logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie) oraz osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej).

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Uważność i współczucie
Podstawy, badania i psychoterapia

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Pomimo, że uważność (mindfulness) od co najmniej dekady stała się zjawiskiem głównego nurtu psychologii, psychoterapii czy neuronauki w krajach zachodnich, a jej zastosowania wyszły już daleko po za dziedzinę zdrowia psychicznego, w Polsce jest cały czas stosunkowo mało znana i praktykowana, a dostęp do pogłębiania wiedzy w jej zakresie jest minimalny. Proponowane studia zostały tak pomyślane aby móc tę lukę uzupełnić w zakresie zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Oferują po pierwsze możliwość rozwinięcia własnej praktyki uważności pod okiem doświadczonych nauczycieli, co jest warunkiem koniecznym aby ją poznać i wdrożyć w swoje życie zarówno w wymiarze zawodowym (terapeuci, psycholodzy, lekarze, nauczyciele itd.) jak i osobistym. Po drugie, oferują unikatową możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w szerokim spektrum zagadnień teoretycznych i praktycznych powiązanych z uważnością i współczuciem, ze szczególnym akcentem na praktykę psychoterapeutyczną. Ambicją tego programu studiów jest bowiem to, aby dać solidne podstawy ogólne - psychologiczne, neuronaukowe i kontemplatywne uważności, a nie traktować jej powierzchownie, jako tylko „narzędzie" służące samorozwojowi lub pomaganiu. Temu poszerzonemu celowi służy również współpraca z amerykańskim Institute for Mindfulness and Psychotherapy, którego członkowie znajdą się w kadrze szkolącej.
Jeżeli zatem:
- chcesz wzbogacić swoje życie, uczynić je pełniejszym i bardziej zrównoważonym;
- chcesz poznać praktycznie i teoretycznie uważność;
- pragniesz nauczyć się metod opartych na uważności i współczuciu aby wzbogacić swoją praktykę zawodową (kliniczną, terapeutyczną, pedagogiczną bądź inną pracę z ludźmi bądź dla ludzi) te studia są dla Ciebie."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.holasnsp 647dr hab. n. med. Paweł Holas
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Adresatami programu są psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie), którzy chcą poszerzyć swój warsztat o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące uważności i współczucia oraz ich aplikacji w psychoterapii i w rozwoju osobistym. Osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej); psychologią Ja; teoriami świadomości oraz szerzej psychoterapią w tym głównie trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz pograniczami uważności - psychologią pozytywną.
Dla psychoterapeutów i klinicystów studia mogą stanowić cenne źródło wiedzy na temat rozwijania i zastosowań uważności oraz tego w jaki sposób włączać ją do praktyki klinicznej w różnych problemach psychicznych i psychosomatycznych. Dla wszystkich zainteresowanych mogą stanowić źródło wiedzy o kontemplatywnych fundamentach uważności, korzyściach dla zdrowia wynikających z jej rozwijania oraz wynikach badań neuroobrazowych i klinicznych nad jej efektami.
Jednym z kluczowych elementów programu studiów jest samo-doświadczanie, czyli praktykowanie uważności w ramach różnych przedmiotów w tym zwłaszcza warsztatowym - treningowi uważności. W związku z tym studia dają szansę na doświadczeniowe poznanie efektów treningu uważności oraz da umiejętności i wskazówki jak praktykować i uczyć mindfulness, aby rozwijać zdolność do pełniejszego, zdrowszego i bardziej świadomego życia.

Cel

Głównym celem jest zbudowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia. Celem jest także zapoznanie z metodami terapeutycznymi opartymi na uważności (MBT, Mindfulness-Based Therapies) oraz metodami odwołującymi się do nich (3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz terapia zaangażowania i akceptacji (ACT)).
Terapie oparte na uważności, akceptacji i współczuciu, w skrócie – MBT, z których te najbardziej znane to Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności (MBSR) oraz powstała z jego połączenia z terapią poznawczą - Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) to najlepiej udokumentowane interwencje oparte na uważności, których skuteczność została wykazana w licznych meta-analizach w problemach i zaburzeniach emocjonalnych, zwłaszcza w wypadku MBCT, w zaburzeniach nastroju, profilaktyce depresji (Holas i Żołnierczyk-Zreda, 2018) oraz w problemach lękowych (np. metaanalizy Alsubaie i in., 2017 i Strauss i in., 2014). Mimo, że MBT są stosunkowo nowe, bo rozwijane od lat 90 tych XX wieku, stanowią obecnie jedne z najlepiej potwierdzonych naukowo metod interwencji psychologicznej. Przykładowo, ostatnie meta-analizy obejmujące ponad 200 badań oraz 12 tys. osób (Goldberg in., 2018; Khoury i in., 2013), wykazały, że MBT są skuteczne w pierwotnych i wtórnych do chorób somatycznych problemach depresyjnych i lękowych. Z drugiej strony, rozwijanie uważności i związanych z nią jakości (umiejętności), takich jak współczucie, wdzięczność czy zdolność do cieszenia się (smakowania) są istotnym elementem programów psychologii pozytywnej. W istocie, liczne badania pokazały, że rozwijanie uważności wiąże się ze wzrostem dobrostanu i jakości życia, wpływając również korzystnie na relacje z innymi ludźmi.

Metody medytacyjne i ćwiczenia uważności, a także rozwijające (samo)współczucie są obecnie często stosowane we współczesnej psychoterapii, poradnictwie i różnych formach treningu mentalnego bez znajomości ich kontekstu, fundamentów, historycznego tła oraz ustaleń naukowych, co obniża ich jakość i efektywność.
Studia umożliwią absolwentom poznanie tego kontekstu, praktyczne przećwiczenie technik oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy o świadome, etyczne i bezpieczne dla klientów stosowanie tych metod w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń psychicznych, oraz samo-rozwoju. Poza poznaniem terapii opartych i nawiązujących do uważności i współczucia, studia wyposażą uczestników w znajomość współczesnych nurtów psychoterapii oraz dadzą zdolność do ich krytycznej oceny.
Obok wiedzy i umiejętności terapeutycznych, celem studiów jest również zapoznanie uczestników z wiedzą naukową dotyczącą uważności i zagadnień z nią związanych. Obejmuje to obok modeli psychologicznych, szerokie spektrum zagadnień począwszy od neurobiologii, psychologii Ja, współczesnych teorii świadomości, jak i pogranicza uważności wchodzącego w obszar psychologii pozytywnej. Z drugiej strony celem studiów jest zapoznanie uczestników z korzeniami kontemplatywnymi uważności, a zwłaszcza z podstawami psychologii buddyjskiej, która przeżywa obecnie rozkwit zainteresowania społeczności psychologów i badaczy.
Ich celem jest również solidne rozwinięcie własnej praktyki uważności, dzięki dużemu naciskowi studiów na praktyczne doświadczanie uważności oraz wsparcie w integrowaniu tego doświadczenia we własnym życiu i praktyce zawodowej. Studia w warstwie praktycznej umożliwią naukę narzędzi i metod stosowanych w różnych formach terapii opartych na uważności, w tym w szczególności w ramach terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w odniesieniu do różnych kontekstów i problemów klinicznych.

Program szkolenia nauczycielskiego MBCT (w skrócie MBCT-PL) w Polsce oferuje dwie ścieżki (MBCT-PL 1 i MBCT-PL 2) do uzyskania certyfikatu w zależności od stopnia zaawansowania osoby w praktyce i wiedzy dotyczącej uważności. Ścieżka dla zaawansowanych (MBCT-PL 2) ma charakter skrócony i jest otwarta dla osób będących absolwentami studiów podyplomowych pt.: „Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności. Zawiera łącznie 21 dni szkolenia, całość zmieści się w okresie 1-1,5 roku. Ścieżka tzw. regularna (MBCT-PL 1) jest poszerzona o około 1/3 w stosunku do zaawansowanej i dotyczy pozostałych chętnych osób. Zawiera łącznie 32 dni szkoleniowe w okresie 2-2,5 roku.
Udział w studiach podyplomowych skraca oraz obniża o 1/3 (w przybliżeniu) koszt regularnej (standardowej) ścieżki do zostania nauczycielem. Ponadto, przez okres trwania studiów podyplomowych absolwenci mają możliwość uzyskania doświadczenia własnego i spełnienia wymogów potrzebnych do otwarcia szkolenia nauczycielskiego.
Szkolenie jest opisane na stronie: https://www.fundacja-mindfulness.org/opis-szkolenia.

Dlaczego warto

 • Kadra składa się z uznanych polskich i amerykańskich praktyków i naukowców.
 • Daje solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności, współczucia i dziedzin w których mają swoje zastosowanie.
 • Wiedza teoretyczna jest odpowiednio zrównoważona dużą ilością zajęć praktycznych - doświadczeniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności związane z treningiem uważności i współczucia oraz ich wykorzystywaniem w pracy z ludźmi.
 • Ponieważ studia przygotowują do pracy z ludźmi przede wszystkim, choć nie jedynie w obrębie pomagania i psychoterapii, w programie znajdują się również zajęcia seminaryjne i warsztatowe dotyczące psychoterapii, w tym terapii 3 Fali poznawczo-behawioralnej (DBT, ACT).
 • Mamy doświadczenie, studia w Warszawie są prowadzone od 2015 roku.

Warunki zaliczenia

 • min 80% obecności na zajęciach
 • zdanie testów kończących bloki zajęć teoretycznych.

Czas trwania

trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021 

Organizacja i tematyka zajęć

Szczegółowy program zajęć

 

 • Mindfulness (uważność) i Psychoterapia (MBCT) 
 • Neurobiologia medytacji 
 • Psychoterapia, główne nurty i ocena skuteczności 
 • Psychologia JA 
 • Kontemplatywne korzenie uważności. Psychologia buddyjska 
 • Psychologiczne modele uważności 
 • Uważność w pracy trenera. Zen-coaching w praktyce 
 • Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) 
 • Uważna praca z dziećmi 
 • Mindfulness i Psychoterapia: MBRP trening uważności w uzależnieniach 
 • Współczesne teorie świadomości a mindfulness 
 • Współczucie do innych i do siebie. Teoria i psychoterapia. 
 • Pogranicza uważności. Psychologia pozytywna. Seminarium 
 • Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) 
 • Trening uważności 

Program studiów jest pionierski i wyjątkowy na tle dostępnych w Polsce i na świecie kursów dotyczących uważności i psychoterapii. Program został uznany jako na tyle dogłębny i pełny, iż pomyślne ukończenie studiów podyplomowych umożliwia rozpoczęcie i jednoczesne zaliczenie istotnej części blisko 3 letniego szkolenia do certyfikatu terapeuty MBCT Oksfordzkiego Centrum Uważności (OMC), dla tych osób, które będą dalej chciały kontynuować naukę. Poniżej główna lista wyróżników studiów:

 • Kadra składa się z uznanych polskich i amerykańskich praktyków i naukowców.
 • Daje solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności, współczucia i dziedzin w których mają swoje zastosowanie.
 • Wiedza teoretyczna jest odpowiednio zrównoważona dużą ilością zajęć praktycznych - doświadczeniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności związane z treningiem uważności i współczucia oraz ich wykorzystywaniem w pracy z ludźmi.
 • Ponieważ studia przygotowują do pracy z ludźmi przede wszystkim, choć nie jedynie w obrębie pomagania i psychoterapii, w programie znajdują się również zajęcia seminaryjne i warsztatowe dotyczące psychoterapii, w tym terapii 3 Fali poznawczo-behawioralnej (DBT, ACT).

Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • wiedzę z zakresu modeli psychologicznych uważności i współczucia, psychologii Ja oraz współczesnych teorii świadomości;
 • wiedzę z zakresu podstaw kontemplatywnych i filozoficznych uważności i współczucia, a także ich związku z psychologią pozytywną i praktyczną etyką;
 • wiedzę na temat naukowych podstaw uważności, w tym badań poznawczych i ustaleń neuronaukowych dotyczących efektów praktykowania uważności (medytacji) u osób zdrowych oraz cierpiących na różnego typu zaburzenia psychiczne i psychofizjologiczne (psychosomatyczne);
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowań uważności i współczucia w psychoterapii i szerzej w medycynie, nurtów terapeutycznych opartych na uważności (mindfulness-based therapies) oraz tego jak integrować uważność z praktyką terapeutyczną (kliniczną); Szczególny nacisk zostaje położony na terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT);
 • wiedzę dotyczącą głównych nurtów psychoterapeutycznych opartych na dowodach, ze szczególnym naciskiem na 3 falę terapii poznawczo-behawioralnej, a w ramach niej na terapie zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT);
 • podstawową wiedzę na temat psychologii pozytywnej i jej odniesienia do zjawiska i badań nad uważnością/medytacją;
 • umiejętności prowadzenia podstawowych ćwiczeń treningu uważności oraz współczucia w rozwoju osobistym i psychoterapii;
 • w tym również umiejętności stosowania technik opartych na uważności w odniesieniu do różnych specyficznych problemów klinicznych (m. in. depresji, lęku i zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania). Zaburzenia te będą omawiane na tyle szczegółowo aby dać absolwentom dodatkowo solidną dawkę ogólnej wiedzy na temat ich psychopatologii, przebiegu i leczenia;
 • umiejętności podstawowe dotyczące stosowania technik MBCT;
 • umiejętności podstawowe dotyczące stosowania technik terapii zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)
 • umiejętność krytycznego podejścia do nowych zjawisk w psychoterapii i ich racjonalnej oceny;
 • przede wszystkim własne pogłębione doświadczenie medytacyjne, będące fundamentem stosowania uważności w praktyce zawodowej i klinicznej.

  Proponowane Studia Podyplomowe będą dawać również możliwość dalszego kształcenia się celem ubiegania się o certyfikat terapeuty MBCT wydany przez Centrum Uważności przy Uniwersytecie w Oksfordzie (OMC) w ramach Mindfulness-Based Cognitive Therapy International Training in Poland, organizowany przez Fundację Rozwoju Mindfulness, prowadzony przez kadrę OMC oraz polskich nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych będą mogli zakwalifikować się do tego szkolenia o ile ukończą pomyślne studia podyplomowe i rozwiną własną solidną praktykę uważności. Studia te zaliczają ponad 1/3 całości szkolenia certyfikacyjnego.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Bogdan Białek
redaktor naczelny magazynu "Charaktery", słuchacz pierwszej edycji kierunku

"Podyplomowe studia "Uważność i Wspólczucie. Podstawy, badania, psychoterapia" mogą być jedną z najlepszych inwestycji w siebie w Twoim życiu, nie tylko dla własnego rozwoju zawodowego, ale również osobistego. Z najgłębszym przekonaniem rekomenduję te studia dla wszystkich, którzy poszukują przygody intelektualnej, doświadczenia duchowego i oczyszczającej mocy silnych pozytywnych emocji".

Aleksandra Gutowska

Aleksandra Gutkowska-Maciejuk, ekonomistka, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, zespołami i firmami

"Nasze życie często przypomina stację kolejową w dużym mieście. Z tłumem śpieszących się ludzi, setkami pędzących pociągów, peronami pełnymi smutków i radości. I często w tym ogromnym pędzie codzienności spóźniamy się na jakiś pociąg lub wsiadamy do nieodpowiedniego. Czasami wybieramy niewłaściwych towarzyszy podróży, a innym razem stoimy na peronie i ze strachu nie potrafimy zrobić kroku. Działamy jak szaleni lub pogrążamy się w niemocy, zamiast uważnie doświadczać życia tu i teraz. Jeżeli chcesz zdobyć naukową, opartą o badania wiedzę o innym rodzaju świadomości niż tryb działania oraz rozpocząć regularne praktyki medytacyjne, to studia podyplomowe Uważność i współczucie są właśnie dla Ciebie. Po 2 latach od ich ukończenia, stwierdzam, że były to najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Nie tylko otworzyły przede mną drzwi do mindfulness, ale pozwoliły także spotkać wyjątkowych ludzi - wykładowców i słuchaczy. Z którymi obecnie kontynuuję swoją podróż na pierwszym w Polsce kursie nauczycielskim terapii poznawczej depresji opartej na uważności (MBCT). Gorąco zachęcam do kupienia biletu na pociąg, kierowany przez dr hab. Pawła Holasa, psychiatrę i psychoterapeutę CBT, jednego z najbardziej doświadczonych teoretyków i praktyków uważności w Polsce."

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia i wypełnionej ankiety rekrutacyjnej. W razie wątpliwości możliwa rozmowa rekrutacyjna. Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie nauk o zdrowiu i społecznych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2021/2022
(2 semestry) i w roku 2022/2023 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2021/2022
10 rat  720 zł
2 raty  3450 zł
1 rata  6600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2022/2023
10 rat**
 720 zł**
2 raty*
 3450 zł*
1 rata  3300 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 10800 zł (łącznie 15 rat po 720 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki:  10350 zł (łącznie 3 raty po 3450 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 9900 zł ( zł w pierwszym roku akademickim nauki 6600 zl + 3300 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2022 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2022 roku do 05 lutego 2023 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt 

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.