logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wczesna interwencja
i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Praca w zespole wczesnego wspomagania (w placówkach oświatowych) bądź wczesnej interwencji (w placówkach służby zdrowia) wymaga interdyscyplinarnego spojrzenia na dziecko z problemami rozwojowymi. Niezależnie od specjalizacji podstawowej poszczególnych członków zespołu zagadnienia podstawowe dla rozwoju dziecka oraz ich interwencja jest wspólna i stanowi podstawę sformułowania problemu ramowego programu pracy z dzieckiem, który winien być syntezą programów szczególnych. Tę ogólną zasadę uwzględnia program studium Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, który część zagadnień podstawowych ma wspólną ze studiów neurologopedii. Program opracowany jest z myślą o przygotowaniu absolwentów do pracy w zespołach specjalistycznych np.: zajmujących się dziećmi z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, problemami w komunikacji, całościowymi zaburzeniami w rozwoju co daje duże szanse znalezienia interesującej pracy."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Strona SWPS1nsp 605dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny kierunku

Studia te nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela - nie dają uprawnień do pracy w placówkach oświatowych. Kandydaci, którzy takich uprawnień nie posiadają muszą je uzupełnić.

Adresaci

studia są adresowane do magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. Rozporządzenie to wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda.

Cel

celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,
 • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka

Czas trwania

3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • przygotowanie i obrona indywidualnego programu terapeutycznego

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

Program studiów obejmuje 430 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów oraz zajęć praktycznych w tym 55 godz. zajęć praktycznych realizowanych podczas tygodniowego turnusu Wczesnego wspomagania z udziałem dzieci wraz z rodzicami i 55 godz. praktyk w placówkach specjalistycznych. Zajęcia wykładowe i konwersatoria będą odbywały się w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia praktyczne, które w całości są organizowane przez Uczelnię będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki . Studenci nasi będą mieli wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach w różnorodnych placówkach: na oddziałach szpitalnych w poradniach, w żłobkach itp...)

Zajęcia należą do następujących bloków tematycznych:

 • Diagnoza dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalno – społecznego dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia - szczegółowy program 2014/2015

Blok I obejmuje 70h zajęć dydaktycznych + 5h praktyk

Diagnoza pediatryczna małego dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem

 • Ocena pre – i perinatologiczna dziecka w okresie wczesnodziecięcym. Wcześniak – charakterystyka, rozwój, opieka neonatologiczna. Diagnoza.
 • Noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą. Diagnoza pediatryczna.

Diagnoza neurologiczna dziecka w okresie 0 – 7 roku życia

 • Ocena neurologiczna dziecka w okresie 0 – 7 roku życia.
 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka.
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń

Diagnoza fizjoterapeutyczna dziecka z deficytami

 • Cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami o.u.n. Diagnoza i terapia.

Blok II 30 h zajęć dydaktycznych + 5h praktyki

 • Wprowadzenie do SI.
 • Rozwój komunikacji dziecka – patologia.

Blok III 75 h zajęć dydaktycznych + 10h praktyki

 • Metoda werbotonalna – zastosowanie w rozwoju poznawczym i mowy
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się.
 • Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym. Autyzm.
 • Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym.
 • Zastosowanie muzyki w rozwoju mowy dziecka do 3 r.ż

Blok IV (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 135 h zajęć dydaktycznych + 40h praktyki

Diagnoza dziecka z wada słuchu (audiologiczna, audio protetyczna, surdopedagogiczna)

 • Diagnoza audiologiczna małych dzieci.
 • Dopasowywanie aparatów słuchowych u niemowląt.
 • Zastosowanie implantów ślimakowych.
 • Diagnoza surdopedagogiczna małego dziecka
 • Metody terapii małego dziecka z wadą słuchu.

Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym

 • Wspomaganie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem emocjonalno – społecznym.
 • Diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć.
 • Rozwój komunikacji – norma
 • Terapia rodziny dziecka.
 • Orzecznictwo.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Organizacja zespołów wczesnego wspomagania
 • Dziecko z wadą wzroku.
 • Metody wspomagania rozwoju słuchowego (min. Metoda Tomatisa).

Blok V (praktyczny) 60h zajęć

 • Seminarium 5h
 • Wielospecjalistyczna praca z dziećmi i rodzicami - turnus. 55h zajęć praktycznych 

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kolejność zgłoszeń i rozmowa rekrutacyjna.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Zapisy na rozmowy odbywają się po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego. Najbliższy termin rozmów kwalifikacyjnych: 25 września 2020 roku, w godzinach 15:00 - 19:00, co 15 minut.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Po złożeniu kompletu dokumentów uczelnia kontaktuje się z kandydatem celem umówienia spotkania rekrutacyjnego z kierownikiem kierunku. Podstawą przyjęcia jest wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2019/2020
(2 semestry) i w roku 2020/2021 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2020/2021
10 rat 500 zł
2 raty 2400 zł
1 rata 4600 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2021/2022
10 rat**
500 zł**
2 raty*
2400 zł*
1 rata 2300 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7500 zł (łącznie 15 rat po 500 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7200 zł ( łącznie 3 raty po 2400 zl)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 7000 zł (4700 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2300 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2020 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2020 roku do 05 lutego 2021 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Nizielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: podyplomowe.warszawa@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-16.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.