logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia społeczna
w praktyce

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Psychologia społeczna dotyczy funkcjonowania każdego człowieka dotyka bowiem najważniejszych zagadnień związanych z obcowaniem z innymi ludźmi, funkcjonowania grup społecznych, których członkami jesteśmy oraz oddziaływania jednostki na grupę. Studia na tym kierunku dają doskonałą możliwość zapoznania się z podstawowymi, ale też najciekawszymi aspektami psychologii, poczynając od mechanizmów wpływu społecznego, oddziaływania reklamy, budowania wizerunku oraz radzenia sobie z trudnymi aspektami budowania relacji interpersonalnych. Studenci będą mieli również możliwość poznać podstawy teoretyczne zagadnień związanych z inteligencją emocjonalną, radzeniem sobie ze stresem oraz analizą transakcyjną a także praktycznie przećwiczyć umiejętności negocjacyjne, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów. Program ułożony jest w taki sposób, by po zakończeniu studiów słuchacze nie tylko potrafili w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje w życiu osobistym i zawodowym, ale także wiedzieli jakie dziedziny psychologii chcą zgłębiać na drodze dalszego rozwoju"

kolasinska szkutnikDominika Kolasińska
Opiekun merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, których interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych, a szczególnie do osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych. Adresatami studiów są również osoby doceniające rolę miękkich, społecznych umiejętności związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem i autoprezentacją.

Cel

Studia są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z dziedziny szeroko pojętej psychologii społecznej. W czasie studiów słuchacze nauczą się rozumieć mechanizmy rządzące naszymi decyzjami i motywacją. Zdobędą ponadto podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu budowania zespołów i rozwiązywania konfliktów. Studia będą też okazją do samorozwoju, poprzez naukę świadomego kreowania własnego wizerunku i wystąpień publicznych, a treningi kreatywności, asertywności oraz opanowywania stresu z pewnością przydadzą się w wielu sytuacjach zawodowych oraz w życiu prywatnym.

Dlaczego warto

PRZYDATNOŚĆ
To kierunek, który dostarcza nie tylko wiedzy z zakresu psychologii społecznej, ale także rozwija umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne.

PRAKTYKA
Ważnym elementem programu studiów są zajęcia warsztatowe, które umożliwiają praktyczne przećwiczenie rozwijanych i doskonalonych kompetencji i umiejętności.

KADRA
Zespół prowadzących tworzą eksperci z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Ich długoletnie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne gwarantuje wysoką jakość zajęć.

Czas trwania

2 semestry, 190 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywne zdanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecności na zajęciach.
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 5-6 zjazdów będzie realizowane w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

I BLOK: Psychologia społeczna - podstawy teoretyczne

1. Wstęp do psychologii (5 h)

 • Miejsce psychologii społecznej wśród innych dziedzin psychologii
 • Kierunki i badania w psychologii
 • Główne zagadnienia psychologii społecznej
 • Stres, emocje i podstawowe zagadnienia psychopatologii

2. Procesy grupowe (8 h)

 • Grupy niespołeczne- jak obecność innych wpływa na nas
 • Grupowe decyzje- zjawisko myślenia grupowego
 • Interakcje w grupie- konflikt, rywalizacja, współpraca
 • Kiedy grupa staje się zespołem- role zespołowe i skuteczność zespołu
 • Efektywna komunikacja w grupie- przełamywanie barier

3. Komunikowanie wartości społecznych (9 h)

 • Wartości społeczne w XXI wieku
 • Komunikowanie wartości w perspektywie ekonomicznej i społecznej
 • Komunikowanie wartości w kampaniach społecznych

4. Wywieranie wpływu na ludzi - wykład (8 h)

 • Zjawisko hiperuległości
 • Sekwencyjne techniki wpływu społecznego
 • Techniki bazujące na dynamice interakcji
 • Postawy i ich zmiana
 • Bezrefleksyjność- stan zwiększający podatność na wpływ społeczny

5. Psychologia motywacji (10 h)

 • Podstawowe teorie motywacji
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Relacja emocji i motywacji
 • Hierarchia i rodzaje potrzeb
 • Podnoszenie motywacji własnej

6. Psychologia miłości i atrakcyjności interpersonalnej (10 h)

 • Efekt częstości kontaktów
 • Atrakcyjność fizyczna
 • Związki oparte na podobieństwach i przeciwieństwach
 • Ingracjacja i teoria wymiany społecznej
 • Style przywiązania

7. Psychologia naśladownictwa w kontekście społecznym i zawodowym. Implikacje praktyczne (8 h)

 • Teoria i funkcja naśladownictwa
 • Funkcje naśladowania
 • Pozytywne i negatywne funkcje naśladownictwa
 • Obszary funkcjonowania społecznego

II BLOK: Relacje interpersonalne

1. Rozwiązywanie konfliktów (10 h)

 • Istota konfliktów
 • Źródła konfliktów
 • Rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów
 • Zarządzanie konfliktami

2. Negocjacje w życiu społecznym (12 h)

 • Typy negocjacji
 • Przydatne narzędzia komunikacyjne
 • Negocjacje nastawione na współpracę
 • Targowanie
 • Trudne sytuacje w negocjacjach

3. Budowanie zespołu (10 h)

 • Czynniki sprzyjające integracji grupy
 • Dynamika grupowa
 • Sposoby pomocy grupie w przejściu przez fazy rozwoju
 • Radzenie sobie z kryzysem i konfliktem w trakcie rozwoju grupy
 • Role grupowe
 • Czynniki zaburzające rozwój grupy
 • Rola lidera w rozwoju grupy

4. W co grają ludzie?- analiza relacji międzyludzkich (12 h)

 • wprowadzenie do analizy transakcyjnej
 • charakterystyka stanów Ja Rodzic, Dorosły, Dziecko- analiza funkcjonalna
 • typy transakcji
 • analiza gier życia codziennego

5. Inteligencja społeczna i emocjonalna (8 h)

 • kompetencje społeczne
 • kompetencje emocjonalne
 • emocje a procesy poznawcze

6. Mózg a relacje (8 h)

 • biologiczne podstawy funkcjonowania psychicznego
 • postrzeganie i kształtowanie relacji z innymi a działanie mózgu
 • neuroplastyczność mózgu
 • relacja pomiędzy stanami umysłu a działaniem i czuciem

7. Patologie społeczne (12h)

 • Agresja i przemoc w sytuacjach społecznych
 • Molestowanie seksualne- jak reagować
 • Interwencja kryzysowa oraz skuteczne poszukiwanie pomocy
 • Zmarginalizowane grupy społeczne
 • Tzw. Trudna młodzież

III BLOK: Osobiste kompetencje społeczne

1. Autoprezentacja - jak spostrzegają nas inni (10 h)

 • Strategie i mechanizmy budowania wizerunku
 • Rozpoznawanie i rozumienie zachowań autoprezentacyjnych ludzi w sytuacjach społecznych
 • Etyczne problemy kreowania i promocji wizerunku publicznego
 • Sposoby opanowywania stresu podczas wystąpień publicznych

2. Stres a zdrowie- psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem (12 h)

 • czym jest stres
 • sposoby redukcji stresu
 • osobisty styl reagowania na stres
 • medycyna psychosomatyczna – podstawy
 • choroby psychosomatyczne
 • elementy treningu radzenia sobie ze stresem- techniki
 • Wyzwanie czy zagrożenie- od stresu do optymalnego doświadczenia

3. Podejmowanie decyzji (10 h)

 • Jak podejmować decyzje- czym się kierować zależnie od sytuacji
 • Osobiste preferencje przy podejmowaniu decyzji
 • Najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji
 • Syndrom grupowego myślenia

4. Kreatywne myślenie- trening twórczości (8 h)

 • Teorie twórczości
 • Neurologiczne podstawy twórczości
 • Bariery blokujące kreatywność
 • Trening kreatywności

5. Uczenie się i zapamiętywanie- trening umiejętności poznawczych (8 h)

 • Uczenie się- koncepcje poznawcze i behawioralne
 • Cykl uczenia się
 • Specyfika uczenia się dorosłych
 • Uwaga i motywacja w procesie uczenia się
 • Charakterystyka magazynów pamięciowych
 • Podstawy społecznego uczenia się

6. Sztuka wyrażania siebie w kontaktach z innymi- rozwój kompetencji interpersonalnych – asertywność (12 h)

 • Tworzenie więzi poprzez otwartość
 • Świadome budowanie kontaktu
 • Dbanie o zachowywanie granic
 • Asertywność
 • Budowanie zaufania
 • Przyznawanie się do błędów
 • Odmawianie
 • Przyjmowanie pochwał i krytyki
 • Empatia

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Czas trwania: 2 semestry (190 h)

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 630 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.