logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia uzależnień

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są Dominika Kolasińska-SzkutnikMarek Goworek 

Wedle badań blisko 20% polskiej populacji miało w swoim życiu kontakt z substancjami psychoaktywnymi (np. narkotykami, alkoholem, dopalaczami). Wiele zawodów związanych jest z pracą w relacji z drugim, często młodym człowiekiem i właściwie niemożliwe jest uniknięcie kontaktu z problemem zażywania narkotyków, picia alkoholu czy hazardu. Nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni czy policjanci niejednokrotnie czują się nieprzygotowani do pracy z osobami, które miały kontakt z narkotykami czy np. nadużywają alkoholu. Studia z psychologii uzależnień mają być źródłem kompleksowej wiedzy dotyczącej problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
Podstawowym założeniem autorów programu jest przekazanie najnowszych informacji z dziedziny medycyny, psychologii klinicznej, psychologii społecznej i pedagogiki oraz psychoterapii dotyczącej obszaru uzależnienia. Tematyka studiów dotyczy nie tylko substancji psychoaktywnych, ale również zagadnień związanych z profilaktyką, podstawami interwencji kryzysowej, dialogiem motywacyjnym, chorobami zakaźnymi oraz współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. Kadra prowadząca zajęcia to praktycy, na co dzień pracujący z osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi, którzy doskonale rozumieją specyfikę kontaktu z tymi osobami.
Absolwenci tego kierunku powinni swobodnie poruszać się w tematyce biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Podczas studiów słuchacze będą mieli możliwość przećwiczyć kompetentne diagnozowanie i reagowanie w kontakcie z osobą używającą substancji i uzależnioną.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Cel

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz uzależnieniach behawioralnych. Istotnym założeniem autorów jest praktyczny charakter studiów oraz przewaga zajęć o charakterze warsztatowym. Najważniejsze obszary tematyczne to:

1. Wiedza na temat legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych oraz teoretycznych koncepcji uzależnień
2. Skuteczne działania profilaktyczne oraz formy pomocy terapeutycznej i prawnej
3. Społeczne, biologiczne i psychologiczne funkcjonowanie osób zażywających substancje psychoaktywne
4. Rozwój osobistych kompetencji związanych z kontaktem z osobą uzależnioną lub zagrożoną uzależnieniem, w tym m.in.:

 • nauka motywowania
 • podnoszenie kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności pomagania
 • interweniowanie w kryzysie

Czas trwania

2 semestry, 202 godziny, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12-13 zjazdów i trwają zazwyczaj od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 9-10 zjazdów będzie realizowanych w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywne napisanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecność na zajęciach. Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybrany w trakcie trwania studiów.
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program zajęć obejmuje 202 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w trakcie weekendów (od piątku po południu do niedzieli; 1-2 zjazdy w miesiącu) w formie wykładów, warsztatów i seminariów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

W ramach programu znajdują się trzy bloki tematyczne:

Blok I - Teoria uzależnień (82 h)

1. Teoretyczne koncepcje uzależnienia

 • Główne teorie wyjaśniające uzależnienie
 • Przyczyny sięgania po środki psychoaktywne
 • Skutki uzależnienia, nadużywania oraz używania substancji psychoaktywnych
 • Typy osobowości szczególnie narażone na uzależnienie
 • Analiza studiów przypadków osób uzależnionych od narkotyków
 • Umiejętność wstępnego zdiagnozowania uzależnienia oraz wyjaśnienia jego etiologii

2. Uzależnienia behawioralne

 • współczesna definicja uzależnień behawioralnych i ich charakterystyka (hazard, uzależnienie od komputera/gier/internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, zaburzenia odżywiania)
 • przyczyny uzależnień behawioralnych
 • trendy w profilaktyce
 • czynniki ryzyka i czynniki chroniące w rozwoju uzależnienia
 • podejścia w terapii oraz specyfika kontaktu terapeutycznego z osobą uzależnioną behawioralnie

3. Rodzina z problemem uzależnienia

 • Funkcjonowanie rodziny z problemem uzależnienia
 • Koncepcja współuzależnienia
 • Konsekwencje współuzależnienia (zaniedbanie potrzeb emocjonalnych, przemoc, zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, zaburzenia funkcjonowania społecznego)
 • dorosłe dziecko alkoholika - koncepcja DDA, wyjaśnienie pojęcia i kontrowersje wokół tego terminu
 • Formy pomocy osobom współuzależnionym
 • Motywacja do podjęcia leczenia i efektywność psychoterapii osób współuzależnionych

4. Legalne i nielegalne substancje psychoaktywne

 • Dostępne na polskim rynku substancje psychoaktywne; m. in.: marihuana, amfetamina, mefedron, metamfetamina, opiaty, leki psychotropowe, dopalacze, substancje lotne oparte na rozpuszczalnikach
 • Rośliny o działaniu odurzającym nie będące pod restrykcją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Działanie substancji psychoaktywnych oraz ich wpływ na organizm człowieka
 • Pierwsza pomoc w przypadku przedawkowania określonych substancji
 • rozpowszechnieniu stosowania substancji psychoaktywnych wśród populacji

5. Profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu

 • Założenia współczesnej profilaktyki uzależnień
 • Najważniejsze elementy stylu pracy profilaktyka
 • Skuteczny program profilaktyczny a skuteczny profilaktyk
 • Czynniki chroniące
 • Czynniki ryzyka
 • Model tradycyjny a model współczesny w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych

6. Formy pomocy osobom uzależnionym oraz podstawy prawne i etyczne

 • Charakterystyka dostępnych form leczenia: leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, punkty konsultacyjne, dzienne ośrodki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnie leczenia uzależnień, ośrodki terapii krótko i długoterminowej
 • Nowe podejścia w leczeniu uzależnień- Dialog Motywujący oraz podejście w oparciu o redukcję szkód wg. Andrew Tatarsk’yego
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. oraz ustawa o ochronie danych osobowych (informacje objęte szczególnymi środkami ochrony)
 • Kodeks etyczny w pracy zawodowej. Uniwersalne zasady etyczne w pracy z osobami używającymi lub/i uzależnionymi, współuzależnionymi, chorymi psychicznie, ofiarami przemocy oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym

7. Alkohol- geneza uzależnienia, formy pomocy i terapia

 • Geneza uzależnienia od alkoholu
 • Podstawowe formy terapii
 • Pojecie redukcji szkód w kontekście uzależnienia od alkoholu
 • Koncepcja nałogowego mechanizmu regulacji uczuć w/g Mellibrudy
 • Wpływ alkoholu na organizm człowieka
 • Długotrwałe skutki używania/uzależnienia od alkoholu

BLOK II - Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób uzależnionych (52 h)

1. Choroby zakaźne występujące u osób stosujących środki odurzające

 • epidemiologia, patogeneza i manifestacja kliniczna m.in.:
  • zakażenia wirusem HIV
  • zakażenia wirusami hepatotropowymi (HAV, HBV, HCV);
  • chorób przenoszonych drogą płciową (kiła, rzeżączka, NGU, inne)
  • wybranych choroby skóry
 • odległe powikłania chorób zakaźnych
 • możliwości leczenia oraz zapobiegania przedstawianym jednostkom chorobowym

2. Współwystępujące zaburzenia psychiczne- podstawy psychopatologii

 • Definicja pojęcia podwójna diagnoza
 • Epidemiologia zaburzeń psychicznych wśród pacjentów placówek uzależnień oraz rozpowszechnienie uzależnienia od substancji wśród pacjentów psychiatrycznych
 • Etiologia współwystępowania zaburzeń, diagnostyka i postępowanie w przypadku wybranych zaburzeń
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania najczęściej występujące u osób uzależnionych, w tym m. In.: schizofrenia; zaburzenia nastroju (zaburzenia depresyjne, zaburzenie dwubiegunowe), zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno- kompulsywne
 • PTSDS; zaburzenia związane ze stresem
 • Zaburzenia zachowania
 • Wybrane zaburzenia osobowości (borderline, antyspołeczne, narcystyczne, unikowe i zależne)

3. Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień

 • neuroprzekaźnictwo synaptyczne i anatomia układu nerwowego
 • przewodzenie sygnału i układ nerwowy w ujęciu chemicznym
 • obwody nagrody i zaburzenia układu nagrody
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych – biologiczne mechanizmy uzależnień:
  • nikotyna
  • alkohol
  • opiaty
  • środki psychostymulujące
  • leki o działaniu uspokajającym
  • marihuana
  • środki halucynogenne i narkotyki klubowe

4. Relacje społeczne a uzależnienie

 • rozwój grupy i procesy socjalizacji, normy i role grupowe, procesy grupowe, myślenie grupowe
 • metody analizy struktury grupy
 • modele grupowego podejmowania decyzji
 • wpływ społeczny a manipulacja, manipulacje wykorzystujące automatyzmy, dysonans poznawczy i emocje - przeciwstawianie się im
 • syndrom osobowości makiawelicznej, autorytarnej i dogmatycznej
 • publiczny konformizm a prywatna akceptacja
 • czynniki kształtujące postawy, metody ich zmiany i uodpornienie na zmianę postaw
 • teorie i wyznaczniki pomocności, relacje pomiędzy biorcą a dawcą pomocy, metody zwiększania prospołeczności
 • definicja i rodzaje agresji interpersonalnej
 • konflikt i współpraca międzygrupowa, rodzaje współzależności
 • źródła konfliktu; dynamika i konsekwencje konfliktu; kierowanie sytuacją konfliktową; sposoby rozwiązywania konfliktów

BLOK III - Kompetencje osobiste (68 h)

1. Warsztat interpersonalny

 • Integracja uczestników
 • Poszerzenie świadomości swoich zasobów i deficytów w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi
 • Większa otwartość w wyrażaniu swoich uczuć i myśli
 • Nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Rozwój umiejętności przyjmowania wsparcia i pomocy
 • Weryfikacja możliwości zmiany swoich zachowań
 • Lepsze rozumienie zachowań własnych i innych osób w grupie

2. Podstawowe umiejętności pomagania

 • Rozwijanie kompetencji służących pomaganiu:
  • Kompetencji interpersonalnych: aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, klaryfikowanie, prowadzenie (zadawanie pytań), konfrontowanie, interpretowanie, podsumowywanie
  • Kompetencji emocjonalnych: empatia, wspieranie, niedopuszczanie do pewnych zachowań, świadomość własnych emocji
  • Kompetencji intelektualnych: diagnozowanie, kreatywność, elastyczność, samoświadomość
 • Pomaganie bez oporu (wg. Johna Enrighta)

3. Dialog Motywujący w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 • Podstawowe założenia Dialogu Motywującego
 • Transteoretyczny model zmiany
 • Cztery zasady Dialogu Motywującego – wyrażanie empatii, rozwijanie rozbieżności, wykorzystywanie oporu i rozwijanie rozbieżności
 • Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej –(OARS)
 • Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia)
 • Rozpoznawanie mowy zmiany i mowy potrzymania
 • Praca z oporem
 • Praca z ambiwalencją
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego w praktyce zawodowej

4. Interwencja w kryzysie

 • teoria kryzysu, z wyszczególnieniem kryzysów związanych z uzależnieniem
  • Definicje kryzysu, rodzaje kryzysów (egzystencjalne, rozwojowe, sytuacyjne i środowiskowe)
  • Cechy kryzysu, dynamika kryzysu, modele rozwiązań kryzysu
  • Wydarzenia krytyczne, kryzys psychologiczny, a ryzyko traumy
  • Kryzys chroniczny i stany transkryzysowe
 • podstawy interwencji w kryzysie
  • Zadania w interwencji kryzysowej
  • Ocena w interwencji kryzysowej ( rozpoznanie i ocena kryzysu, rozpoznanie i ocena stanów transkryzysowych)
  • Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
  • Narzędzia pomagania w interwencji kryzysowej
  • Procedura interwencji wobec osoby uzależnionej

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 630 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.