hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

W warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS działają Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Członkowie kół naukowych realizują autorskie projekty, których wyniki prezentują na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Uni1

SAMORZĄD STUDENTÓW W WARSZAWIE

Samorząd Studentów jest organizacją statutową reprezentującą interesy studentów podczas rad wydziałów oraz posiedzeń Senatu Uniwersytetu SWPS. Współpracuje z jednostkami administracyjnymi uczelni. Angażuje się w organizację życia kulturalnego (Juwenalia, Połowinki, Bal Absolutoryjny) i dydaktycznego. Buduje atmosferę wzajemnej współpracy pomiędzy uczelnią a studentami. Jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych na terenie uczelni.

strona na FB »
strona www

Chór Uniwersytetu SWPS

Chór Uniwersytetu SWPS powstał w 2001 roku i od tego czasu regularnie koncertuje w kraju i za granicą. W swoim repertuarze mają prawie 150 zróżnicowanych stylistycznie utworów. Śpiewa w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim, łotewskim, litewskim i białoruskim, a także po łacinie oraz w języku cerkiewno-słowiańskim.

strona www »
eye

Koło Naukowe Badań Okulograficznych

Działalność Koła koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii okulograficznej oraz zastosowania psychofizjologicznych metod badawczych w empirycznych badaniach podstawowych i aplikacyjnych z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, biznesu i mediów, a także designu i human-computer interaction (HCI).
WAW kn crimen imperfecta

Koło Naukowe Crimen iMPERFECTA

Głównym zakresem działania Koła Crimen Imperfecta (łac. zbrodnia niedoskonała) jest prawo karne, kryminalistyka i kryminologia. Podczas spotkań omawiane były m.in. takie tematy, jak analiza działalności seryjnych morderców, system więziennictwa, terroryzm (organizacje terrorystyczne, zamachy terrorystyczne), ślady na miejscu zbrodni.

strona na FB »
wenecja

Koło Naukowe Italianistów

Koło Naukowe Italianistów zrzesza wszystkich miłośników kultury i języka Półwyspu Apenińskiego. Opiekunem naukowym koła jest dr Kamila Miłkowska-Samul.

strona na FB »
Temida

Koło Naukowe Komparystyki Prawniczej

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej powstało w 2016 r. na Wydziałe Prawa. Głównym zakresem działania koła jest porównywanie systemów prawnych różnych państw w obrębie poszczególnych dziedzin prawa.

strona na FB »
Psychoterapy2

Koło Naukowe Metod Diagnozy Psychologicznej

Członkowie koła doskonalą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu swobodnych metod diagnozy psychologicznej, szczególnie wywiadu psychologicznego. Poszukują praktycznego zastosowania teorii z różnych dziedzin psychologii dla metod wywiadu, w tym psychologii klinicznej, psychologii komunikacji, psychologii osobowości oraz psychologii międzykulturowej.
mindfullness

Koło Naukowe Mindfulness

Mindfulness uznawane jest za trzecią falę terapii poznawczo-behawioralnej. Członkowie koła pogłębiają i popularyzują wiedzę z zakresu redukcji stresu poprzez medytację. Ich głównym celem jest propagowanie świadomego życia, uważności, bycia tu i teraz, które według badań naukowych skutkuje poprawą dobrostanu psychicznego. 

strona na FB »

law

Koło Naukowe Prawa Publicznego „Causa Publica”

Koło Naukowe Prawa Publicznego „Causa Publica” działa na Wydziale Prawa. Powstało w roku akademickim 2015/2016, w odpowiedzi na zainteresowanie studentów tematyką prawa publicznego, w szczególności takimi dziedzinami, jak prawo konstytucyjne czy prawo administracyjne.

Kontakt: kolocausapublica@gmail.com
meeting

Koło Naukowe
PSYCHOLOG w Biznesie

Koło Naukowe Psycholog w Biznesie zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii biznesu oraz praktycznym wykorzystywaniem psychologii w biznesie. Koło jest także platformą wymiany doświadczeń między studentami, praktykami biznesu i psychologami biznesu.

strona www »  strona FB »
concentration

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej „Sanitas”

Koło powstało w 2008 r. przy Instytucie Psychologii Klinicznej w Warszawie. Zajmuje się wymianą doświadczeń z zakresu psychologii klinicznej, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego oraz propagowaniem etycznego postępowania w kontakcie z chorym psychicznie i somatycznie.

strona na FB »
My i Oni

Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej

Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej powstało w 2012 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Swoją działalność skupia na prowadzeniu badań w środowisku międzykulturowym, organizowaniu wydarzeń o charakterze międzykulturowym i integracyjnym oraz przygotowywaniu warsztatów uwrażliwiających na odmienności kulturowe.

strona na FB »
WRO KN PSYCH SPORTU

Koło Naukowe Psychologii Sportu

Koło Naukowe Psychologii Sportu działa od 2005 r. Skupia osoby zainteresowane tematyką psychologii sportu oraz nauk pokrewnych związanych z aktywnością fizyczną. Podczas regularnie odbywających się spotkań członkowie koła prezentują wybrane przez siebie teorie psychologiczne oraz wyniki prowadzonych przez nich badań naukowych dotyczących psychologii w sporcie. Koło organizuje również otwarte spotkania ze znanymi sportowcami oraz psychologami sportowymi.

strona www »strona na FB »
decision 1

Koło Naukowe Psychoterapii

Głównym zadaniem działalności koła jest stworzenie serii regularnych wydarzeń przeglądowych mających na celu przedstawienie głównych założeń szkół i metod w psychoterapii. Studenci poznają arkana psychoterapii z perspektywy praktyktów, osób obcujących z zagadnieniem na co dzień, dostrzegających blaski i cienie „leczenia duszy”.

strona na FB »
scandinavian flags

Koło Naukowe Skandynawistów

Koło Naukowe Skandynawistów (KNS) działa przy Katedrze Skandynawistyki w Warszawie. Zainteresowania studentów skupiają się wokół Skandynawii, z uwzględnieniem aspektów językowych, kulturowych i turystycznych. Członkowie koła pogłębiają wiedzę dotyczącą tego regionu oraz nawiązują współpracę z różnymi instytucjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ich celem jest wymiana myśli i doświadczeń oraz wspieranie prac studenckich o charakterze naukowym.

strona na FB »
WAW KN studia azjatyckie

Koło Naukowe Studiów Azjatyckich

Koło Naukowe Studiów Azjatyckich powstało w 2008 r. Jest miejscem pogłębiania wiedzy studentów zainteresowanych szeroką tematyką cywilizacji azjatyckich, w tym szczególnie popkulturą azjatycką, biznesem i ekonomią (w skali lokalnej i globalnej), przemianami politycznymi w rejonie Azji i Pacyfiku czy tradycyjnymi aspektami kulturowymi, od obrzędów religijnych po kulinaria.

strona na FB »
brain on black

Koło NEURONAUKI

Koło Neuronauki powstało w 2005 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Od tamtej pory zgromadziło szeroką rzeszę studentów zainteresowanych tematem neuronauki poznawczej, chętnych do omawiania zagadnień, wyników badań i najświeższych informacji  z nią związanych. Koło angażuje się w organizację Festiwalu Nauki. Od jedenastu lat organizuje cieszący się ogromnym zainteresowaniem Dzień Mózgu.

strona na FB »
depressed girl on window

Naukowe Koło Zaburzeń Nastroju

Naukowe Koło Zaburzeń Nastroju powstało w 2014 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Główne cele jego działalności to poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki zaburzeń nastroju, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi i promocja zdrowia psychicznego. 

strona www »   strona na FB »
WAW KN statystyka

Psychologiczne Koło Statystyczne

Psychologiczne Koło Statystyczne (PKS) zostało założone w 2013 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim pogłębianiem wiedzy statystycznej i metodologicznej w badaniach humanistycznych. Członkowie koła wykraczają poza program statystyki przewidziany dla ich kierunku studiów i wspólnie odkrywają świat regresji, modelowania i trendów. Zbierają i wymieniają się informacjami na temat nowych technik badawczych, schematów badań i metod analiz danych.

strona na FB »
WAW KN kinematograf

Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf”

Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf” powstało w roku akademickim 2008/2009. Członkowie koła to nie tylko studenci, lecz także doktoranci, absolwenci oraz wykładowcy Uniwersytetu SWPS zainteresowani zarówno pogłębieniem wiedzy na temat teoretycznych, historycznych oraz kulturowych aspektów sztuki filmowej, jak i nabyciem praktycznych umiejętności w organizowaniu różnorodnych wydarzeń (około) filmowych.

strona na FB »
WAW KN kinematograf

GRUPA ENACTUS

Celem grupy jest realizacja projektów biznesowych, które pomogą lokalnej społeczności w trzech aspektach: społecznym, ekologicznym i ekonomicznym przyczyniając się do poprawy standardu życia grupy docelowej. Opiekunem naszej organizacji jest dr Konrad Maj.

Enactus to międzynarodowy program, który zrzesza obecnie ponad ponad 1 700 uczelni w 36 krajach, 69 000 studentów i ponad 1 177 000 beneficjentów.

strona www »  strona na FB »
cudo

GRUPA CUDO

Grupa CUDO jest powstałą w 2015 roku organizacją studencką promującą postawy prospołeczne poprzez organizację działań charytatywnych (zbiórek dla domów dziecka, bezdomnych zwierząt) oraz integrującą studentów polskich i zagranicznych, poprzez liczne wydarzenia na terenie Uniwersytetu (m.in. Noce Naukowe, Warsztaty Świąteczne i tematyczne, Wieczory gier planszowych). Zapraszamy do kontaktu wszystkich Studentów, którzy pragną zorganizować wydarzenie własnego pomysłu lub zaangażować się w życie Uniwersytetu od podszewki!

strona na FB »
english OSIA

Organizacja Studencka Instytutu Anglistiki (OSIA) 

OSIA powstała przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się m.in. organizacją warsztatów dla studentów anglistyki. W ramach aktywności OSIA członkowie mają również okazję sprawdzić się w roli tłumaczy oraz trenerów językowych.

blog »  strona na FB »