2. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów – praktyków.
 3. W trakcie studiów zapoznanie z szerokim spektrum narzędziami diagnozy neuropsychologicznej, w tym:
 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Test Rysowania Zegara (CDT)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Addenbrooke's Cognitive Examination- III (ACE-III)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Kolorowy Test Połączeń

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie studiów obejmować będzie obecność na zajęciach, testy wiedzy oraz opis przypadku z praktyki własnej.

Zasady przyjęcia na studia:

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Program

Program studiów zawiera 210 godzin dydaktycznych.

MODUŁ I
WPROWADZENIE DO NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 • Ocena neuropsychologiczna w warunkach praktyki klinicznej.
 • Poglądy na temat związku mózg - zachowanie i podstawy mózgowej organizacji funkcji psychicznych.

MODUŁ II
WSPÓŁCZESNA NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

 • Mózgowe mechanizmy zachowania z perspektywy neuroobrazowania- procesy emocjonalne, empatia, plastyczność mózgowa.
 • Mózgowe mechanizmy zachowania z perspektywy neuroobrazowania - asymetria funkcjonalna, samoświadomość.
 • Mózgowe podłoże funkcji wykonawczych, pamięci operacyjnej i długoterminowej.

MODUŁ III
STRUKTURA, FUNKCJA, MECHANIZMY PATOLOGII UKŁADU NERWOWEGO

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego - podstawowe pojęcia dla praktyki neuropsychologicznej.
 • Elementy neuropsychiatrii z perspektywy psychiatrii wieku rozwojowego- podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży (ADHD, spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, FAS).
 • Podstawy neurologii klinicznej (schorzenia naczyniowe, procesy pierwotnie zwyrodnieniowe, urazy czaszkowo- mózgowe, procesy ekspansywne, choroby zakaźne, badanie neurologiczne, neuroobrazownie oun).

MODUŁ IV
NEUROPSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ MÓZGU I WYBRANE SYNDROMY

 • Zaburzenia funkcji językowych.
 • Apraksja.
 • Agnozja.
 • Zaburzenia procesów uwagi.
 • Zaburzenia mnestyczne.
 • Zaburzenia samoświadomości z perspektywy neuropsychologii klinicznej.
 • Zaburzenie funkcji wykonawczych.
 • Omówienie deficytów neuropsychologicznych w wybranych chorobach naczyniowych mózgu (następstwa udaru mózgu, konsekwencje nagłego zatrzymania krążenia, móżdżkowy zespół poznawczo - behawioralny).
 • Zespół zaniedbywania stronnego.

MODUŁ V
METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

 • Metody przesiewowe oraz badanie funkcji poznawczych i wykonawczych w nurcie eksperymentalno - klinicznym.
 • Metody badania pamięci.
 • Badanie funkcji wykonawczych.

MODUŁ VI
PROBLEM DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ I NEUROREHABILITACJI

 • Specyfika diagnozy stanów pourazowych.
 • Problemy diagnozy osób w wieku podeszłym.
 • Analizy przypadków - profil deficytów neuropsychologicznych w wybranych schorzeniach oun
  - trudności neurorozwojowe
  - zespół amnestyczny po krwotoku mózgowym
  - pourazowe zaburzenia funkcji wykonawczych
  - stan po udarze prawej półkuli mózgu
  - neuropsychologiczna ocena po udarze lewej półkuli mózgu
  - procesy pierwotnie zwyrodnieniowe i demencja mieszana
 • Seminarium superwizyjne

MODUŁ VII
WPROWADZENIE DO NEUROREHABILITACJI

 • Problemy neurorehabilitacji
  - Główne nurty w terapii neuropsychologicznej
  - Spontaniczna remisja zaburzeń funkcji poznawczych a remisja kierowana
  - Krytyczna analiza wybranych prac dokumentujących efekty rehabilitacji funkcji poznawczych
  - Ogólne zasady formułowania bezpośrednich i odległych celów terapii
  - Terapia zaburzeń językowych
  - Terapia zaburzeń wzrokowo-przestrzennych
  - Zaburzenia praksji
  - Możliwości i ograniczenia w zakresie rehabilitacji zaburzeń pamięci i dysfunkcji wykonawczych
  - Znaczenie wglądu pacjenta dla planowania i prowadzenia terapii
 • Dysfunkcje sfery wykonawczej z perspektywy neurorehabilitacji.
 • Plan postępowania diagnostyczno-rehabilitacyjnego u pacjenta na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • List motywacyjny, uzasadniający wybór tych studiów
 • Dokumenty poświadczające bieżącą aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu) – zaświadczenia o zatrudnieniu, realizowaniu stażu.
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologiczne, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów) – świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia.

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 700 zł
2 raty 3375 zł
1 rata 6500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek i czwartek: 8.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 14.00 (poza lipcem i sierpniem)

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj