logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Adresatem studiów są psychologowie pragnący poszerzyć zakres swoich kompetencji profesjonalnych, jak i lekarze oraz przedstawiciele innych nauk o zdrowiu o udokumentowanym wykształceniu w tym zakresie (np. pielęgniarki, fizjoterapeuci).

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychosomatyka i somatopsychologia

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny także w Poznaniu.

"Zapraszamy serdecznie do udziału w studiach „Psychosomatyka i somatopsychologia". Program studiów został tak skonstruowany, aby odpowiadał na potrzeby praktyki klinicznej, tym samym do współpracy przy nim zostali zaproszeni wybitni specjaliści z zakresu psychosomatyki i psychoterapii, którzy podzielą się ze studentami swoją wiedzą i warsztatem.
Z uwagi na to, że życie w chronicznym stresie stało się wręcz synonimem naszych czasów, można obserwować zwiększającą się ilość pacjentów odnoszących skutki zdrowotne takiego stanu rzeczy. Dlatego też studia mogą być wsparciem dla wielu terapeutów starających się wzbogacić swój warsztat terapeutyczny o sprawdzone i efektywne metody pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii.
Poprzez udział w zajęciach uczestnicy:
- podniosą swoje kompetencje w zakresie diagnozy różnicowej i specyfiki pomocy psychologicznej w kontakcie z pacjentem z zaburzeniami somatoformicznymi i psychosomatycznymi
- zapoznają się z wybranymi koncepcjami i technikami pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi somatycznie i zgłaszającymi objawy somatyczne z uwzględnieni polietiologii tych problemów
- zdobędą podstawy teoretyczne i zapoznają się w wynikami najnowszych badań w zakresie relacji psychika-ciało oraz z ich konsekwencjami dla postępowania terapeutycznego."

psychosomatyka kier 1Joanna Zapała i dr hab. Ewa Gruszczyńska
Kierowniczki merytoryczne studiów

Adresaci studiów

Adresatami studiów są wszystkie osoby, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z problematyką chorób psychosomatycznych i odczuwają chęć uzupełniania stosownej wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności. Przede wszystkim są to zatem psychologowie pragnący poszerzyć zakres swoich kompetencji profesjonalnych, jak i lekarze oraz przedstawiciele innych nauk o zdrowiu o udokumentowanym wykształceniu w tym zakresie (np. pielęgniarki, fizjoterapeuci).
Na studia zapraszamy kandydatów posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z ww. obszarów.
Zgłoszenia osób nie spełniających ww. kryteriów będą rozpatrywane osobno i o przyjęciu kandydata będą decydować kierownicy merytoryczni kierunku na podstawie listu motywacyjnego zawierającego opis doświadczenia lub rozmowy kwalifikacyjnej.
List należy skierować do kierowników merytorycznych kierunku i przekazać w procesie rekrutacyjnym do biura Centrum Studiów Podyplomowych.

Cel studiów

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej ujmowania relacji między psychiką i ciałem oraz wskazanie na empiryczne źródło jej pochodzenia. Ukazywane są zarówno możliwości, jak i ograniczenia pomocy pacjentom doświadczającym objawów somatycznych. Wyraźnie akcentowana będzie tutaj polietiologczna koncepcja chorób, konieczność rzetelnej diagnostyki (zwłaszcza przy hipotezie psychogennego podłoża objawu somatycznego) oraz współpraca między przedstawicielami zajmującymi się różnymi aspektami zdrowia.
Istotną kwestią jest też świadomość istnienia nie tylko relacji psychosomatycznych, ale i somatopsychicznych. Te ostatnie zależności bywają często pomijane w diagnozie psychologicznej pacjenta i w efekcie prowadzą do błędnego postępowania terapeutycznego. Wiedza, że symptomy psychiczne mogą się objawiać pod maską objawów somatycznych, ale i same mogą maskować toczący się proces chorobowy nadal wymaga upowszechnienia.

Dlaczego warto?

 • Wiedza z zakresu relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych w świetle najnowszych badań.
 • Uznana kadra, obejmująca zarówno nauczycieli akademickich, jak i wybitnych praktyków.
 • Sprawdzony autorski program, wysoko oceniany przez dotychczasowych słuchaczy.
 • Zróżnicowana forma zajęć, obejmująca także warsztaty z zakresu relacji psyche-soma stymulujące autorefleksję uczestników.

Czas trwania

2 semestry, 190 godzin

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecność na zajęciach,
 • udokumentowana gotowość do nabywania uznanej współczesnej wiedzy psychologicznej i medycznej w omawianym zakresie, zarówno w odniesieniu do teorii wyjaśniających, jak i wyników badań empirycznych, w szczególności:
  - pozytywne zaliczenie testu z wiedzy zdobytej podczas zajęć,
  - wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących,
  - merytoryczna aktywność podczas zajęć,
  - uzyskanie innych określonych sylabusami efektów kształcenia
 • przy zajęciach zawierających elementy pracy z ciałem aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i przestrzeganie specyficznych dla tych zajęć reguł organizacyjnych.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy i realizowane w trakcie 10 zjazdów. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

Program studiów obejmuje 190 godzin i jest podzielony na cztery bloki tematyczne, z których każdy ma inny cel. Pierwszy blok poświęcony jest podstawom teoretycznym, empirycznym oraz etycznym klinicznej psychologii choroby i objawów somatycznych. Kolejny dotyczy krytycznej prezentacji różnego rodzaju podejść terapeutycznych, zarówno tych dobrze zweryfikowanych badawczo (podejście poznawczo-behawioralne), jak i mniej udokumentowanych, jednak wyraźnie osadzonych w wiedzy i praktyce psychologicznej. Następnie słuchacz poznaje kwestie diagnostyczne i interwencyjne dotyczące określonych problemów związanych z funkcjonowaniem zdrowotnym. Blok ten obejmuje zatem zajęcia poświęcone bólowi, problemom seksualnym, zdrowym i zaburzonym zachowaniom jedzeniowym, efektywnym technikom zmiany stylu życia oraz specyfice oddziaływań w zakresie zdrowia somatycznego u dzieci.
Wreszcie, ostatni blok jest poświęcony zajęciom warsztatowym i treningowym, które służą rozwijaniu samowiedzy i autorefleksji uczestników studiów oraz zapoznają ich bezpośrednio z technikami pracy dotyczącymi „ja cielesnego". Takie formy kształcenia nie tylko przyjęte są w odniesieniu do osób zajmujących się zawodowo pracą z ludźmi, ale są wręcz uważane za jeden z kluczowych elementów w kształtowaniu podejścia nieoceniającego, dojrzałego i opartego na empatii.

Program studiów podyplomowych oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnostycznych i pracy terapeutycznej z wykorzystaniem specjalistycznych technik, metod i narzędzi, pochodzących z różnych szkół terapeutycznych. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Blok I
Podstawy teoretyczne, empiryczne i etyczne

 • Psychosomatyka i somatopsychologia
 • Neuroprzekaźnictwo a zależności psyche – soma
 • Empiryczne podłoże oddziaływań psychologicznych w medycynie pozapsychiatrycznej
 • Elementy bioetyki
 • Mechanizmy biologiczne w relacjach psyche – soma

Blok II
Podstawowe podejścia terapeutyczne

 • Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne – perspektywa psychoanalityczna
 • Terapia poznawczo – behawioralna (CBT) w chorobach i objawach somatycznych
 • Podejście strategiczne a objawy somatyczne (na przykładzie terapii ericksonowskiej)

Blok III
Wybrane problemy: diagnoza i oddziaływania

 • Ból – wybrane zagadnienia
 • Funkcjonowanie seksualne a zdrowie psychiczne i somatyczne
 • Jedzenie i zachowania żywieniowe – kontekst psychologiczny
 • Prozdrowotny styl życia: jak pomagać w zmianie niewłaściwych nawyków i ryzykownych zachowań
 • Problemy psychosomatyczne oraz rola czynników psychologicznych w przebiegu chorób przewlekłych u dzieci
 • Podstawy terapii traumy

Blok IV
Warsztaty: autorefleksja i kompetencje osobiste

 • Zarządzanie zasobami w stresie
 • Mindfulness (uważność) w psychosomatyce i somatopsychologii

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
 • opisu doświadczenia związanego z pomaganiem osobom chorym somatycznie lub opieką nad nimi (tylko w przypadku osób, które nie posiadają wykształcenia psychologicznego lub medycznego).

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021/2022
10 rat 780 zł
2 raty 3650 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.