hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 34
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Agnieszka Nizielska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wczesna interwencja
i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Strona SWPS1"Praca w zespole wczesnego wspomagania (w placówkach oświatowych) bądź wczesnej interwencji (w placówkach służby zdrowia) wymaga interdyscyplinarnego spojrzenia na dziecko z problemami rozwojowymi. Niezależnie od specjalizacji podstawowej poszczególnych członków zespołu zagadnienia podstawowe dla rozwoju dziecka oraz ich interwencja jest wspólna i stanowi podstawę sformułowania problemu ramowego programu pracy z dzieckiem, który winien być syntezą programów szczególnych. Tę ogólną zasadę uwzględnia program studium Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, który część zagadnień podstawowych ma wspólną ze studiów neurologopedii. Program opracowany jest z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy w zespołach specjalistycznych np.: zajmujących się dziećmi z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, problemami w komunikacji, całościowymi zaburzeniami w rozwoju co daje duże szanse znalezienia interesującej pracy."

dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci:

studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. Rozporządzenie to wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda.

Cel:

celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,
 • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka

Czas trwania:

3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia:

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • przygotowanie i obrona indywidualnego programu terapeutycznego

Dokument ukończenia studiów:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje 425 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów oraz zajęć praktycznych w tym 55 godz. zajęć praktycznych realizowanych podczas tygodniowego turnusu Wczesnego wspomagania z udziałem dzieci wraz z rodzicami i 55 godz. praktyk w placówkach specjalistycznych. Zajęcia wykładowe i konwersatoria będą odbywały się w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu.

Zajęcia praktyczne, które w całości są organizowane przez Uczelnię będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki . Studenci nasi będą mieli wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach w różnorodnych placówkach: na oddziałach szpitalnych w poradniach, w żłobkach itp...)

Zajęcia należą do następujących bloków tematycznych:

 • Diagnoza dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalno – społecznego dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia - szczegółowy program 2014/2015

Blok I obejmuje 70h zajęć dydaktycznych + 5h praktyk

Diagnoza pediatryczna małego dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem

 • Ocena pre – i perinatologiczna dziecka w okresie wczesnodziecięcym. Wcześniak – charakterystyka, rozwój, opieka neonatologiczna. Diagnoza.
 • Noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą. Diagnoza pediatryczna.

Diagnoza neurologiczna dziecka w okresie 0 – 7 roku życia

 • Ocena neurologiczna dziecka w okresie 0 – 7 roku życia.
 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka.
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń

Diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami

 • Cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami o.u.n. Diagnoza i terapia.

Blok II 30 h zajęć dydaktycznych + 5h praktyki

 • Wprowadzenie do SI.
 • Rozwój komunikacji dziecka – patologia.

Blok III 75 h zajęć dydaktycznych + 5h praktyki

 • Metoda werbotonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się.
 • Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym. Autyzm.
 • Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym.
 • Zastosowanie muzyki w rozwoju mowy dziecka do 3 r.ż

Blok IV (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 135 h zajęć dydaktycznych + 40h praktyki

Diagnoza dziecka z wada słuchu (audiologiczna, audio protetyczna, surdopedagogiczna)

 • Diagnoza audiologiczna małych dzieci.
 • Dopasowywanie aparatów słuchowych u niemowląt.
 • Zastosowanie implantów ślimakowych.
 • Diagnoza surdopedagogiczna małego dziecka
 • Metody terapii małego dziecka z wadą słuchu.

Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym

 • Wspomaganie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem emocjonalno – społecznym.
 • Diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć.
 • Rozwój komunikacji – norma
 • Terapia rodziny dziecka.
 • Orzecznictwo.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Organizacja zespołów wczesnego wspomagania
 • Dziecko z wadą wzroku.
 • Metody wspomagania rozwoju słuchowego (min. Metoda Tomatisa).

Blok V (praktyczny) 60h zajęć

 • Seminarium 5h
 • Wielospecjalistyczna praca z dziećmi i rodzicami - turnus. 55h zajęć praktycznych 

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

 • 16 września w godzinach 10:00 - 18:00

Warunkiem zapisania się na rozmowę jest dostarczenie do Biura CSPiS kompletu dokumentów.
W przypadku pytań sugerujemy kontakt z koordynatorem kierunku.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2017/2018
(2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2017/2018
10 rat 490 zł
2 raty 2350 zł
1 rata 4600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
490 zł**
2 raty*
2350 zł*
1 rata 2300 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7350 zł (łącznie 15 rat po 490 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7050 zł (łącznie 3 raty po 2350 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 6900 zł (4600 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2300 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Niezielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: agnieszka.nizielska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj