logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psycholodzy praktycy

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neuropsychologia kliniczna
i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym - studia online

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ONLINE.

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie, SopocieWrocławiu

"Myślę, że studiowanie neuropsychologii jest bardzo ciekawe, bo integruje w naszym umyśle obraz istoty ludzkiej, tak często podzielonej na część biologiczną i psychiczną. Umożliwia jej lepsze rozumienie. Pozwala uzupełnić i uaktualnić wiedzę o człowieku. Otwiera nas i uwrażliwia na złożoność relacji: człowiek-medycyna, mózg-zachowanie. Podjęcie kształcenia w tym zakresie pozwala analizować zjawiska psychopatologiczne w kategoriach wykraczających poza historyczne, jakkolwiek bardzo popularne, podejście związane z pojęciem „organiczności”, by ostatecznie odseparować się od pojęcia „organiki". Moją intencją jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, w tym zaprezentowanie procesu diagnozy w epoce neuroobrazowania, badania, wnioskowania, specyfiki klinicznego myślenia neuropsychologicznego. Nie mogło w tym kontekście zabraknąć analiz przypadków, bo kazuistyka to bardzo ważny obszar kształtowania kompetencji diagnostycznych w neuropsychologii. Profesor Kevin Walsh zaleca, by każdy neuropsycholog wykonał w ciągu roku choć jedną pogłębioną analizę swojego pacjenta, najlepiej realizując ją pod superwizją. W czasie tych studiów będzie oczywiście na to miejsce. W związku z tym, w procesie kształcenia nie mogło zabraknąć rozważań, zarówno na temat neuroanatomii funkcjonalnej, neurologii klinicznej czy mózgowych mechanizmów zachowania z perspektywy neuroobrazowania funkcjonalnego. Chcę zaproponować program, który sama chciałabym realizować w ramach mojego własnego kształcenia z zakresu neuropsychologii. Mam nadzieję, że mi się to udało."

 metta pieszkansp 699Joanna Metta-Pieszka
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Psycholodzy praktycy zainteresowani neuropsychologią oraz diagnozą neuropsychologiczną, gotowi do rozwoju wiedzy w dziedzinie neuropsychologii klinicznej jako nauki interdyscyplinarnej, obejmującej elementy neurologii, neuroanatomii funkcjonalnej, neuroradiologii, neuropsychiatrii.

Warunkami podjęcia studiów są:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów)
 • bieżąca aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną, diagnozą psychologiczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu). Posiadanie stałego kontaktu z pacjentami umożliwiającego przygotowanie opisu przypadku z praktyki własnej realizowanego w trakcie kształcenia.

CEL

Celem studiów jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, nabycie przez słuchaczy studiów umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej oraz poznanie metod terapeutycznych wybranych deficytów mózgowych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego, omówienie problematyki związanej z relacją mózg-zachowanie, klinicznym myśleniem neuropsychologicznym, badaniem i diagnozą, przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów tych zagadnień, w tym problemów współczesnej neuropsychologii.

Dlaczego warto?

 1. Możliwość zdobycia kompetencji w obszarze o znacznym deficycie specjalistów.
 2. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów,praktyków oraz naukowców.
 3. W trakcie studiów zapoznanie z szerokim spektrum narzędziami diagnozy neuropsychologicznej, w tym:
 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Test Rysowania Zegara (CDT)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Addenbrooke's Cognitive Examination- III (ACE-III)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Kolorowy Test Połączeń
 • i wiele innych prób klinicznych.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie studiów obejmować będzie obecność na zajęciach, testy wiedzy oraz opis przypadku z praktyki własnej.

Zasady przyjęcia na studia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program studiów zawiera 200 godzin dydaktycznych. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

MODUŁ I
WPROWADZENIE DO NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 • Ocena neuropsychologiczna w warunkach praktyki klinicznej.
 • Poglądy na temat związku mózg - zachowanie i podstawy mózgowej organizacji funkcji psychicznych.

MODUŁ II
WSPÓŁCZESNA NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

 • Mózgowa organizacja funkcji: badania kliniczne a badania neuroobrazowe.
 • Mózgowe mechanizmy zachowania z perspektywy neuroobrazowania – asymetria funkcjonalna, mózgowe podłoże uwagi, pamięć funkcji wykonawczych.

MODUŁ III
STRUKTURA, FUNKCJA, MECHANIZMY PATOLOGII UKŁADU NERWOWEGO

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego - podstawowe pojęcia dla praktyki neuropsychologicznej.
 • Podstawy neurologii klinicznej.

MODUŁ IV
NEUROPSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ MÓZGU I WYBRANE SYNDROMY

 • Zaburzenia funkcji językowych.
 • Apraksja.
 • Agnozja.
 • Zaburzenia procesów uwagi.
 • Zaburzenia samoświadomości z perspektywy neuropsychologii klinicznej.
 • Zaburzenie funkcji wykonawczych.
 • Omówienie deficytów neuropsychologicznych w wybranych chorobach naczyniowych mózgu.
 • Zespół zaniedbywania stronnego.
 • Zaburzenia pamięci.

MODUŁ V
METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

 • Metody przesiewowe i badanie w nurcie eksperymentalno-klinicznym.
 • Metody badania pamięci.
 • Badanie funkcji wykonawczych.

MODUŁ VI
PROBLEM DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ I NEUROREHABILITACJI

 • Problemy diagnozy stanów pourazowych.
 • Problemy diagnozy osób w wieku podeszłym.
 • Analizy przypadków - profil deficytów neuropsychologicznych w wybranych schorzeniach oun:
  - zespół amnestyczny
  - pourazowe zaburzenia funkcji wykonawczych
  - stan po udarze prawej półkuli mózgu
  - stan po udarze lewej półkuli mózgu
  - proces dementywny
  - na przykładzie postępowania diagnostyczno-rehabilitacyjnego u pacjenta na oddziale rehabilitacji neurologicznej
  - na przykładzie diagnozy trudności neurorozwojowych
 • Seminarium superwizyjne.

MODUŁ VII
WPROWADZENIE DO NEUROREHABILITACJI

 • Problemy neurorehabilitacji
 • Dysfunkcje sfery wykonawczej z perspektywy neurorehabilitacji.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii.
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 810 zł
2 raty 3800 zł
1 rata 7200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

 

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.