Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Psychiatrii i Psychofarmakologii

Wydział Psychologii w Warszawie

Koło Naukowe Psychiatrii i Psychofarmakologii (KNPP) powstało w wyniku stale rosnącego zainteresowania studentów oraz założycieli Koła szeroko rozumieną psychiatrią i psychofarmakologią, a niewiele treści o tej tematyce pojawia się w trakcie kształcenia psychologicznego.

Nasza działalność

Idea

Idea Koła oparta jest na trzech filarach. Jako przyszli psychologowie – a być może także terapeuci – uważamy, że pogłębiona wiedza na temat możliwości farmakoterapii oraz doboru i specyfiki leków jest potrzebna i użyteczna. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam ona lepiej zrozumieć pacjentów oraz poszczególne aspekty i epizody z ich życia. Drugim elementem naszej działalności jest współpraca z psychiatrą, zarówno w gabinecie psychoterapeutycznym, jak i na oddziale psychiatrycznym. Trzeci filar to chęć wnikliwego poznania biologicznych i neuronalnych mechanizmów powstawania i działania zaburzeń psychicznych – ma to tym większe znaczenie w dobie znaczącej obecności neuronauk w nurtach i oddziaływaniach terapeutycznych.

Cele

 • poznanie specyfiki pracy lekarza psychiatry w instytucjach pomocowych;
 • omawianie wybranych tematów z zakresu psychiatrii oraz zagadnień klinicznych;
 • pogłębianie wiedzy o biologicznych mechanizmach zaburzeń psychicznych i ich etiologii;
 • poznawanie rodzajów leków psychiatrycznych – ich historii, specyfiki, oddziaływania oraz sposobu doboru substancji i dawek;
 • przyjrzenie się aktualnemu stanowi psychiatrii w Polsce, warunkom i możliwościom pracy, regulacjom prawnym oraz procedurom wewnętrznym w instytucjach pomocowych;
 • zapoznanie się z trudnościami w pracy psychiatrycznej;
 • poznanie historii psychiatrii oraz zmian, jakie w niej zachodziły;
 • przyjrzenie się transkulturowemu wymiarowi psychiatrii;
 • poruszenie tematu różnic między psychiatrią dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób z chorobami neurologicznymi;
 • przybliżenie postaci praktyków psychiatrii oraz osób o szczególnym wkładzie w tę dziedzinę.

Organizacja spotkań

Spotkania Koła dostępne są dla wszystkich – każdy może w nich uczestniczyć. Odbywają się nieregularnie, przy czym staramy się, by były organizowane przynajmniej raz na dwa tygodnie. Nasze spotkania mają dwie formy:

 1. Prezentacja wybranego zagadnienia przez osobę z zarządu Koła, członka Koła lub zainteresowanego studenta Uniwersytetu SWPS.
 2. Prelekcja wygłoszona przez zaproszonego gościa, a po części wykładowej – dyskusja lub rozmowa z gościem w wąskim gronie członków Koła.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 spotkania Koła odbywać się będą za pomocą narzędzia Google Meet. Szczegóły dotyczące spotkania – temat, prelegenci, termin, dostęp itd. – będą widoczne w dedykowanym danemu spotkaniu wydarzeniu, a także na profilu KNPP i w grupie dla członków Koła.

Regulamin i zasady członkostwa

Regulamin

 • Zarząd KNPP zastrzega sobie możliwość zmiany formy odbywania się spotkań Koła, jego struktury, zasad członkostwa, regulaminu;
 • obowiązuje zakaz nagrywania (dźwięku i obrazu) oraz fotografowania spotkań KNPP (w przypadku spotkań online dotyczy to nagrywania dźwięku lub ekranu, a także fotografowania ekranu);
 • uczestnicząc w spotkaniach KNPP, zobowiązujesz się do zachowania poufności w odniesieniu do uczestników spotkań KNPP, ich wypowiedzi oraz zasłyszanych, prezentowanych i udostępnianych podczas spotkań KNPP treści – obowiązuje zakaz ich upubliczniania i rozpowszechniania;
 • w razie rozpoznania w omawianym przypadku (prezentowanym materiale) znajomej osoby uczestnik spotkania zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to obecnej na spotkaniu osobie z zarządu KNPP;
 • tematy poruszane na spotkaniach Koła mogą powodować dyskomfort i stanowić obciążenie emocjonalne –- zanim dołączysz do spotkania, zastanów się, czy treści, jakie będą omawiane na spotkaniu, nie wywołają u Ciebie negatywnych następstw (np. intensyfikacja emocji, takich jak: lęk lub złość, zmiany w samopoczuciu, wspomnienia lub wyobrażenia bolesnych doświadczeń, reaktywacja traumy itp.);
 • gdyby podczas spotkania Koła Twoje samopoczucie pogorszyło się (pojawiłaby się silna reakcja, nieprzyjemne emocje lub myśli itd.) powiadom obecną na spotkaniu osobę z zarządu Koła;
 • spotkania KNPP nie stanowią substytutu lub alternatywy dla pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej i jako takie nie powinny być traktowane. Możemy jednak zaproponować odpowiednich specjalistów i - w miarę możliwości - udostępnić do nich kontakt;
 • mamy nadzieję, że w gronie w jakim będziemy się spotykać, savoir-vivre (również netykieta) jest oczywisty i fundamentalny dla każdego uczestnika spotkań Koła oraz Członka KNPP.

Zasady członkostwa

Wymagamy:

 • aktywny status studenta Uniwersytetu SWPS;
 • przynajmniej trzeci rok studiów psychologicznych w trybie 5 letnim - jednolite magisterskie - (preferowana ścieżka kliniczna lub zainteresowanie kliniczne / psychiatryczne) lub przynajmniej 2 semestr 2 roku dla osób studiujących w trybie 3,5 letnim (indywidualny tok studiów);
 • obecność na przynajmniej 70-75% spotkań KNPP w ciągu semestru (weryfikowana podczas spotkań);
 • deklaracja pisemna akceptacji regulaminu i zasad członkostwa;
 • członkostwo uzyskuje się na semestr, jeśli spełniło się wymagania członkostwa;
 • obecność na spotkaniach organizacyjnych KNPP;
 • gotowość do pełnienia ustalonej z zarządem Koła funkcji;
 • realizacja powierzonych przez zarząd Koła zadań;
 • aktywność podczas spotkań Koła, zaangażowanie w jego działalność i rozwój.

Dostajesz:

 • możliwość uzyskania zaświadczenia na potrzeby stypendium;
 • pierwszeństwo uczestnictwa we wszystkich eventach (limitowana ilość miejsc);
 • wspierające środowisko, dostęp do wartościowych materiałów, kontakty;
 • możliwość uczestniczenia w drugiej, zamkniętej części spotkania z zaproszonym Gościem (tylko dla Członków Koła) - swobodna rozmowa z Gościem w kameralnym gronie.

Założyciele i zarząd

 • Zofia Gontarek
 • Hubert Matukiewicz